Page 6 - 2770 Taarnby uge 8-9
P. 6

6 2770 TÅRNBY 	                                         NYHEDER                                                       20. FEBRUAR - 5. MARTS 2018

Teknikerne hiver                                         Skærpede                                  TAXI MANAGEMENT
sig i håret                                           retningslinjer                               SYSTEM 2.0
                                                 for god service
                                                 og adfærd i                                 Sammen gør vi taxikørslen lettere

Taxi: CPH indrømmer:       tør love nogen tidsramme?                   lufthavnen                                  HVAD SKAL DU VIDE?
Vores system har         ”Ja, for vi er ekstremt meget
været sværere at tilgå                      REGLER & SANKTIONER                                                                KÆRE CHAUFFØR
end vi regnede med        i defensiven. Så vi kan kun ga-                                                                           Tak fordi du stiller din
                 rantere at det kommer op at                                                                            service til rådighed for
                                                                                                           kunder i lufthavnen.
                 køre. Vi stopper ikke før det              REGEL                             SANKTION                          Vi har glædet os til at
                                                                                                           levere dig et bedre og
Af Ulf B. Bjørton        virker. Og lad mig understre-  SERVICE         1. Service                                                         mere effektivt TMS.
                 ge: Taxiselskaberne har skrevet                Stå ud af bilen og hjælp med bagagen. Ryg ikke i vognen.
                                                                             1 Måned                                   SÆSTYTESSTEIMDERTIFT
                                                                                                                   D. 7.2F0E1B8RUAR
Kastrup: ”Taxiordning skal under på en kontrakt, hvor                   2. Profilbeklædning                      1 Måned
stå sin prøve nu”, skrev 2770 også de forpligter sig til at få                 Chaufføren skal bære profil-beklædning.          3 Måneder
på forsiden for 14 dage siden. det til at virke”.
                                             3. Service
                                                Tal pænt og venligt til kunderne, undgå konflikter.

Og det blev så dumpet i før-                               4. Frit valg                          3 Måneder
ste omgang. For kun et af sel- Hårde sanktioner                        Anerkendelse af kundens ret til at vælge vogn/selskab.

skaberne, 4x35, har fået dele I ventetiden indkaldte CPH     ADFÆRD I KAPERRÆKKEN  5. Tomgangsregulativ                      1 Måned
af systemet implementeret, alle taxichauffører til et info-                  Bilen må holde i tomgang 1 minut.             6 Måneder
hvorfor de andre selskabers møde i tirsdags, hvor passa-
                                             6. Opsamling
                                                Chaufføren må ikke nægte at tage en kunde med.

vogne stadig venter på at få   gerchef Thomas Hoff fortalte               7. Opsamling                          6 Måneder
tur fra lufthavnen, holdende   de omkring 70 fremmødte                    Du må kun samle ikke-bestilte kunder op kaperrækken.   3 Måneder
bl.a. på Gemmas Allé, Ama-    også om de øvrige krav der                                               6 Måneder
ger Landevej, i Skyttehøj, på  ligger i ”Taxi Management                8. Taxi Service medarbejdere
Kastrups villaveje og ved Hav-  System 2,0”. Som det kan                   Følg altid Taxi Service medarbejdernes anvisninger.

                                             9. Prioritering
                                                Vis hensyn så andre køretøjer kan køre når de kaldes.

nehytten. Ofte desværre trod-  læses på illustrationen her til TEST SKADE SNYD OPHOLD 10. Ophold                           3 Måneder
sende tomgangsregulativet.    højre handler det nemlig ikke                 Ophold dig kun på de lovlige anviste områder for taxi
                 kun om at få ventende taxier                 (afsætning, bestilte taxi, depotet og kaperrækken).    Permanent ude-
 I følge public affairs konsu-  væk fra Tårnbys veje, men                                                lukkelse og evt.
lent i CPH, Morten Bro, hi-   også bl.a. om at chaufførerne              11. ID & Tail-gating regulativ                 politianmeldelse
ver både taxiselskabernes og   skal hjælpe med baggagen,                   Chaufføren må ikke anvende falsk ID, eller på andre
CPH’s it-eksperter sig i håret: tale pænt, have profilpåklæd-                 måder tiltvinge sig bom-adgang.              Permanent
                                                                             udelukkelse
 ”Vores system har været svæ-                               12. Skade
                                                Chaufføren må ikke forsætligt beskadige lufthavnens
                                                ejendom.

