Page 6 - 2770taarnby_20190108
P. 6

6 2770 TÅRNBY                                 NYTÅRSQUIZ                                                 8. JANUAR - 21. JANUAR 2019

                                                             De 20 rigtige

Hanne Vang fra Lobeliavej blev årets spåkvinde 2018, og tog glad imod både rødvin og et gavekort på 1.000 kr.       1. Bliver der i løbet af 2018 vedtaget noget i byrådet, som borgmester Allan
                                                             Andersen stemmer imod?
Det var rent gætteri!
                                                              Nej. Byrådet havde i alt seks kampafstemninger i 2018, og i alle var So-
Quiz: Årets suveræne vinder Hanne har tænkt svarene godt igen-        i øvrigt suverænt tættest på i tillægs-   cialdemokratiet på det vindende hold.
hævder hun ikke har en pind nem, for da vi kommer til de to          spørgsmålet ved at svare 520.000,
forstand på det, men den                           men da de i øvrigt begge ”kun” fik     2. Begynder byggeriet af en ny Rema 1000 på Kongelundsvej inden 1. de-
tror 2770 ikke helt på        eneste spørgsmål hun har fejlet med   14 rigtige hjalp det dem ikke.       cember?

                   - om Amalie Dideriksen igen blev     Den forsvarende mester, Ole Jør-      Ja, det gik tjept - faktisk var byggeriet slut og butikken åben 6. december.
                                       gensen fra Brønderslev Allé, endte
                   verdensmester og om Tårnby Torv-    smukt i gruppen med 15 rigtige.       3. Bliver MF for Tårnbykredsen Martin Henriksen dømt for injurier mod den
                                                             kvindelige imam Sherin Khankan?
Af Ulf B. Bjørton           byggeriet kom i gang - har hun gode   Få overraskelser
                                                              Nej, det blev ved trusler om at gå rettens vej.
                   begrundelser for sine kryds. Jeg tror  Den eneste rigtigt store overraskelse
                                       i 2018 sørgede Liv Gam for ved at      4. Vedtager byrådet i 2018 at indføre en borgerombudsmand i Tårnby kom-
Sundby: Hanne Vang blev en sikker i det hele taget ikke vi har mange sy-   smide tøjlerne i Venstre og blive løs-   mune?
                                       gænger. Kun 22 procent havde svaret
”årets spåkvinde”, med hele 18 af 20 piger med i nytårsquizzen, for f.eks.  ja til spørgsmål 5, om der ville blive    Nej, man nøjedes med en borgerrådgiver.
                                       mindst en løsgænger i byrådet.
spørgsmål rigtige, men da 2770 rin- spørgsmålet om Zimino ville forlade                          5. Vil der ved næste nytår være mindst en løsgænger i byrådet?
                                        To andre overraskelser var det, at     Ja, hun kom i oktober, da Liv Gam forlod Venstre.
ger med det glade budskab, lader Socialdemokratiet, den limpind er      en ny lokalplan for Tårnby Torv
                                       (spørgsmål 14) ikke kom på plads      6. Rykker ABTårnby til juni op i 2. division i fodbold?
hun beskedent som om, at det var det kun lykkedes mig at få én eneste     før 1. november - det havde næsten      Nej, Tårnby må stadig nøjes med at have Danmarksseriehold.
                                       to tredjedele satset på - og at det om-
det rene sypigetips:         deltager til at hoppe på.        vendt virkelig lykkedes at få vedtaget   7. Er Netto på Tårnby Torv stadig kommunens eneste døgnåbne supermarked
                                       en flytning af skaterbanen i byparken    når året rinder ud?
”Jeg har jo ikke en pind forstand. Hanne Vang bor på Lobeliavej i det     (spørgsmål 17). Her havde 64 pro-
                                       cent svaret nej.               Ja, det gik der ikke epidemi i.
Det var rent gætteri. Jeg læser da avi- sydligste Sundby, men har tidligere
                                        Endelig var det en lillebitte overra-   8. Besluttes i 2018 byggeri af mindst 30 nye ungeboliger/ungdomsegnede bo-
sen regelmæssigt, og følger interes- boet i Kastrup, og interesserer sig ge- skelse, at der ikke i 2018 blev beslut-   liger noget sted i Tårnby?
                                       tet byggeri af mindst 30 ungeboliger
seret med, men jeg har altså ingen nerelt for det hun kalder lokalområ-    nogetsteds i kommunen (spørgsmål       Nej, der blev stadig kun snakket meget om behovet.
                                       8). Her havde 53 procent krydset et
lokalpolitisk forstand af nogen art”. det. Og som i hendes optik omfatter   forkert ja.                 9. Vil Poppi Dyrecenter stadig holde åbent på Kirstinehøj 1. november 2018?
                                                              Ja, trods påbud og tabte sager, holder butikken stadig dørene åbne.
Jeg får dog en mistanke om at hele øen: ”Jeg synes Amager er et”.       Men ellers var det favoritternes år.
                                       81 procent havde f.eks. forventet at    10. Bliver første spadestik til den nye svømmehal på Vestamager taget inden
årets spåmand Hun lover at hun nok skal for-                 den nye borgmester ville komme gen-     1. oktober 2018?
                         svare sin nyvundne titel.  nem sit første år uden at blive stemt
