Page 6 - 2770 Taarnby uge 20-21
P. 6

6 2770 TÃ…RNBY                            NYHEDER                                                 14. MAJ - 27. MAJ 2019

Fint regnskab

Økonomi: Endnu en-        ’undskyldte’ dog med, at det
gang lykkedes det ikke      bl.a. skyldtes en ekstraordinær
for Tårnby at få tæret      indtægt fra salget af HMN
på pengetanken!          Naturgas, og at udgiften til
                 nye affaldsbeholdere ikke nå-
Af Ulf B. Bjørton         ede med i 2018 - de tynger så
                 i år. Der var også andre ven-
Kommunen: Byrådet budget-     tende betalinger, så kassebe-
terede tilbage i efteråret 2017  holdningen betragtede Allan
med, at det i 2018 var nød-    A. kun som ”et øjebliksbil-
vendigt at bruge 20 mio. kr.   lede”. Men ’årets resultat’ er
af kassebeholdningen for at    dog også positivt, +10,3 mio.
fastholde den ønskede service.
Men man endte alligevel med    I øvrigt har kommunerne
at få 35 flere mio. i den, viste samlet, for første gang i en
regnskabet der blev godkendt   meget lang årrække, brugt alle
på sidste byrådsmøde. Borg-    de penge de måtte, således at
mester Allan Andersen (Soc.)   de kun var marginaler fra en
                 kollektiv statslig straf.

Veto fra politi

Trafik: TÃ¥rnbys forslag      Man begrunder det dels med,    PÃ¥ jagt efter lufthavnsfisken
til at løse p-problemer      at trafiktætheden på Sneserevej
på Glamsbjergvej og        er for høj (mere end 300 biler  Visit: Børnehavebørn        rence med et nyt pænt stort    ten - med øjnene - for at finde  godt imod vores svømmende
Sneserevej blev          i timen når det er værst), dels  indviede det nye          akvarium. Hovedattraktionen    lufthavnsfisken.         venner, og jeg er sikker på, at
underkendt            med at cyklister og knallerter  akvarium i terminal 2        er den særlige lufthavnsfisk,                    lufthavnens rejsende vil få stor
                 kan blive overset på grund af                     ’Blue Sky’, der i praksis er    ”Hos lufthavnen er vi rigtig   glæde af akvariet,” siger kom-
Af Ulf B. Bjørton         parkerede biler, der hvor en cy- Af Ulf B. Bjørton          både blå og gul, og således står glade for at kunne tilbyde flere munikationsdirektør Peter
                 kelbane ville ophøre.                         til CPH’s farver.         unikke oplevelser, særligt med  Goll i en pressemeddelelse.
Tårnby: Teknisk forvaltning                     Kastrup: 32 lokale børneha-                      det nye akvarie, hvor både vo-
mente at problemerne med      Forvaltningen vil derfor nu   veunger, bl.a. fra børnehaven    Efter at lufthavnens akvarie-  res små og store rejsende kan   Børnene sluttede i øvrigt da-
mange parkerede biler på     prøve at finde andre forslag,   på Gemmas Allé, var sidste     passer havde fortalt om både   komme helt tæt på fiskene     gen af med at spise frokost på
Glamsbjergvej, og deraf føl-   der kan finde nåde for ordens-  fredag inviteret i lufthavnen,   den og de mange andre fisk,    og udforske det fabelagtige    restaurant WOK, som er nabo
gende usikre forhold for svage  magten kritiske øje. I den for-  hvor man i det helt små gi-     fik børnene lov at komme     liv under vand. Ved fejrin-    til det nye akvarie, der altså
trafikanter, kunne løses ved at  bindelse kan man jo genfrem-   ver Den Blå Planet konkur-     helt tæt på, mens fiskene blev  gen af det nye akvarie tog de   ligger i terminal 2 før sikker-
etablere en cykelbane på ve-   sætte p-båse på Glamsbjergvej,                    fodret. Og så gik i øvrigt jag-  lokale børnehavebørn rigtig    hedskontrollen.
jen, samt lave p-båse på både   som politiet tilsyneladende
Glamsbjergvej og Sneserevej.   ikke har forholdt sig til! At
                 have få p-båse vil i det mindste
 Men politiet har sat hælene i.  minimere parkeringen.