rere at tilgå end vi regnede   ning på og lade være at holde              13. Skade                           Permanent
med. Vi presser på bag kulis-  i tomgang. Sanktionerne hvis                 Chaufføren må aldrig udøve fysisk/psykisk vold mod    udelukkelse
serne, men de modsatrettede   det ikke overholdes går fra 1                 kunde, medarbejder eller 3.mand.
meldinger - et par dage, så en  måneds udelukkelse fra luft-                                              Skal gennemføres
                                                Chauffører skal gennemføre CPH´s TMS 2.0 E-learning    inden 1.april 2018
                                                & taxi-test.

uge - de slider ekstremt meget havnen til permanent ditto.

på CPH’s troværdighed”.     CPH har sat et særlig service-  Læs mere om, hvad TMS 2.0 betyder for dig, på cph.dk/TMS.

Det lyder som om I ikke mere korps til at kontrollere.

Også lokale busbesparelser truer

Trafik: Busdriften bliver 2       tifællen, regionsrådsformand Sophie       Ved salamimetoden skæres der i stedet             kræver størst tilskud pr. passager, og samt ved - måske mest radikalt - at
mio. dyrere, hvis intet gøres.      Løhde, rimelig optimistisk i forhold       lidt og bredt i hele regionen.                 desuden den eneste linie Tårnby kan   indstille driften allerede kl. 22.
Movia peger på at det er         til at regionen alligevel ikke vælger at                                    ændre uden at inddrage andre kom-
enklest at beskære linie 36       nedlægge linie 350S: ”Selv om der ikke      Men der truer også lokale ind-                muner. De første 1,2-1,3 mio. kr.    Teknisk udvalg har i denne uge no-
                     blev givet et konkret løfte, så går vi ud    skrænkninger i busdriften, for gøres              kan findes ved at reducere trafikken i get der lidt ligner et samråd om sagen
Af Ulf B. Bjørton            fra at 350 fortsætter i 2019. Jeg kunne     der intet bliver Tårnbys egen udgift              myldretiden fra 3 afgange i timen til  med trafikchef i Movia Torsten Ras-
                     også høre på de medfølgende embeds-       2 mio. kr. højere i 2019. Kommunen               2. Derudover kan der findes mindre   mussen. Der ligger også et ønske fra
Amagerland: Borgmester Allan An-     folk, at de tænker mere på salamime-       har derfor udbedt sig et ”muligheds-              beløb ved at gå over til timedrift fra Dragør om mere drift på linie 35, hvil-
dersen (Soc.) er efter et møde med par- toden”, siger Allan Andersen til 2770.      katalog” fra Movia, og de peger ret              18 til 20 og om lørdagen fra 8 til 17, ket vil koste Tårnby 120.000; det vir-
                                             entydigt på linie 36, den linie der                                  ker vanskeligt med det udgangspunkt.

Drachmann Begravelser                                                                                      Valgt
       Omsorg, Nærvær & Til for Jer
                                                                                                 Vand: Jørgen Jørgen-
                 Vi fokuserer på at være nærværende og omsorgsfulde, når vi guider Jer igennem en af                                       sen og Per Jacobsen
                 livets svære situationer. Det kan være hårdt at holde overblik over situationen. Vores                                     valgt til Tårnbyforsy-
                 nærvær vil for jer, føles trygt.                                                                nings bestyrelse

          Kontakt os på tlf: 32 86 00 20                                                                        Af Ulf B. Bjørton

                     Kongelundsvej 308,2770 Kastrup                                                             Kommunen: 565 deltog i val-
                     www.drachmann.nu                                                                    get af to forbrugerrepræsen-
                                                                                                 tanter til det kommunale
                                                                                                 Tårnbyforsynings bestyrelse.
                                                                                                 Jørgen Jørgensen, mangeårig
                                                                                                 formand for KTIS og KMB,
                                                                                                 blev den store vinder med 157
                                                                                                 stemmer - 28 procent af samt-
                                                                                                 lige. Som den anden blev Per
                                                                                                 Jacobsen valgt med 114 stem-
                                                                                                 mer, mens Hans Ole Tolstrup
                                                                                                 med 81 stemmer blev 1. sup-
                                                                                                 pleant og Susanne Hermansen
                                                                                                 med 67 stemmer 2. suppleant.
                                                                                                 I alt 11 opstillede ved valget,
                                                                                                 der gælder for de næste fire år.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11