Page 8 - 2770 Taarnby uge 24-25
P. 8

8 2770 TÅRNBY 	                           NYHEDER                                                  12. JUNI - 25. JUNI 2018

Håber på ny start

Skole: Lærernes          bestemmer hvor og hvornår     markant forbedring. Tidligere    Tårnbys borgmester i gang med sin debut som lokal 1. snoreklipper.
formand satser på at       han udfylder. Endelig lægges    var det administrativt beslut-
den nye lokalaftale vil      de sidste 70 timer på max. ti   tet, at lærerne maksimalt      Allans første klip
gøre hverdagen mindre       arbejdsdage i første og sidste   kunne have 840 fagfaglige un-
bureaukratisk, og at       uge af elevernes sommerferie.   dervisningstimer om året - og    Ældre: Borgmesteren
mere tid til forberedel-                       dertil kom så understøttende     indviede ny sansehave
se vil give øget kvalitet     Aftalen indebærer også en     undervisning. Gennemsnittet
af undervisningen         hensigtserklæring om, at in-    blandt lærerne har været på     Tårnby: Der var strålende sol,
                 gen lærer som hovedregel skal   cirka 736 timer”, siger hun til   kage, liflig kølig vin og ”Lille
Af Ulf B. Bjørton         undervise mere end 810 timer    fagbladet ”Folkeskolen”.       sommerfugl” for fuld udblæs-
                 årligt. I næste sætning står                      ning”, da borgmester Allan An-
Kommunen: ”Vi har været      dog, at ”det kan være nødven-    Nyuddannede lærere slipper     dersen forrige onsdag indviede
igennem en periode med ud-    digt at fravige princippet for   i de første to år med at under-   plejehjemmet Løjtegårdsvejs nye
fordringer omkring samar-     at sikre kvaliteten i opgave-   vise max. 760 timer årligt.     sansehave, som man håber at ikke
bejdet, det har givet en del   løsningen”, således at leder og                     mindst demente beboere vil have
bump på vejen. Jeg opfatter    den enkelte lærer i særlige til-  Aftalen træder i kraft fra det   stor glæde af. Alle bede og kruk-
denne aftale som en ny start”,  fælde kan aftale et højere tal.  nye skoleårs start, ophæver     ker med urter og blomster at føle,
siger formanden for lærernes                     alle de tidligere beslutninger    lugte og sanse er sponsoreret af
kreds 13, Ulla Erlandsen, ef-   Ulla Erlandssen er dog til-    byrådet og dets økonomi-       Ældre Sagen, hvis frivillige har
ter at også Tårnby kommune    freds: ”810 undervisnings-     udvalg vedtog i årene 2014-     brugt mange timer på sagen.
har fået en lokalaftale med    timer vil i andre kommuner     2015, og skal så evalueres en
lærerne. Blandt bumpene var    lyde som et højt tal. Men for   gang årligt. Første gang dog
at hver tredje lærer i skoleåret lærerne i Tårnby er det en     allerede primo 2019.
2014 til 2015 forlod Tårnby.
                                   ”Jeg havde selvfølgelig gerne
 Aftalen betyder at fuldtids-                    set et mindre maksimalt un-
ansatte lærere får en årsnorm                    dervisningstimetal og en mere
på 1680 timer. 1380 af disse                     tydelig sikring af lærernes for-
skemalægges i samarbejde                       beredelsestid, men vi var to
med skolens ledelse. 230 ti-                     parter, der skulle nå frem til
mer er til gengæld en indi-                     en enighed. Der var desuden
viduel pulje primært til for-                    en ressourceramme, som vi
beredelse, som læreren selv                     skulle holde os indenfor”, si-
                                   ger Ulla Erlandsen til ”Folke-
                                   skolen”.

Altid for lokalaftale                                                             Allan A. havde også krydderurter med - måske lidt vel stærke!?

Skole: Borgmester         noget andet”.            Men uanset navnene krævede     ”Lille sommerfugl” blev sunget af både beboere, personale og gæster.
Allan Andersen om         Zimino og du som skoleud-     den første jo helt anderledes til-
den nye lokalaftale                         stedeværelse på skolen?
                 valgsformand stod for at lærerne
Af Ulf B. Bjørton         skulle være hele tiden på skolen.  ”Ja, ja, men vi blødte jo også
                                   op på den”.
Kommunen: Tårnbys borg-      ”Jeg kan kun sige: Jeg og
mester Allan Andersen (Soc.)   hele økonomiudvalget sagde     Så det med at de skulle være der
kalder det ”en solid og frem-   ved første møde i januar, at vi  hele tiden voksede ikke i din have?
adrettet aftale, som skal danne  ville have en aftale med mere
grundlag for et smidigt og godt  fleksibilitet”.           ”Nu er det mig der sid-
samarbejde med lærerne”.                       der for bordenden, med de
                  Det er da en ændret holdning?   holdninger jeg forfægter. Vi
 Men hvorfor lave noget helt    ”Sidst var det en politisk af-  er gået til valg på at ville lave
anderledes end i 2014-15?     tale, nu er det en lokal aftale  en lokalaftale og det har vi nu
                 med lærerne. Og jeg har altid   gennemført. Angående din
 ”Vi var interesseret i at indgå været fortaler for lokalaftaler”. snak om ændret holdning: Jeg
en lokalaftale om mere frihed   Kunne du bare ikke komme     har snakket med mange, også
og fleksibilitet i hverdagen”.  igennem med det i 2014?      personale og ledere, og fået
                  ”Der landede vi en politisk    en indsigt. Jeg har fået set at
 Men I mente noget helt andet   aftale. Og jeg er blevet op-    tingene ikke er hensigtsmæs-
i 2014-15?            mærksom på at det vil give     sige i forhold til hverdagen på
                 mere med en lokalaftale”.     skolerne”.
 ”Jeg ved ikke af at jeg mente

Drachmann Begravelser                                                                 Blomsterdekoratør

                                                                       Mia Verdich
                                                                                             - lidt mere for pengene

                 Omsorg, Nærvær & Til for Jer                                                        Borddekorationer
                                                                                       Værtindebuketter
                 Vi fokuserer på at være nærværende og omsorgsfulde, når vi guider Jer igennem en af
                 livets svære situationer. Det kan være hårdt at holde overblik over situationen. Vores                             Brudebuketter
                 nærvær vil for jer, føles trygt.                                                         Bårebuketter
                                                                                           Receptioner
                 Kontakt os på tlf: 32 86 00 20                                                           Mærkedage

                 Kongelundsvej 308,2770 Kastrup                                                           BUKETTER FRA 100,-
                 www.drachmann.nu
                                                                                            Udbringning 30,- (kun Amager)

                                                                                         Kun dagsfriske blomster
                                                                                            Bestilling dagen før

                                                                               40 75 49 02

                                                                       Se billeder og bestil på www.miaverdich.dk
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12