Page 4 - 2770taarnby_20190108
P. 4

4 2770 TÅRNBY                           NYHEDER                                                8. JANUAR - 21. JANUAR 2019

     kort nyt

Issalg på vej

Tømmerup: Ejeren af ejendommen Ugandavej 3 har planer
om renovere og modernisere de forfaldne bygninger, så de
kan bruges til isproduktion og tilhørende gårdsalg. Der har
tidligere været bolig på gården, men det er så længe siden, at
man pga. lufthavnens støj ikke igen kan indrette beboelse.
Men da den stadig udefra fremstår som en beboelsesejendom
gælder lokalplanens krav om, at ombygninger skal ske med
respekt for den byggeskik der var gældende i forne tider, sta-
dig. Ejerens ønske om at ændre hist og pist er foreløbig i
nabohøring.

Mulighed for at lære nyt

Amagerland: AOF’s forårskatalog omdeles i disse dage. Og
får du det ikke - distribution til postkasser har jo altid været
en achilleshæl, også da 2770 benyttede sig af den slags - så
står aftenskolens stativ ved siden af 2770’s en række steder
i byen, f.eks. i sundhedscentret, hos Lidl, Meny, Rema på
Løjtegårdsvej, og på Tårnby Torv.

Nye klaverer til musikskolen                   Lige her over, hvor bilerne bruser ind i tunnellen fra øst, vil Tårnby kommune anlægge den nye skaterbane. Men først skal det undersøges
                                 om overdækningen kan bære sådan noget. Til undren for os der husker hvordan Tårnby Torv engang skulle udvides hen over tunnellen.
Vestamager: Musikskolen har fået lov at købe to nye klaverer
af model Grotian Steinweg Carat til erstatning for nuværende   Er den alligevel ikke tyk nok!?
klaverer, som man har fået foræret for år tilbage, og som be-
tegnes som i meget dårlig stand. De kan bl.a. ikke stemmes    Skaterbane: Tårnby       om at Tårnby finansierer en    Karen Jespersen, blev fremført,   bage, som man i foråret 2018
optimalt. Pengene til indkøbet - og det er over 200.000 kr. -   kommune er pludselig      ekstern ingeniørfirmas un-    at man kun fik cirka 700 me-    skønsmæssigt satte man ville
har musikskolen sådan set selv skaffet gennem deltagerbetaling  blevet stillet overfor     dersøgelse af overdækningens   ter tunnel for de af staten bevil- kunne anlægge en lille skater-
over det budgetterede og ditto højere statsrefusion. Desværre   kravet om at skulle       konstruktion og bæreevne.     gede midler, netop fordi man    bane på 680m2 for.
betegnes også andre dele af instrumentbeholdningen som for-    dokumentere, at en       Resultatet af undersøgelsen    valgte at lave overdækningen
ældet, så der skal skaffes flere penge i den kommende tid.    bane ikke ødelægger       - som man senest har fået et   så solid, at også en udvidelse    Der må derfor siden findes
                                 overdækningens         overslag vil koste 750.000 kr.  af Tårnby Torv kunne ske ud     andre midler til at få nedrevet/
Byens største automat                       konstruktion          - skal efterfølgende godkendes  over den.              fjernet den gamle skaterbane
                                                 af Øresunds eksterne rådgiver.                    ovre ved Højgården.
Tårnby: Skulle nogen undre sig over hvad det er for et mon-    Af Ulf B. Bjørton                         I de nu aktuelle udvidelses-
strum der er opført ved siden af Dagli’ Brugsen på hjørnet af                   Det undrer på Tårnby råd-    planer for Tårnby Torv indgår    Brugerinddragelse
Løjtegårdsvej og Amager Landevej, så er det altså en Kosan    Tårnby: Anlægget af ny ska-   hus, at Øresund ikke selv har   dog kun, at lave parkering på
flaskegas automat. Så man døgnet rundt kan købe og bytte     terbane i byparken er løbet   noget materiale om overdæk-    noget af den vestlige del af    Hvordan den nye skaterbane
gasflasker.                            ind i vanskeligheder. For hvor ningens konstruktion, og at    overdækningen, men også det     præcist skal udformes - hvis
                                 A/S Øresund i første omgang   en skaterbane (uanset hvor    er måske risikabelt?        altså man får lov at anlægge
                                 blot stillede sig almindeligt  meget der hoppes) kan tænkes                     den - vil man gerne inddrage
                                 velvillig overfor forskellige  at være belastende.        Alle penge brugt          brugerne i. Økonomiudval-
                                 placeringer på overdæknin-                                      get, der har borgmester Allan
                                 gen over Tårnbytunnellen, så  Byggeplaner i 90’erne       Der er afsat i alt 4,5 mio. kr.   Andersen som formand, har i
                                 stiller man nu - hvor Tårnby                   til flytning af skaterbanen,    al fald valgt at oversende sagen
                                 kommune har valgt at den    Til den undren kunne tilføjes,  og med de 750.000 brugt til     til kulturelt udvalg, der har
                                 skal ligge helt mod øst - krav at det jo dengang tunnellen var  dokumentation af at den ikke    eksborgmester Henrik Zimi-
                                                 spritny, bl.a. af Tårnbykredsens skader underboen, vil der kun    no som formand, ”med hen-
                                                 daværende folketingsmedlem    lige være de 3.760.000 kr. til-   blik på brugerinddragelse”.

