Page 4 - 2770 Taarnby uge 42-43
P. 4

4 2770 TÅRNBY                              NYHEDER                              16. OKTOBER - 29. OKTOBER 2018

     kort nyt                            Elevløft - måske til næste år!

Måling af lungefunktionen                        Skole: Korsvejen har      deres elevers resultater til af- fokus på udvalgte tiltag”, det  end 5 procent eller fordi de
                                     foreløbig haft begræn-     gangsprøverne i dansk og ma-   har givet ”fremgang på mange   ligefrem havde tilbagegang. I
Tårnby: Onsdag den 21. november er international Lunge-         set succes med sin       tematik med 5 procent.      parametre”, ”haft afgørende    den sidste gruppe finder man
dag, og derfor vil sundhedscentret ligesom i fjor tilbyde gratis     deltagelse i et projekt,                     indflydelse på elevernes præ-   Korsvejen Skole, hvis resultat i
lungefunktionsmåling i rådhushallen og ved jobcentret fra kl.      hvis mål er bedre        Sidste fredag gav skolechef   stationer” og ”givet et stort   dansk og matematik blev næ-
9 til 15. Stederne valgt fordi man her kan komme i kontakt        resultater ved         Per Trudslev og Korsvejens    potentiale, som sættes i spil”.  sten 2 procent dårligere i 2018
med borgere, der ikke i forvejen er brugere af sundhedscen-       afgangsprøverne         inspektør Hanne Larsen sko-                     end året før.
tret. Ved en lungefunktionsmåling puster man i et apparat,                        leudvalget en mundtlig orien-   Det eneste som ikke fremgår
der med det samme viser om man har, eller er ved at udvikle,       Af Ulf B. Bjørton        tering om erfaringerne fra det  af hverken sagsbeskrivelse el-   Men det kan selvfølgelig
en lungesygdom som f.eks. KOL eller astma.                                første år. Det skete bag luk-   ler det lange notat er - hvor-  ikke udelukkes, at det kunne
                                     Tårnby: Korsvejen Skole del-  kede døre, men til dagsorde-   dan det egentlig gik ved de    have gået endnu værre uden
 På lungedagen i 2017 fik 253 prøvet lungefunktionen. 196        tager - som den eneste af kom- nen er vedhæftet et fem sider   afgangsprøver.          tilsætning af alle projektets
lå inden for normalområdet, mens 57 blev opfordret til at gå       munens skoler - i regeringens  notat om samme erfaringer,                     nye tiltag. Så konklusionen er
til egen læge til opfølgning.                      præmiepuljeprojekt ”Elev-    som udmærker sig ved lutter    Men heldigvis findes som     klar:
                                     løft”, hvor skolerne kan score positive ord. Korsvejen har    bilag også ministeriets oversigt
Affald må lastes om                           en god mio. kr. hver, hvis de  bl.a. ”haft stor glæde” af del-  over de 61 skoler der klarede   ”Korsvejens Skole fortsæt-
                                     opfylder målet om at højne   tagelsen, det har ”virket rigtig cuttet, og oversigt over de 43  ter arbejdet og deltager også
Amagerland: ARC ved endnu ikke hvornår de kan få forbræn-                        godt”, der har været ”særligt   der ikke gjorde det, enten for-  i ”Elevløft” i det kommende
dingsanlægget til at virke igen, og de har derfor nu af miljømi-     Syng!                               di deres fremgang var mindre   skoleår”.
nisteriet fået en foreløbig to måneder lang tilladelse til at om-
laste dagrenovationen i modtagehallen på Amager Bakke, og        Tårnby: 400 sangglade gymnasieele-
lade større biler køre det til andre forbrændingsanlæg. Der om-     ver fra ni gymnasier fyldte torsdag
lastes cirka 1000 ton affald pr. dag fra de omkring 200 kompri-     TG’s multihal med sprød sang. Det
matorbiler til 10 såkaldte ”walking-floor-biler”.            var nemlig den landsdækkende Syng-
                                     dag, hvor korene fra de forskellige
Effekt af info-møde om Netto-job                     skoler på forhånd havde øvet på tre
                                     sange, mens den fjerde var helt jom-
Kommunen: 44 ledige viste interesse for et informations-         fruelig. Så det blev ikke nogen lang
møde, som jobcentret i februar holdt om dagligdagen som         dag på en stol, men en dag hvor kor-
butiksmedhjælper i Netto og de videre karrieremuligheder         instruktør Signe Sørensen kreativt
sammesteds - og 22 mødte ligefrem op til mødet. Halvdelen        aktiverede folk og flyttede rundt med
af dem viste bagefter interesse for et jobtræningsforløb, mens      brikkerne, til man om eftermiddagen
fire havde fået blod på tanden overfor at søge ordinær ansæt-      havde den optimale lyd. Og så blev
telse indenfor branchen. Godt et halvt år efter var 10 af de       der sunget! ubb.
22 ikke længere på offentlig forsørgelse, hvilket må betragtes
som en succes, uanset at det ikke fremgår af sagen, hvor man-                                       Den søde lærer
ge der rent faktisk fik job af den ene eller anden art i Netto.                                      Skole: På Skelgårds-       hvordan de ser på deres lærere.
                                                                      skolen blev der kræset      Her til venstre ser vi 4B’s hilsen
En urørt løvskov                                                              for katederfolket på       til en lærer, der altså foruden at
                                                                      lærernes dag           være sød, klog, kærlig og dygtig
Vestamager: Hele Pinseskoven og lidt til skal i følge et notat                                                        også elsker slik og kage, er god
fra Naturstyrelsen, som Ørestad Avis har fået indsigt i, frem-                                       Vestamager: Skolebestyrelsen   til fodbold, har lavet en iron-
over være ”urørt løvskov”. Det vil ikke forhindre naturel-                                         på Skelgårdsskolen havde igen   man, har humor, kan lide ro
skeres adgang, men man må regne med i perioder at skulle                                          i år arrangeret en ”Lærernes   i klassen, altid går i shorts, tit
forcere væltede træer, vildnis og sumpede områder, hvis man                                        dag”, hvor forældrene diver-   forveksler elevernes navne, er
vil helt ind i hjertet af de 178 hektar. Pinseskoven er som                                        terede med masser af kreative   rødhåret, retfærdig og kan pifte
udgangspunkt en selvgroet birkeskov på strandeng.                                             indslag og søde sager til dem   vildt højt. Men som så også får
                                                                      man godt vil markere har så    at vide, at han/hun ”skal tage
Dyrt MultiCenter                                                              stor betydning for samfundet.   sig sammen i ”slope””. Som jeg
                                                                                       har slået op er ”et vanedannen-
Tårnby: Ombygningen af multicentret (den tidligere teknisk                                         Blandt de mange indslag var   de gratis browserspil”. ubb.
skole) på Brønderslev Allé står efter gennemført udbud til at                                       også søde ord fra eleverne om
blive næsten 50 procent dyrere end budgetteret. Men økono-
miudvalget rystede ikke på hånden. Gav tilægsbevilling på 4,5
mio. kr. Alternativet var at lade nogle rå lokaler stå til bedre tider.

