Page 4 - 2770 Taarnby uge 26-27
P. 4

4 2770 TÃ…RNBY                           NYHEDER                                                25. JUNI - 9. JULI 2019

     kort nyt

Samarbejde efter skilsmisse

Kommunen: Tårnby er gået i samarbejde med fire andre
kommuner og Københavns Universitet om at tilbyde kurset
’Samarbejde efter skilsmisse’ (SES). Kurset henvender sig na-
turligvis til eks-par der har fælles børn, for ellers er den kom-
munale overmor jo nok ligeglad om man kapper alle bånd!

 På SES-kurserne undervises i at undgå ødelæggende kon-
flikter og blive bedre til at forstå og støtte sine børn. Under-
viserne er fagpersoner og forskere fra universitetet, med viden
om skilsmisser, psykologi og formidling.

Forberedelse af friluftsfestival                  På Tømmerupvej informeres der kun om, at der er 60 eller 90 minutter mellem busserne eller 1 afgang i weekenden mellem 15 og 18!

Kastrup: Boligorganisationen TÃ¥rnbyhuse og kommunen        Det er Movia der bestemmer
arrangerer i fællesskab en ’friluftsfestival’. I år foregår det
torsdag den 26. september fra 16 til 19.30 i bevægelsesland-    Trafik: Teknisk udvalgs     nis Wollesen Clausen (V),      Hvad med at skære igennem    synes et
skabet i Vægterparken. I praksis er Tårnbyhuses boligsociale    formand afviser blot       der finder Movias alternative    og så bare udskifte Movias in-  enigt ud-
medarbejder Malene Pedersen tovholder sammen med den        at udskifte Movias        info-tavler ”fuldstændig intet-   tetsigende info med de rigtige  valg også”.
kommunale frivillighedskoordinator Naomi Gurfinkiel, og      info om hvor tit bus-      sigende”.              køreplaner og ruteangivelse?
de to vil gerne have at endnu flere klubber og foreninger på    sen kører med rigtige                                          Ja, fordi
festivallen viser hvad de kan tilbyde. Det gør ikke noget at de  afgangstider           Teknisk udvalgs formand       ”Jeg tror ikke vi kan beslutte, de fik for-
også har den bagtanke at hverve nye medlemmer, for festival-                    Lars Hein (Soc.) bekræfter     at vi ikke vil sætte den info op kerte oplys-
len foregår som en markedsplads, hvor børn og unge kan       Af Ulf B. Bjørton        overfor 2770, at man har taget   som Movia vil have. Det skal   ninger.
prøve aktiviteterne, mens forældre og andre satte kan få en                     sagen op igen, men vil ikke     være ens i hele Movias om-
snak om praktiske ting. Interesserede klubber må gerne give    Kommunen: Teknisk udvalg     love at køreplanerne kommer     råde”.               ”Jeg ved
et vink til Malene (25 73 71 35) om interesse inden den 4.     opgav ønsket om igen at få    op:                                  ikke om Lars Hein (Soc.)
juli. Endelig tilmeldingsfrist er 20. august.           egentlige køreplaner sat op på                    Hvorfor det?           de var for-
                                  stoppestederne, efter at Mo-   ”Vi skal lige undersøge med     ”Fordi det er jo Movia der    kerte, det er vi jo ved at under-
Mere udrulning af fibernet                     via havde oplyst at det ville  Movia, om de skal bruge alle    har informationspligten”.     søge, og vi ved ikke om Movia
                                  koster op mod en kvart mil-   de der tomme holdere. Og       Bestemmer og betaler kommu-   har planer med holderne”.
Vestamager: Endnu 1400 villaejere får nu muligheden for at     lion til nye holdere. Men efter hvis der bliver nogen til overs,  nen ikke busdriften?
få TDC’s fibernet. Det er denne gang det sydligste Vestama-    at 2770 påviste, at der hæn-   så skal vi spørge Movia om vi    ”Men bestyrelsen i Movia     Men tilbage står: Så længe der
ger der tilgodeses, sådan cirka fra Ugandavej i nord og ned til  ger masser af tomme holdere   må bruge dem. Hvis nogen      har besluttet den nye kørein-   ikke er elektroniske stoppesteder,
hvor landzonen begynder i syd.                   rundt i kommunen, så har en   skal flyttes, så er det heller   fo, det kan vi ikke gøre noget  er du så enig i at afgangstider er
                                  række medlemmer forlangt     ikke sikkert de kan bruges på    ved lokalt”.           bedre end intervaller?
Det strammer også til i Tårnby                   sagen op igen.          andre slags stoppesteder, det    Men er du enig i at faktiske
                                                  kan være et større puslespil”.   afgangstider er bedre end f.eks.  ”Jeg synes ikke man kan sige
Kommunen: Tårnby har budgetteret med i år at tære 53,7       ”Vi er blevet taget ved næsen,                   60 minutter mellem busserne?   om det er bedre eller ikke bed-
mio. kr. på pengetanken, men her cirka halvvejs har man      og derfor har både Carsten    Men Movia anede jo tydelig-     ”Det er jo den svære diskus-   re. Men jeg vil dog sige: Hvis
måttet korrigere. Lige nu ser det ud til at vi tilsammen bliver  Fuhr (C), Brian Bruun(DF)    vis ikke at der var tomme hol-   sion der er. Movia argumente-   det viser sig holderne er der,
hele 65,4 mio. kr. fattigere i løbet af 2019.           og jeg sagt, at vi vil have en  dere! Så stoler du på det næste   rer f.eks. med at....”      og vi bare kan sætte afgangsti-
                                  forklaring. Så jeg regner med  Movia kommer med!?          Det har vi hørt; jeg spurgte   der op også, så synes jeg det er
Interesseret i olde kolle?                     der kommer en god løsning                      hvad du mener.          en god idé”.
                                  på næste møde”, siger Den-    ”Jeg går ud fra at de har      ”Det bedste er at få flere
Kommunen: Planerne om at lave et seniorbofælleskab på                        sendt os de rigtige oplysnin-    elektroniske stoppesteder. Det   Hvad må det koste?
den tidligere genbrugsplads på Præstefælledvej har vakt inter-                   ger. De har bare ikke regnet                      ”Vi må vurdere hvor smer-
esse hos en del. Som så naturligt spørger, hvor man skal hen-                    med der var gamle holdere”.                      tegrænsen ligger, når vi har et
vende sig hvis man vil skrives op og sådan.                                                                overblik”.