                   Gode tip på besøgstal          ned en eneste gang i byrådssalen,      Ja, det blev nået godt og vel, for borgmester Allan Andersen og entrepre-
                                       næsten lige så mange havde forudset     nør Allan Pagh svingede spaderne allerede den 21. august i strålende sol.
1997: Connie Berger: 17 rigtige    Hele syv deltagere halsede efter    at ABTårnby heller ikke denne gang
2001: Heidi Sassersen: 18       Hanne med hver 16 rigtige, så      nåede den forjættede oprykning, over    11. Bliver en af vore to lokale MF’ere, Peter Hummelgaard og Martin Hen-
2002: Michael Christensen: 15     tillægsspørgsmålet måtte i brug     95 procent svarede nej til minister-    riksen, minister inden mortensaften?
2003: Søren Arnbo: 17         for at finde årets nr. 2 og 3. Den   poster til Peter Hummelgaard eller
2004: Inge Sassersen: 17       Blå Planet meddeler at besøgs-     Martin Henriksen (chancen er nok       Nej, VLAC-regeringen vaklede videre. Men i år får vi et valg.....
2005: Anders Brask: 16        tallet i 2018 endte på 520.560,     en anelse større i år!), og tre fjerdedele
2006: Ingrid Nyegaard: 18       så Ketti Lej Jensen fra Greisvej    havde regnet ud at Gross stadig er     12. Vil Henrik Zimino stadig juleaften 2018 være med i den socialdemokra-
                   (årets spåkvinde i 2012!) var tæt-   Tårnbys kommunaldirektør.          tiske byrådsgruppe?
     Mogens Christiansen: 18   test på med sit gæt på 525.712,
(De skød ens på tillægsspørgsmålet!) tæt fulgt af faglig sekretær i 3F               Du finder en ny    Ja. Selvfølgelig, havde jeg nær sagt!
2007: Bente Egeberg: 18        Kastrup Michael Friis, der skød            nytårsquiz på side 11
2008: Juri Olsen (Sassersen): 15   på 512.000. De to vinder begge                           13. Holdes der igen i år Viberup marked på markerne ved Nøragersmindevej?
2009: Bente Egeberg: 19 (rekord)   tre flasker god rødvin.                               Ja, arrangementet blev blot i år flyttet fra september til juli-varmen.
2010: Tobias Sassersen: 16
2011: Susanne Hansen: 16        Derefter følger på 4.-8.pladsen                          14. Vedtager byrådet inden 1. november en lokalplan eller et lokalplantillæg,
2012: Ketti Lej Jensen: 15      Erik Aamodt fra Hilversumvej,                            der muliggør byggeri af et nyt og større Tårnby Torv?
2013: Jane Børresen: 14        Teddy Sonnested fra Sirgræsvej,
2014: Lise Christoffersen: 18     Preben Lyhne fra Tirstrupvej,                            Nej, sligt tager ofte længere tid end man umiddelbart tror.
2015: Ebbe Klitgaard: 16       Randi Aagaard fra Hollændervej
2016: Susanne Jørgensen: 18      i Dragør og Bjarne Hansen fra                            15. Sætter CPH i 2018 en tidshorisont på hvornår tværbane 12-30 skal luk-
2017: Ole Jørgensen: 18        Skottegården.                                    kes?
2018: Hanne Vang, 18
2019: ???               To deltagere - Helle Aamodt fra                           Nej, og her skal man (desværre) nok have de rigtigt lange briller på.
                   Hilversumvej og Hans Erik Bo-
                   elt Hansen fra Snebær Allé - var                          16. Lykkes det i 2018 Tårnby kommune at få statslig tilladelse til et nyt er-
                                                             hvervsområde, Kirstinehøj III?

                                                              Nej, man fik ministerbesøg, men ikke tilsagn om noget som helst.

                                                             17. Besluttes det inden 2. juledag at skaterbanen i byparken skal flyttes fra den
                                                             nuværende placering, tæt på bebyggelsen Højgården?

                                                              Ja. Anlægget af en ny bane længere inde i parken blev i september med-
                                                             taget i budget 2019 med 4,5 mio. kr., på økonomiudvalgets møde 21.
                                                             december blev der frigivet penge til projektet, og i kulturelt udvalg stod
                                                             Paw Karslund (DF) alene med ønsket om at bevare den gamle bane til små
                                                             børn. Så derfor: Den er besluttet flyttet.

                                                             18. Bliver Amalie Dideriksen i 2018 igen verdensmester i cykling?
                                                              Nej, men andre medaljer end guld er da heller ikke til at kimse af.

                                                             19. Vil mindst 18 af byrådets 19 medlemmer lave forlig til efteråret om budget
                                                             2019 (den lokale finanslov)?

                                                              Ja, det gjorde faktisk alle 19.

                                                             20. Vil Klavs Gross stadig være kommunaldirektør i Tårnby nytårsdag 2019?
                                                              Ja. Selvfølgelig, havde jeg nær sagt!
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11