TÃ…RNBY
KOMMUNE

                                                                              NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 26. MAJ 2019

,'DQPDUN¿QGHUYDOJDIUHSU VHQWDQWHU     %5(967(00(                     mulighed for at søge om at brevstemme i eget    afstemningssted end der, hvor du plejer, har du
WLO(XURSD3DUODPHQWHWVWHGV¡QGDJGHQ       Hvis du er forhindret i at møde op på valgstedet  hjem. Der kan ansøges fra den 28. april 2019.    mulighed for at ansøge om dette.
PDM                    på selve valgdagen, kan du i stedet brevstemme.
                          I Tårnby Kommune kan der brevstemmes        Ansøgningsskema udleveres af Servicecentret     På Skottegårdsskolen, afstemningssted Kastrup,
Cirka en uge før valget og senest den 21. maj    i Servicecentret på Rådhuset eller på et af     på Rådhuset, tlf. 32 47 11 68 eller via hjemme-   er der særligt velindrettede forhold for handicap-
2019 modtages valgkortet med posten, og det     kommunens to biblioteker inden for de normale    plejen.                       pede.
bedes medbragt ved afstemningen.          åbningstider.
                                                    6NHPDHWNDQHYWDÀHYHUHVLEUHYNDVVHQYHG     $QPRGQLQJRPRYHUÀ\WQLQJWLODQGHWYDOJVWHGNDQ
Afstemningen foregår fra kl. 09.00 til kl. 20.00.  Du kan brevstemme til Europa-Parlamentsvalget    Rådhuset.                      ske fra den 28. april 2019 til den 16. maj 2019
                          fra søndag den 14. april 2019 (denne dag kan                              ved henvendelse hos Servicecentret på Rådhu-
Afstemningsstedet fremgår af valgkortet.      der dog kun brevstemmes på Hovedbiblioteket).    Hvis ansøgningen godkendes, vil to stemme-     set, hvor ansøgningsskemaet udleveres. Skema-
                          Sidste frist for at brevstemme er torsdag den 23.  PRGWDJHUHDÀ JJHEHV¡JLKMHPPHWRJYHMOHGH    et kan også sendes med posten ved henvendelse
Ret til at stemme, herunder brevstemme, til     maj 2019 kl. 16.00 på bibliotekerne og kl. 17.30 i ved stemmeafgivningen efter fastsatte regler.    på telefon 32 47 11 23 eller 32 47 11 18.
Europa-Parlamentsvalg i Danmark har enhver,     Servicecentret på Rådhuset.
der på valgdagen                                            Vælgeren vil modtage et brev om dato og det     Ansøgningsskema vedr. overførsel til et andet
                          Der vil ekstraordinært være mulighed for at brev-  omtrentlige tidspunkt for afstemning i hjemmet.   afstemningssted på valgdagen vil også kunne
- har valgret til Folketinget, eller        stemme i Servicecentret fra den 20. maj 2019 til                            udleveres på de to biblioteker.
                          den 22. maj 2019 frem til kl. 18.00 alle tre dage. Der gøres opmærksom på, at vælgere, der
- har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har fast Husk at medbringe gyldig legitimation – fx sund-  på valgdagen er i stand til at møde frem på     )/<71,1*,3(5,2'(1237,/9$/*(7
 bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den    hedskort eller kørekort. Det er ikke nødvendigt   afstemningsstedet, men som pga. sygdom eller    +YLVGXHUÀ\WWHWKDUDQPHOGWÀ\WQLQJRJ
 Europæiske Union, eller              at vente på at valgkortet kommer, hvis man     PDQJOHQGHI¡UOLJKHGLNNHNDQLQG¿QGHVLJLVHOYH  NRPPXQHQKDUPRGWDJHWGLQÀ\WWHDQPRGQLQJ
                          ønsker at brevstemme.                stemmelokalet, har DGJDQJWLODWVWHPPHXGHQ    senest fredag den 10. maj 2019 kl. 14.00, skal du
- er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i                           IRUVWHPPHORNDOHW. Sådanne vælgere er derfor i   stemme på det afstemningssted, der er knyttet til
 Den Europæiske Union, er fyldt 18 år og har fast  På Hovedbiblioteket er der i øvrigt handicap-    almindelighed ikke berettiget til at afgive stemme din nye adresse.
 bopæl i Danmark eller er registreret i Udenrigs-  venlig adgang samt et handicapvenligt afstem-    i hjemmet.
 ministeriets protokol (EU-diplomater), eller    ningsrum med særlige hjælpemidler.                                   6NHUÀ\WQLQJHQHIWHUI¡OJHQGHVNDOGXVWHPPHSn
                                                    $)67(01,1*608/,*+(')25              det afstemningssted, der er knyttet til den adres-
- har dansk indfødsret (statsborgerskab), er fyldt $)67(01,1*,(*(7+-(0               +$1',&$33('(                    VHVRPGXHUIUDÀ\WWHW
 18 år og har fast bopæl i Danmark.         Vælgere, der pga. sygdom eller manglende før-    Hvis du på grund af et handicap eller ned-
                          lighed ikke kan møde på afstemningsstedet, har   sat førlighed gerne vil stemme på et andet     .RPPXQDOEHVW\UHOVHQ

                                                                                      TÃ…RNBY KOMMUNE
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11