Page 7 - 2770 Taarnby uge 24-25
P. 7

12. JUNI - 25. JUNI 2018	                        NYHEDER                                              2770 TÅRNBY 7

     kort nyt                            Tårnby vil spille aktivt med

Tårnby dømt for passivitet                       Natur: Slut med at
                                    være med i naturpark-
Vestamager: Sussi Andreasen og Henrik Møller, ejerne af Eg-       projektet, nærmest
mondvej 7, har vundet en delvis sejr i landsretten over kom-      på en badebillet
munen, der ellers i byretten havde fået medhold i påbudet
om, at alt byggeri på grunden skulle fjernes. Østre Landsret      Af Ulf B. Bjørton
mener at de fem bygninger der allerede var der i 2005, da
kommunen blev bekendt med at der boede nogen uden at          Vestamager: Tårnby kom-      Det gør man bl.a. med den   ning om at udviklingen af     ”Vi skal være mere aktive,
der var givet byggetilladelse, skal have lov at blive stående.     mune har været partner i Na-   begrundelse, at naturparken   naturparken vil give en værdi-  for vi vil gerne have mere ind-
Det sker under henvisning til, at kommunen har udvist pas-       turpark Amager siden starten   er et stort aktiv for kommu-  stigning til boligerne i nærhe- flydelse”, siger borgmester Al-
sivitet ved først 8-9 år efter at starte den langtrukne proces.     i 2013, men lægger ikke skjul  nen og for dets borgere uanset den, ligesom det er sket tæt på lan Andersen.
Sejren er kun delvis, fordi ejerne ikke fik medhold i at kom-      på at man har lagt betydeligt  alder. Samt ud fra en forvent- strandparken.
munen skal give dispensation til helårsbeboelse, og fordi re-      færre ressourcer i arbejdet                                    Og indflydelse koster jo.
sten af bygningerne stadig skal fjernes. Problemet er bare, at     end de andre kommuner og
landsretten ikke har kunnet afgøre hvilke bygninger der er fra     Naturstyrelsen, trods det at
før 2005 og hvilke nyere! Den abe får kommunen så at kigge       hovedparten af naturparken
på, idet der hjemvises til endnu en sagsbehandling.           ligger i Tårnby kommune. De
                                    andre har bl.a. hevet 60 mio.
Nyt udbud af Lix&Kerner                         hjem i fondsstøtte - og nu vil
                                    Tårnby øge engagementet,
Kastrup: Forpagterne af Café Lix & Kerner på hovedbibliote-       prioritere det politiske ejer-
ket har valgt at opsige kontrakten med udgangen af november.      skab og deltage mere aktivt.
Kommunen vil derfor straks efter sommerferien lave et nyt        Samt i første omgang femdob-
udbud, men nok på lidt ændrede vilkår - idet det understreges      le sit økonomiske tilskud. Der
at de nuværende forpagtere så også kan byde! I følge den nuvæ-     dog også har været meget lille!
rende kontrakt skal kommunen fra 1. januar 2019 have 5 pro-
cent af bruttoomsætningen i afgift, hvilket en af forpagterne      To veje ensrettes ikke
- Benny Friis Jensen - allerede i maj 2017 var skeptisk overfor:
”Det må vi jo kigge på. Det er meget”, sagde han dengang.        Trafik: Forsøgsordning med ens-      dugvej og Guldblommevej, i retning fra    ret en øget belastning på Nordmarksvej
                                    retning af Soldugvej og Guldblom-     Kastrupvej til Nordmarksvej, havde fået    især i morgentimerne, og helt særligt et
Tårnby Naboværn slog til                        mevej gøres ikke permanent        trafikbelastningen til at falde over al for- nyt pres på krydset Nordmarksvej-Salt-
                                                         ventning, og at den ikke medførte trafi-   værksvej ved Skottegårdsskolen. Derfor
Tårnby: Søndag morgen var en tyv uheldig at løbe ind i et        Kastrup: GF Nordmarken konkluderede    kale problemer af nogen art.         anbefalede man politikerne at sige nej til
stærkt naboværn i området ved Skalbjergvej og Skolevænget.       på sin generalforsamling, at de seks må-                        nogen form for permanent ensretning, og
Han blev omringet af 10-15 beboere, og politiet var hurtig       neders forsøg med ensretning af Sol-    Men teknisk forvaltning viste sig at     det tilsluttede teknisk udvalg sig. ubb.
fremme med to vogne og hunde, og fik ham anholdt, fortæl-                             være lodret uenig: Man havde registre-
ler Tårnby Naboværn i en tilfreds pressemeddelelse.

Vi er flyttet                                              Tårnby Brandvæsen søger to
                                                     fuldtidsbrandmænd pr. 1. juli
Vi er flyttet til Amager Strandvej 350, men ellers er alt som før:   flyttetilbud
                                                         eller 1. august 2018
smagninger                               gælder til og med uge 30
                                                     Ud over brand- og redningstje-
Vi arrangerer løbende smagninger af fx vin, rom, gin og meget      S15PA%R             neste indgår du i et team, som til
andet. Følg med på vores hjemmeside, hvor du også kan tilmelde                      dagligt udfører serviceopgaver for
dig vores nyhedsbrev, så du løbende bliver opdateret på tilbud og     på rosé- og          kommunen: Eftersyn af brandma-
smagninger.                                hvidvine           teriel på institutioner samt eftersyn
                                                     af brandhaner, kørselsopgaver for
vinklub                                                 hjemmeplejen m.m., undervisning
                                                     af skolebørn.
Meld dig ind i 1st Choice Wine’s vinklub - Det er ganske GRATIS.
I vinklubben vil der være specialtilbud og du vil blive tilbudt mulig-                  Desuden indgår du i en eller flere
hed for at komme med på vinrejser og meget andet.                            arbejdsgrupper, som tager sig af
                                                     indkøb/vedligehold af brandvæse-
Gaveløsninger                                              nets materiel og køretøjer.

Vi kan sammensætte gavekurve, æsker o.lign. - præcis efter dine                     Du afløser døgnvagter ved sygdom, ferie m.m.
ønsker.                                                 Arbejdstiden er fra kl. 08.00-15.30 (15.00 fredag), rådighedsvagt
                                                     (tilkald via personlig bipper) kl. 06.00-08.00 alle hverdage.
Vi har pt. ingen faste åbningstider, men giv os endelig et kald. Så laver vi en aftale og
trækker lidt vin op, som du kan smage......Vi skal nok finde noget der kan friste dig.          Som brandmand er der krav om, hvor du bor. Grundet rådig-
                                                     hedsvagt fra kl. 6-8 på hverdage, samt mulighed for at møde på
         1’st Choice Wine ApS                                  storalarmer, skal du kunne møde på stationen og være omklædt
  Amager Strandvej 350 • 2770 Kastrup                                  senest 5 min. efter, en alarm er modtaget på din bipper eller tele-
Tlf: 21 42 55 01 • info@1stchoicewine.dk                                 fon. Kravet er ufravigeligt.

  www.1stchoicewine.dk                                         Læs mere om stillingen, og hvad vi forventer
                                                     af dig, på kommunens hjemmeside
                                                     www.taarnby.dk under ’Job i kommunen’.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12