Page 6 - 2770 Taarnby uge 42-43
P. 6

6 2770 TÅRNBY                          NYHEDER                                                            16. OKTOBER - 29. OKTOBER 2018

                                                                          Kastrup nu
                                                                          også i risiko

For første gang deltog byens borgmester i Tårnbyløbet. Allan Andersen (naturligvis i rødt, fulgt af et par væbnere) gennemførte de 5 km      Natur: Kystdirekto-        kommunens kystområder.
i 24 minutter og 50 sekunder - nogenlunde det samme som han løb på i 2017, trods det at der lige er kommet et par borgmesterkilo på!        ratet vurderer der er       Den skal dog først være færdig
                                                                          øget sandsynlighed for      til høring om godt to år.
Lad os komme længere ud                                                              oversvømmelse også
                                                                          på Amagers østkyst.        Tårnby er enig i at risikoen
                                                                          Tårnby skal lave ny        er øget i øst, men mener til
                                                                          risikostyringsplan        gengæld at Kystdirektoratet
                                                                                           i risikoanalysen overvurderer
                                                                          Af Ulf B. Bjørton         faren for oversvømmelse i den
                                                                                           sydvestlige del af kommunen,
                                                                          Kommunen: 10 områder i      altså når landdiget er etableret.
                                                                          Danmark er udpeget som ri-    For det indgår ikke i de simu-
                                                                          sikoområder efter oversvøm-    leringer fra 2015, der danner
                                                                          melseslovgivningen, blandt    baggrund for udpegning af
                                                                          dem Køge Bugt og det syd-     højrisikoområder. Man fore-
                                                                          lige Amager. Men nu vurde-    slår der laves en genberegning.
                                                                          rer Kystdirektoratet at om-
                                                                          rådet skal udvides med det     Risikoen for Køge Bugt og
                                                                          østlige Amager helt op til    det sydlige Amager er i øvrigt
                                                                          Københavns nordhavn, idet     bestemt på baggrund af vand-
                                                                          man vurderer at risikoen for   standen under stormfloden i
                                                                          oversvømmelse ved en given    1872, som stadig er uden si-
                                                                          stormflod er øget også her.    destykke i vor tid. For Køben-
                                                                          Det betyder at Tårnby skal    havn regnes med en lidt lavere
                                                                          lave risikostyringsplan for alle tærskel for en 1000-års hæn-
                                                                                           delse, da større værdier her er
                                                                                           samlet på et mindre område.

Sundhed: Ny sundheds-      tjenesten, Sorg- og Livsmods- skud. For sundhed er for alle”. nehave, selv om vi ikke må, da
ambassadør håber         gruppen og Café Livsglæde                    vi endnu ikke har profilinsti-
også at kunne komme                       De sår frø i børnene       tutioner i kommunen”.
ud til de ikke så        Sundhed er for alle
ressourcestærke                         Også børnehaven på Eskebøl    Sidste sundhedsambassadør
                 Sundhedsambassadørerne får   Allé blev udnævnt til sund-   blev elektriker Jesper Elimar
 Af Ulf B. Bjørton        hver 2.500 kr. at gøre godt  hedsambassadør. ”De sørger    Petersen, som fik 21 ansatte
                 med, samt plads i sundheds-  for folkesundhed i knæhøjde”,  med på at cykle til Berlin
Kommunen: Onsdag, midt i     komitéen.           sagde Lyduch, mens institu-   (hvoraf 17 aldrig havde siddet
sundhedsugen, blev sund-                    tionens leder kækt takkede    på en racer før), og som straks
hedsprisen på 25.000 kr. ud-   Den første på podiet var   ved bl.a. at sige: ”Vi omtaler  lovede at der også i 2019 vil
delt, og samtidig blev der    Ruth Marthine Beyer, der    os som Vestamager Naturbør-   ske noget i cyklingens tegn.
udnævnt tre nye sundhedsam-   i mere end et ti-år har un-
bassadører.           dervist ældre i bevægelse hos                                           Vestamager og Tårnby: Den
                 AOF. Hun kalder sine kursi-                                            sydligste del af Kongelundsvej
 Prisen gik til Ældre Sagen   ster ”mine skønne damer” og i                                           måtte torsdag den 4. afspær-
i Tårnby, der med socialud-   sin takketale omtalte hun dem                                           res, da fældningen af et stort
valgsformand Einer Lyduchs    da også som ”meget ressour-                                            træ var gået skævt. Brandfol-
ord ”har startet tre nye akti-  cestærke”. Og tilføjede: ”Jeg                                           kene tog over med deres lift.
viteter, der kan hjælpe men-   håber snart i samarbejde med
nesker der er et svært sted i  Tårnby kommune og AOF                                               Og nu i fredags lige over
livet”. Det drejer sig om Våge- også at kunne komme ud til                                            middag fik vi et flig af stor-
                 dem der ikke har det over-                                            stadens bandekonflikt, da en
                                                                          hvid personbil blev bragt til
Rundvisning i                          Frivillige fra værestedet Kastruplund og fra Mænds Mødesteder sør-         standsning (fedt udtryk!) på   anholdt. Som vi kunne for-
Folketinget                           gede for at der var varm mad til alle deltagere i Tårnbyløbet.           Tårnbyvej ud for nr. 59 og en   nemme ikke blot fordi han
                                                                                           manglede kørekort. ubb.
Peter                                    Blomsterdekoratør
Hummelgaard                                                                                                    Ferielukket i uge 42.
viser rundt.                          Mia Verdich
Bagefter er der                                                - lidt mere for pengene                 Vask, klip og føn: 405 kr.
kaffe og lidt ost                                                                           Farve fra .......... 460 kr.
og der er                                               Borddekorationer                        Striber fra .........565 kr.
mulighed for at                                            Værtindebuketter
stille spørgsmål                                                                               Tårnbyvej 51
til Peter.                                                 Brudebuketter
                                                       Bårebuketter                       Tlf. 32 51 10 05
Tid: Lørdag den                                                Receptioner
10. november                                                  Mærkedage              www.allegårdens-frisør.dk
kl. 11.
Vi mødes 10.45                                                 BUKETTER FRA 100,-

Tilmelding: Senest 6. november til                                         Udbringning 30,- (kun Amager)
Preben Lund på tlf. 20 55 88 83.
                                                      Kun dagsfriske blomster
Pris: Gratis. Alle er velkomne                                          Bestilling dagen før

Arrangør:                                     40 75 49 02

Socialdemokraterne, Tårnby afd.                     Se billeder og bestil på www.miaverdich.dk
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11