Så mange var ordene                                                                            den frie pen

Jeg ved ikke, hvad der sker for tiden. Det er som om, jeg står      bliver stille. Så starter musikken, og man prøver at fremstamme  mebånd. ”Oh, Gud hvor er din visdom stor, din godhed, kraft
på et skib, der tager vand ind. Snart den ene lækage, snart det     nogle ord sammen med de andre, men Brorsons fantastiske      og rige!” Præstens ord virkede efterfølgende som en beroligende
anden. Svindelnumre, klimaet som kampplads og politiske gal-       tekst bliver kvalt i stramme kæbeled og sammensnørede stem-    pille. Godt gået. Det må ikke være nemt.
ninge. Og som om det ikke skulle være nok: Dødsfald i nærme-
ste vennekreds og hele Danmarks Kim Larsen gik bort.                                             Her på kanten af sundhedsugen i Tårnby, vil jeg gerne advare
                                                                      mod nogle af vores unge menneskers store forbrug af hash. Det
 Når man tre gange har oplevet på Kastrupgårdskolen at sende                                       var det der udløste Mortens sygdom. Han begyndte at ryge det
sine 9. klasses unger afsted til tonerne af ”De Smukke Unge                                        stads - sammen med andre i skatermiljøet - i en alt for tidlig
Mennesker”, så er det man synker en ekstra gang og trækker                                         alder. Absolut ikke noget unge under 18 skal give sig i kast med.
luft ind. Sikken et katalog at efterlade. Mon ikke alle - lige fra
børnehavebørn til oldinge på plejehjem - kender til en af hans                                       For nogle år siden fik jeg en samtalebog - Så Mange Var Orde-
sange. En af de største kulturpersonligheder i Danmark til dato.                                      ne - hvor Kim Larsen og Klaus Rifbjerg diskuterer danske sange.
                                                                      Det er slående, hvor meget Larsens værk står på skuldrene af de
 Et par dage før var vi til en noget speciel begravelse. En af vores                                    gamle salmedigtere, og i bogen viser han stor indsigt den danske
venners søn på blot 27 år havde taget sit eget liv. Det kom dog                                      sangskat. Så forstår man bedre hans bredt favnende univers.
ikke som en overraskelse, da han var ramt af en svær psykisk
sygdom. Vi havde fulgt kampen fra sidelinjen gennem 10 år.                                         Tak til Kim Larsen og venlige tanker til Mortens familie.

 Når man sidder der på kirkebænkene, og knuger et lille sang-                                                                   Frank Klevenhaus
hæfte, som er trykt til højtideligheden, så er det man mærker
den fuldstændige magtesløshed og tomhed. Hvad skal man sige?                                        ”Den frie pen” gives på skift til Amagerlands provst Poul Bo Sø-
Man venter på præsten, der sidder klar bag alteret, med en for-                                      rensen, formanden for 3F Kastrup Henrik Bay-Clausen, handicap-
beredt tale, og gule lapper stikkende ud fra en salmebog. Der                                       rådsformand Tina Weber, samt til fhv. sømand Frank Klevenhaus.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9