Page 9 - 2770 Taarnby uge 24-25
P. 9

12. JUNI - 25. JUNI 2018	     DEBAT                                 SOGLÆBLRDILELRERBRMILELDERST&YRKE 2770 TÅRNBY 9

Et besværligt
heldagsprojekt

De fleste af os, der bor på    Og hele dette område bliver     løse senere hen.          2 for1*
Amager, tager med jævne mel-   i dag betjent med en enkelt     Hele problemet bunder i, at
lemrum turen til Hvidovre     buslinje. Det har længe været                     OGSÅ PÅ ALLE FORÅRETS NYHEDER FRA
Hospital. Hvad end det er     alt for lidt, og det bliver svære- den kollektive trafikbetjening
med et brækket ben, en baby    re og sværere at begribe i takt   ikke er blevet tænkt ind i for-   Céline · Stella McCartney
på vej eller noget helt tredje.  med, at man udbygger hospi-     bindelse med de store beslut-    Ray-Ban · Saint Laurent
Og personligt er jeg glad for   talet. Udbygningen vil betyde,   ninger på sundhedsområdet.      Tom Ford · Marc Jacobs
at tage til Hvidovre. Det er et  at det daglige antal frekven-    Ingen har taget det nødven-
rigtig godt hospital.       terende stiger fra 7.000 til    dige ansvar og set på, hvordan       Fellepini · m.fl.
                 10.000 frem mod 2020. Det      patienter, pårørende og an-
 Men det tager virkelig top-   betyder naturligvis også, at    satte skal komme til og fra ho-
pen af glæden at skulle helt til flere amagerkanere skal en tur   spitalerne. Problemet koster
Hvidovre, hvis man ikke ejer   til vestegnen fremover.       os dyrt allerede i dag. Både i
en bil, og man skal med flere                     tid og besvær for den enkelte
forskellige busser på tværs af   ”Det kan simpelt-         borger, men også i kroner og
København, og jeg ved ikke    hen ikke være rig-         ører for samfundet generelt.
hvor mange stop undervejs.     tigt, at man skal
                  have en bil for at         Det kan simpelthen ikke
 Og jeg ved, at jeg ikke er    kunne komme på           være rigtigt, at man skal have
den eneste, der er træt af, at                    en bil for at kunne komme på
det absolut skal være et hel-      hospitalet”          hospitalet. Der er nødt til at
dagsprojekt at komme til                       være nogle, der tager ansvar
Hvidovre Hospital. Jeg møder    Den store udbygning af       for den ældre medborger, der
hele tiden folk her i mit lokal- Hvidovre Hospital er en god     efter en operation skal stå op
område, der siger det samme.   anledning til at se på, hvordan   i bussen og skifte to gange på
Nemlig at turen til Hvidovre   man sikrer, at også borgere fra   vejen hjem. For den gravide
med flere forskellige busser   Amager og andre yderområ-      enlige mor, der må tage bus-
simpelthen er for dårlig en    der af hospitalets optageland    sen sammen med toårige søn-
kollektiv trafikbetjening af   kan få en bedre adgang til og    nike til kontroller og fødsel.
en så vigtig del af vores sam-  fra hospitalet. Gør man ikke    For kronikeren, der skal tage
fund som et hospital. Der er   det, vil man blot lukke øjnene   turen fra Dragør en gang om
nogle, der er heldige at bo tæt  for et problem, der kun for-    ugen.
på 1A-buslinjen, men langt de   værres i takt med at trængslen
fleste fra Amager skal både gå  på vejene bliver værre. Det er    Den rigtige løsning ville i
og med flere forskellige busser  altid billigere og bedre at løse  min optik være en metro fra
for at komme til hospitalet.   problemet i tide end at lappe-   Ny Ellebjerg station til Hvid-
Det kan tage op til halvanden                     ovre Hospital. Sådan en me-
time.                                 trolinje ville gøre det muligt
                                   for alle på Amager - og resten
 For mig er det her en vigtig                     af hovedstadsområdet - at
problemstilling - især taget i                    komme direkte til hospitalet
betragtning, at Hvidovre Ho-                     med metroen. Hurtigt, gen-
spital er ved at blive udbygget                    nemskueligt og uden besvær.
og dermed skal tage imod væ-
sentligt flere patienter inden                     Der er ingen tvivl om, at det
længe. For slet ikke at nævne                     her er en problemstilling, som
de mange ekstra ansatte, man                     rammer socialt skævt. Og når
må forvente skal tage den be-                     det gælder vores hospitaler og
sværlige bustur hver dag.                       mennesker i meget sårbare si-
                                   tuationer, kan vi simpelthen
 Hvidovre Hospital har et                       ikke være det bekendt.
optageområde, der strækker
sig hele vejen fra det yderste                           Peter Hummelgaard
Amager til Albertslund og ud-                           Medlem af folketinget
gør en halv million personer.                         for Tårnbykredsen (Soc.)

                                                     *Gælder ved*Gkæøbldaefr kveodmkpølbetabf rkiollme ptl.eot.mbr.il2le6..0K5a.n2i0k1k8e. kKoamnbiiknkeereksommebdinLeirfeesstmyleed Lifestyle
                                                     AboAnbnoenmneemnte,nat,nadnredrteiltbilubdudogogoorgrgaannisiseerereddeerraabbaatttteerr..DDuuffåår rddetetbiblliilglisgtsetpeapramr .ms.tysrtkyerke

                                                            uduednenbebreergenginnigng. .GGæældldeerrikikkkee””DDeessiiggnn bbyy BBeerrnnaaddootttete&&KKyylblberegr“g.“.

Tårnby: Sådan ser det ud når en udtjent elevator fjernes fra Tårnby station. Dagen efter leverede            352),/237,..$67583
kranen en ny. Amagerlands provst Poul Bo Sørensen kom forbi i rette øjeblik.               6NRWWHJ§UGHQy.DVWUXSy7OI

                                                             :::352),/237,.'.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12