Page 6 - 2770 Taarnby uge 20-21
P. 6

6 2770 TÅRNBY 	                           NYHEDER                                                    15. MAJ - 28. MAJ 2018

     kort nyt                                                                             En høj
                                                                                      silo
 Tværbanes skæbne overvejes
                                                                                      Byggeri: TårnbyForsy-
 Kastrup: CPH’s repræsentanter oplyste ved det grønne råds                                                         ning vil lave et fjernkø-
 møde den 24. april, at man igen er i dialog med de største                                                        leanlæg ved siden af
 flyselskaber om behovet for tværbane 12-30. Der skal efter pla-                                                      Den Blå Planet. Kom-
 nen inden årets udgang afleveres en rapport til Trafikstyrelsen                                                      munen betænkelig ved
 om sagen. I lufthavnens udbygningsplaner har hidtil indgået at                                                      en 15 meter høj tank
 tværbanen skal parallelforskydes mod sydøst og kun bruges til
 starter og landinger forbi Dragør ud over Øresund.                                                            Af Ulf B. Bjørton

 Slut med at skille mor og baby                   Foto: Kurt Haugaard                                          Kastrup: Selv om Tårnby
                                                                                      Forsyning er 100 procent
 Amagerland: Hvidovre Hospital er i gang med en 32.000m2       Aktivpris til vagthund                                        kommunalt ejet, så er der ikke
 stor udvidelse, der bl.a. vil muliggøre at kvinder og nyfødte,                                                      fri bane for alle projekter. Et
 der begge har brug for behandling, ikke som nu skilles på to    1.maj: 3F Kastrup hyldede den rets-         netcafeer, klubarrangementer osv. Aktivprisen   om byggeri af varmepum-
 afdelinger. Der laves nemlig specieldesignede store patient-    politiske veteran Eva Smith - og sine        består af et kontant beløb, et diplom, noget   per til fjernkøling, placeret
 værelser - så store at der også er plads til evt. tvillinger og   egne uundværlige aktivister             kunst og blomster - det er alt det de aktive i  på renseanlæggets grund ud
 fædre - placeret strategisk mellem barselsafsnittet, hvor fød-                             fællesskab bærer på det lille billede.      mod Jacob Fortlingsvej, med
 selslæger tager sig af moren, og neonatalafsnittet, som er bør-   Af Ulf B. Bjørton                                           Nordhuset og Den Blå Planet
 nelægernes område.                                                    På det store står Eva Smith flankeret af de   som genboer, har i al fald fået
                                   Kastrup: Der var stuvende fuldt i den røde     røde faner, inden hun selvfølgelig benyttede   teknisk forvaltning til både at
 32 mio. bedre end forventet                     højborg på Saltværksvej 1. maj, socialistiske ta-  lejligheden til at give en retspolitisk opsang.  vurdere at der skal en ny lokal-
                                   ler og cirkus for børnene - men også uddeling    Som hun har gjort det i så mange år, når dem   plan til, og at anbefale at man
 Kommunen: Tårnbys pengetank blev tilført yderligere 12,5      af 3F’s aktivpris, der i år gik dels til professor der er betroet magt ikke forvalter den ordent-  begrænser den visuelle påvirk-
 mio. kr. i 2017. Da man havde budgetteret med at bruge       Eva Smith, dels til fagforeningens egne senior-   ligt. For bare at nævne et eksempel var hun na-  ning på det kystnære område,
 19,9 mio. af kassebeholdningen, kan man med andre ord sige     aktivister, de der giver 3F Kastrup og dens hus   turligvis på banen i år i sagen om politividner, enten ved en delvis nedgrav-
 at det gik 32,4 mio. bedre end man regnede med, da budget-     en særlig sjæl via deres indsats ved juletræsfest, der af en nok nu forhenværende anklager blev   ning af anlægget eller ved at
 tet blev lagt i efteråret 2016. Usikkerheden lyder af mindre,                              instrueret om, hvad de skulle sige i retten!   reducere højden. Den højeste
 når man betænker at omsætningen er op imod 3000 mio. kr.                                                         tank er efter planen 15 meter.
 Det der også hedder 3 milliarder.
                                                                                      Placeringen angives i øvrigt
 Stadig gratis rygestopmedicin                                                                       valgt, fordi det er tæt på Scan-
                                                                                      port, der i forbindelse med ud-
 Kommunen: Et flertal i socialudvalget uden om Venstre har                                                         bygningen har stort behov for
 besluttet at deltagere i de kommunale syv-ugers rygestopkur-                                                       køling. Lokalplanforslaget bli-
 ser stadig skal have mulighed for at få hjælp af gratis medicin.                                                     ver nu lavet i samarbejde mel-
 Den hidtidige erfaring er at 2/3 af deltagerne reelt stopper                                                       lem forsyning og forvaltning.
 med at ryge, og at 4 ud af 10 stadig er røgfrie et halvt år efter.

  Tal for Sundhedsstyrelsen viser angiveligt, at kun 4 procent
 stopper uden vejledning og rygestopmedicin.

     Pladsbesparende og miljøvenRlEiNgTEFRI FINANSIERING

Gaskedel13.2FÅ00,-
FRADRAG, RABAT
  OG TILSKUD               UDSKIFT TIL EN ENERGIBESPARENDE,
                STØJSVAG KVALITETS GASKEDEL, DER FYLDER MINIMALT

ProCon E            25%SPAR OP TIL       PROCON E 25 S                         Køb af ny gaskedel                41.000 kr.
                 PÅ DIN VARME-      Procon E 25 S er en lavenergi kombi gaskedel med                                 4.000 kr.
  A                 REGNING       indbygget varmeveksler til varmtvandsproduktion.        Pris incl. installation (Vandret /lodret aftræk)
                             Kedlen leverer varmt vand uden en varmtvandsbehol-       Minus Finlow CO2 rabat              37.000 kr.
        Energimæ          Rentefri    der og kan producere 700 liter 45 grader varmt vand
                    finansiering    i timen. Energibesparende fordi, der ikke skal bruges     Betaling til Finlow VVS A/S
                             energi på at holde vandet varmt i varmtvandsbeholde-
            rkning      over 5 år.    ren. Pladsbesparende fordi, der kun skal monteres én      Energi-tilskud (Hvis du ikke har en kondenserende gaskedel) 2.200 kr.
                             enhed på væggen.
                   687 KR. OM MÅNEDEN                                 Håndværkerfradrag                 7.000 kr.
                        FØR SKAT  • A-Kondenserende lavenergi gaskedel
                             • Højeffektiv varmeveksler i rustfri stål           Netto-pris (Incl. moms efter tilskud, fradrag og rabat) 27.800 kr.
                             • A-Strømbesparende lavenergipumpe fra Grundfos
                             • Driftsikker Tysk kvalitet med 4 års garanti
                             • Lukket forbrænding - ingen kulilte risiko

                H O R N EVEJ 13 , 2770 K ASTR U P • TLF: 32 51 4 5 5 9 • FI N LOW@FI N LOW.D K • WWW.FI N LOW.D K
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11