Page 6 - 2770 Taarnby uge 32-33
P. 6

6 2770 TÅRNBY                                 NYHEDER                                      7. AUGUST - 20. AUGUST 2018

Flygtninge får ambassadør                                                                        Foto: Thorsten Schacht.

Nyskabelse: En ny integrati-      mulige flygtninge ordentlig ind på   og Integration (SIRI) - yder et til-
ons- og beskæftigelses-        arbejdsmarkedet. Erfaringen har     skud på en lille halv million kr. år-
ambassadør skal være med        nemlig hidtil været, at en del hur-   ligt, således at Tårnby ikke selv har
til at skaffe faste ordinære      tigt mister tilknytningen eller roder  nogen væsentlig udgift på sagen.
job til flygtninge og familie-     rundt i midlertidige stillinger. Am-
sammenførte              bassadøren forventes at styrke kon-   Der var bred enighed om at an-
                    takten til virksomhederne, så der    sætte ambassadøren, men Paw Kars-
 Af Ulf B. Bjørton           tages udgangspunkt i disses behov    lund (DF) fik dog ført til protokol,
                    og skabes et godt match med den     at han ønsker ”at målgruppen også
Kommunen: Tårnby får de næste 3    enkelte nytilkomne.           oplyses om muligheden for repatri-
1/2 år ansat en særlig ”integrations-                     ering”. Det sidste betyder, jvf. frem-
og beskæftigelsesambassadør”, hvis   Ansættelsen er blevet mulig, fordi   medordbogen, ”at vende tilbage til
succeskriterie bliver at skaffe flest staten - konkret det der hedder Sty-  fædrelandet”.
                    relsen for International Rekruttering

Ungeboliger sinkes                                                   Tilbage på
                                                            skolebænken
Projekt: Trods klagesager       Amager Lejerforening har klaget til   dispensere herfor når byggeriet er
regner Tårnbyhuse dog med       både Planklagenævnet og Boligmini-   begrænset, men ministeriet er i før-  Hunde: 11. august starter         de hund efter den anden komme ud
at byggeriet af nu 59 unge-      steriet over planerne.         ste omgang uenig i at 59 boliger kan  de firbenedes indskrivning        i den anden ende som en lydig hund.
boliger ved Randkløve Allé                           knibes derned. Det kan dog redde
starter inden nytår, og at de      Tårnbyhuse meddeler kommunen,     Tårnby, at ministeriet tilsyneladende  Af Ulf B. Bjørton             Hans klubs lydighedskole er åben
er klar primo 2020           at man gerne vil have papirarbejdet   har misforstået hvor stor Tårnbyhuse                       for alle slags familiehunde, og der er
                    på plads, så man kan starte straks ef- er - kommunen har senest argumen-    Vestamager: Ikke bare ungerne skal i   såmænd også en særlig hvalpeskole.
 Af Ulf B. Bjørton           ter Planklagenævnets afgørelse - som  teret med, at ungeboligerne kun vil   gang med skolen, det er også tid for
                    man selvfølgelig så formoder går sin  komme til at udgøre 5 procent af    at hundene skal starte efter ferien.    Man er altid velkommen til at kigge
Tårnby: Den langtrukne projekte-    vej!                  Tårnbyparkens areal.          De har i al fald så godt af det, i følge forbi træningsanlægget på Selinevej
ring - og et overophedet byggemar-                                           schæferhundeklubbens formand       15 ude på Kalvebod Fælled (hvor der
ked - har gjort at opførslen af små  Uafhængig eller ej            Spørgsmålet egen afdeling eller ej er Henning Visholm, der med sine       lokkes med kaffe og pandekager til
60 ungeegnede boliger bag Netto på                       vigtigt, fordi en afdeling jvf. almen- mange årtier på bagen i klubben har    de tobenede efter anstrengelserne),
hjørnet af Randkløve Allé og Amager  Klagen til Boligministeriet angår    boliglovens paragraf 16 stk. 1 skal   set den ene uvorne og ukoncentrere-    men kan også høre nærmere ved at
Landevej er blevet 5 mio. kr. dyrere. ikke direkte Tårnbyhuse, men er     være økonomisk uafhængig af såvel                         ringe til Henning Visholm på tlf. 51
Men nu har Bohus fra Nykøbing     over kommunen, som lejerforenin-    andre afdelinger som boligorgani-                         28 96 32.
Falster vundet entreprisen, kom-    gen er utilfreds med har godkendt at  sationen. Lejerforeningen frygter,
munen har godkendt prisstigningen,   nybyggeriet skal indgå i den eksiste-  at man ved en samlet afdeling kan
og så er der kun de sten i skoene, at rende afdeling. Som udgangspunkt    smøre en del af et givet underskud
                    skal nyt være en selvstændig afde-   på det nye, af på en større gruppe.
                    ling. Kommunen slår på man kan

DEBATMØDE - 100 DAGE
MED ENHEDSLISTEN

Enhedslistens folketingsgruppe har udarbejdet et bud på, hvordan de første 100 dage med Enhedslistens politik ville se ud, hvis vi
får magt, som vi har agt. Der er hele 100 konkrete tiltag. De er alle eksempler på, hvor meget mere bæredygtigt, demokratisk og
retfærdigt, Danmark faktisk kunne blive.

Tiltagene er realiserbare. Pengene passer. Vi kunne gå i gang i morgen.

Onsdag den 15. august klokken 19.00 har vi inviteret Pelle Dragsted til at komme og tage debatten.
Alle interesserede er velkomne til at deltage

Foreningscentret Amager Landevej 71 - lokale 6 - 2770 Tårnby
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11