Har Allan det rigtige hold?                                                            den frie pen

Så gik det første år for vores borgmester, Allan Andersen. Jeg er                                  og fremmest på hans egne partifæller. Mange af de fremskridt,
ikke i tvivl om, at det har været et år med ufattelige mængder af                                  der er sket i 2018 for vores kommune, har ikke kunne lade sig
arbejde. Man skal huske, at Allan overtog en kommune med et                                     gøre uden de andre partiers støtte og opbakning. Socialdemo-
system, der havde kørt i 100 år - et system han gerne ville have                                  kratiet sidder kun på 8 ud af 19 mandater, og heldigvis for det,
ændret. Når man ønsker forandring, så koster det. Her tænker                                    for ellers var vi tilbage til enevælden, som før 2010.
jeg først og fremmest på det menneskelige. Ikke alle er omstil-
lingsparate, og dem skal man også have med.                                             Allan har stadig en lang kamp de næste tre år. Jeg tror, det
                                                                  første år har været det sværeste. Jeg tror, Allan sidder mere solidt
 Allan har arbejdet hårdt på at få mere åbenhed og borgerind-                                    i sadlen nu.
dragelse. Det var også nødvendigt. For det har mange gange været
som at møde en mur, når man har rettet henvendelse om dette                                     Jeg vil opfordre borgerne til at deltage i byrådsmøderne. Det
og hint. De ansatte på rådhuset skal gå fra at se glasset halvt tomt                                er ganske interessant - til tider. Desværre har vi ikke video on
til halvt fuldt. De skal også støttes i at kunne den pågældende                                   demand, så vi kunne sidde derhjemme og se møderne. Det må
lovgivning på deres felt bedre - hvilket kræver mere uddannelse.                                  vi have ændret, Allan.

 Vi har fået en borgerrådgiver, som jeg håber ikke er fedtet for                                   Inden for mange tænker: ”Er konen blevet medlem af S?”, så er
meget ind i forvaltningerne, for så kan det være lige meget. Det                                  svaret nej. Ej heller er jeg Allans spindoktor. Godt nytår til alle.
er godt tænkt, og jeg vil opfordre folk til at benytte sig af borger-
rådgiveren, hvis man har brug for hjælp og støtte.                                                                        Tina Weber

 Allan er af hjertet et godt menneske, der ønsker alle det bedste,                                 ”Den frie pen” gives på skift til Amagerlands provst Poul Bo Sø-
og han vil gå langt for at få flyttet Tårnby kommune i den rigti-                                  rensen, formanden for 3F Kastrup Henrik Bay-Clausen, handicap-
ge retning. Men har Allan det rigtige hold? Her tænker jeg først                                  rådsformand Tina Weber, samt til fhv. sømand Frank Klevenhaus.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9