Page 8 - 2770 Taarnby uge 12-13
P. 8

8 2770 TÅRNBY 	                              NYHEDER                                            20. MARTS - 3. APRIL 2018

Måske flere
boliger på TT

Byggeri: PA Pension        ner med endnu flere nye boli-   Der går ikke                 ti år mere
interesseret i at udvide     ger, uden at det dog beskærer
planerne for et nyt        det hotel, som også skal ligge
Tårnby Torv            oven på det nye center.

Af Ulf B. Bjørton         ”Vi afventer at de fremsætter
                 flere løsningsforslag herfor”,
Tårnby: En af vore læsere,    siger borgmester Allan Ander-
Svend Schrøder, skriver at han  sen. ”Vi er som udgangspunkt
blev glædeligt overrasket, da   positive overfor endnu flere
2770 i september fortalte om   boliger, men skal selvfølgelig
planerne for et nyt butikscen-  se konceptet først”.
ter på Tårnby Torv. Men nu
bekymrer det ham lidt, at der   Kommunen har rejst ønske
ikke er sluppet mere ud.     om at 25 procent af boligerne
                 bliver almennyttige.
 2770 kan dog berolige med,
at planene bestemt ikke er fal-  I planerne indgår i øvrigt at de
det til jorden. Men det tager   nuværende butikker skal gen-
lidt længere tid, fordi bygher-  huses midlertidigt under byg-
ren PA Pension har fået lyst til geriet. Men først skal der altså
at udvide de oprindelige pla-   laves lokalplanforslag, hvilket
                 vil ske i samarbejde mellem
                 kommunen og bygherren.

422 vil være med                           Byggeri: Præcis ti år er gået si-        da vi erindrer om jubilæet, at han har indkaldt
                                   den de storstilede planer for Øre-       til møde i byplanlægningsudvalget i april:
Kastrup: Interessen for at del-  Planet. Det har form af brain-   sundsparken blev præsenteret af
tage i borgermødet om åben-    storm og inkluderer også grup-   Bjarke Ingels i rådhushallen           ”Jeg vil gerne have mere aktivitet i det udvalg,
hed den 9. april har været    pearbejde om hvilken form for                           der så også skal diskutere Øresundsparken”.
ganske tilfredsstillende. Præcis åbenhed og borgerinddragelse    Kastrup: 27. marts 2008 blev vinderen af den
422 har indsendt ansøgning,    man har lyst til. Til sidst ud-  store arkitektkonkurrence om boligbyggeri på   Så der vil ikke gå ti år mere inden spaden kom-
men der er altså kun plads til  vælges 10 af deltagerne til at   Kastrups gamle giftgrunde afsløret. Stjernear- mer i jorden!?
100 - og de heldige vil blive   være med i et udvalg, der på    kitekten Bjarke Ingels præsenterede sin ræk-
udvalgt allerede i denne uge.   et halvt år skal udarbejde kon-  kehusby - og siden er der som bekendt intet   ”Jeg kan ikke love noget, men jeg tror be-
                 krete forslag til byrådet. ubb.  sket. Men ny borgmester kan også her betyde   stemt ikke der vil gå ti år mere. Vi har nu også
 Mødet foregår på Den Blå                      ny medvind: Allan Andersen oplyser til 2770,  fået koordineret lejekontrakterne i Plyssen-
                                                           området (de gamle fabriksbygninger står i Øre-
                                                           sundsparkplanen til nedrivning), så de alle ud-
                                                           løber samtidig, jeg mener det er i 2022”. ubb.

     Pladsbesparende og miljøvenRlEiNgTEFRI FINANSIERING

Gaskedel13.2FÅ00,-
FRADRAG, RABAT
  OG TILSKUD                UDSKIFT TIL EN ENERGIBESPARENDE,
                 STØJSVAG KVALITETS GASKEDEL, DER FYLDER MINIMALT

ProCon E            25%SPAR OP TIL       PROCON E 25 S                         Køb af ny gaskedel                    41.000 kr.
                 PÅ DIN VARME-      Procon E 25 S er en lavenergi kombi gaskedel med                                     4.000 kr.
  A                 REGNING       indbygget varmeveksler til varmtvandsproduktion.        Pris incl. installation (Vandret /lodret aftræk)
                             Kedlen leverer varmt vand uden en varmtvandsbehol-       Minus Finlow CO2 rabat                  37.000 kr.
        Energimæ          Rentefri    der og kan producere 700 liter 45 grader varmt vand
                    finansiering    i timen. Energibesparende fordi, der ikke skal bruges     Betaling til Finlow VVS A/S
                             energi på at holde vandet varmt i varmtvandsbeholde-
            rkning      over 5 år.    ren. Pladsbesparende fordi, der kun skal monteres én      Energi-tilskud (Hvis du ikke har en kondenserende gaskedel) 2.200 kr.
                             enhed på væggen.
                   687 KR. OM MÅNEDEN                                 Håndværkerfradrag                    7.000 kr.
                        FØR SKAT  • A-Kondenserende lavenergi gaskedel
                             • Højeffektiv varmeveksler i rustfri stål           Netto-pris (Incl. moms efter tilskud, fradrag og rabat) 27.800 kr.
                             • A-Strømbesparende lavenergipumpe fra Grundfos
                             • Driftsikker Tysk kvalitet med 4 års garanti
                             • Lukket forbrænding - ingen kulilte risiko

                 H O R N EVEJ 13 , 2770 K ASTR U P • TLF: 32 51 4 5 5 9 • FI N LOW@FI N LOW.D K • WWW.FI N LOW.D K
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13