Page 7 - 2770 Taarnby uge 38-39
P. 7

18. SEPTEMBER - 1. OKTOBER 2018   NYHEDER                               Tårnby Torv Tandteknik2770 TÅRNBY 7

                                                     Klinik for tandproteser på Amager siden 1990

                                                      Vi genskaber dit smil på en naturlig og smuk måde.

Store lastvognstog drøner døgnet rundt tæt forbi husene på Amager Strandvej ved Søvænget.             Vi brænder for at finde den bedst mulige løsning til netop dit behov.
                                                            Vores passion er at lave de bedste tandprotetiske løsninger,
Tæt på byens                                                      Vi nørder helt ned i de små detaljer, så du får et perfekt og
tungeste vej                                                           smukt smil, samt tænder du kan tygge med.

Støj: Grundejerforening       helt utilstrækkeligt, at kom-    fjernet parkeringsbåsene på       Ring og få en tid til en gratis og uforpligtende konsultation
har konkrete forslag til      munen i støjhandleplanen      østsiden af strandvejen, så          og hør hvordan vi kan hjælpe dig med bl.a. fastsiddende
at få dæmpet Amager         kun ville skrive, at ”det skal   trafikken kan rykkes bare lidt             tænder, ganefri proteser og et smukt smil.
Strandvej, men må i         tilstræbes at reducere med op    længere væk fra villahaverne.
første omgang nøjes         til 5 dB”. For så vil man jo                                         Tandtekniker
med at få lille rettelse i     stadig være efterladt med over    Og så er det bare for dem at                     Kim Rasmussen
ukonkret støjplan          70 dB.               håbe at noget af det kommer
                                    med, når/hvis handling sættes                        Tårnby Torv 7
Af Ulf B. Bjørton          Og lige på det punkt føjede    bag ord. I støjhandleplanen er                        2770 Kastrup
                  teknik- og miljøudvalget sig,    i første omgang udvalgt seks                        Tlf.: 32 50 08 50
Kastrup: Støjniveauet for be-    og ændrede i støjhandlepla-     strækninger, hvor det skal un-                      www.tandtekniker.dk
boerne i villaer ved og tæt på   nen, så der i stedet kom til at   dersøges hvordan støjen kan
Amager Strandvej er over 75     stå at ”det skal tilstræbes at re- dæmpes - og Amager Strand-      Vi har vores eget laboratorie med dansk kvalitetssikring
dB, langt over den vejledende    ducere med minimum 5 dB”.      vej er en af dem. De andre er
grænseværdi for boligområder                      Kastrupvej, Kongelundsvej,     TÅRNBYLØB OG -GÅTUR 2018
på 58 dB. I et høringssvar til   Ønsker 40 km/t           Løjtegårdsvej, Sirgræsvej og
støjhandlingsplan 2019-2024                       Tårnbyvej.                      ONSDAG DEN 10. OKTOBER KL. 17.30
pegede deres grundejerfor-     Men et er jo smukke ord,
ening - GF Søvænget - bl.a.     grundejerforeningen savnede      Men først skal der findes                       START OG MÅL: SUNDHEDSHUSET, KAMILLEVEJ 4, 2770 KASTRUP
på, at folk vækkes om natten    også at handleplanen kom      penge til den indledende un-
når lastbiler drøner forbi, så   med konkrete forslag til for-    dersøgelse - økonomiudvalget                Kom og vær med til Tårnbyløbet
huset ryster, og at Miljøsty-    bedringer. Derfor stillede de    har netop sendt sagen retur
relsen fortæller at man får 15   deres egne, nemlig bl.a. at     til teknisk udvalg med be-    I forbindelse med Tårnby Sundhedsuge, inviterer Tårnby Kommune i samarbejde med
procent søvnforstyrrelse alle-   der indføres hastighedsbe-     sked om, at de 80.000 kr. til  Amager Atletik Club til Tårnbyløbet og i samarbejde med Motionsforeningen København
rede ved støj på 52 dB. Hvad    grænsning på strandvejen på     undersøgelse må de selv finde  og Netværkshuset Kastruplund til Tårnbygåturen.
man ligger langt over. Derfor    40 km/t, at der laves trafikøer   - og derefter skal der laves en
fandt grundejerforeningen det    mellem vognbanerne, at man     prioriteringsliste. Og findes  Løbet
                  får udskiftet den ujævne og     penge. Et eller andet sted i de - er for alle; motionister og hurtigløbere, mænd og kvinder, børn og voksne.
                  lappede asfalt, og at man får    kommunale kasser.        Du kan løbe 5 eller 10 km rundt i kommunen med start og mål ved Tårnby Sundhedshus.
                                                     Prisen er 80 kr. ved forhåndstilmelding og 100 kr. ved tilmelding på selve dagen.
Sund mad              Besøg på
                  Storm P museet                            Tilmelding til løbet
Børn: Hele fire foræl-                                          - kan ske på www.events4u.dk eller på www.amageratletik.dk under Motionsløb,
drebestyrelser vil have                                         Tårnbyløbet, Løbsoplysninger. Online-tilmelding skal ske senest den 3. oktober.
sund frokostordning                                           Startnummer sendes pr. brev. Ellers kan man tilmelde sig hos Englandsvejens
                                                     Tømmerhandel senest den 9. oktober. Tilmelding på dagen kan ske i Tårnby
Af Ulf B. Bjørton                                            Sundhedshus fra kl. 16.00-17.20. Der kan betales kontant eller med mobilepay.

Kommunen: Tårnby står for      Vi får cirka en times                        Gåturen
at skulle udvide institutions-   rundvisning på museet,                        - er for alle. Du kan vælge at gå 3 eller 5 km med start og mål ved Tårnby Sundhedshus.
køkkener for op imod 1,2 mio.    der ligger i Pile Allé ved                      Gåturen er gratis. Af hensyn til forplejning, må du gerne sende en mail til
kr. efter at hele tre forældrebe-  Frederiksberg Runddel                        sundhedsuge@taarnby.dk, hvis du påtænker at gå med. Mailen er ikke bindende.
styrelser - nemlig ved børnehu-
sene Vinkelhuse, Tømmerup      Tid: Lørdag den 6. oktober kl. 11                  Tid og sted
Haveby og Vægterparken - har                                       Arrangementet finder sted onsdag den 10. oktober kl. 17.30 ved Sundhedshuset,
besluttet at de fra 1. januar vil  Tilmelding: Til Lilly Hellsten på 21 29 18 07            Kamillevej 4, 2770 Kastrup. Der vil være fælles opvarmning kl. 17.15.
servere sund frokost for unger-   senest den 30. september
ne. I forvejen har børnehuset                                      Præmier
Gl. Kirkevej ordningen og de    Pris: 50 kr.                             - vil blive uddelt til den hurtigste mand og kvinde på de to løbedistancer. Blandt løberne
vil fortsætte den næste to-årige                                     bliver der trukket lod om spændende præmier. Præmieoverrækkelsen foregår kl.
periode. Forældrene skal selv    Alle er velkomne.                          18.30 på scenen ved biblioteket, hvor årets Sundhedspris og titler som Sundheds-
betale for maden og tilbered-    Arrangør:                              ambassadører også uddeles.
ningen - 760 kr. pr. barn pr.    Socialdemokraterne, Tårnby afd.
måned - men kommunerne                                          00
har pligt til at sørge for, at der
er tilstrækkelige køkkener de                                                   Alle deltagere tilbydes vand, frugt og lidt let at spise.
steder maden vælges til.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12