 Vi har givet spørgsmålet videre til borgmester Allan Ander-
sen, der anbefaler at man henvender sig til OK-fonden, der
skal stå for byggeriet i samarbejde med foreningen Seniorbo
TÃ¥rnby.

Din gamle nar!                                                             den frie pen

Inden for tre timer samme dag oplevede jeg nogle voldsomme     mener, det er en overvejelse                     mellem sig. De vil nok aldrig skænke det en tanke, at de gør sig
domme over andre mennesker, som dommerne kun havde været      værd, hvordan vi bytter urime-                    selv skyldige i langt større etisk ’synd’ mod den ældre mand og
sammen med i sekunder.                       ligheder med hinanden. Skal                     rygeren, end der blev begået mod dem selv. At stemple et andet
                                  proportionerne ikke passe til                    menneske som ’en gammel nar’, og at hade et andet menneske
 Først hørte jeg to unge kvindelige cyklister kalde en ældre    hinanden?                              er langt værre, end at være smålig moralprædiker og ryger i for-
mand ved et vejkryds for ”din gamle nar”. I S-toget meddelte en                                     buds zone.
ung mand sin ven, at ”jeg hader ham!” En medpassager i S-toget   Får jeg at vide, at jeg handler
røg i toget. Denne upassende opførsel var nok til, at den frem-  forkert, så kan jeg ændre min                     Den dag fik jeg noget at tænke over. Ikke mindst, hvor ofte jeg
mede blev genstand for en ung mands had. Den ældre mand      adfærd. Får jeg at vide, at jeg                   selv har ’betalt’ urimeligheder begået mod mig tilbage med det,
havde sagt til de to unge kvinder, at der var en hvid linje ved  er ’en gammel nar’, så vil det                    der var langt mere forkasteligt. Jeg debatterede med mig selv, at
vejkrydset, som de skulle respektere.               første ikke ændre min hand-                     jeg skal øve mig i at ’betale tilbage’ i et rimeligt forhold. Jesus
                                  ling, men jeg vil også være sat                   var meget radikal. Han kalder det at gøre et andet menneske
 Både de to cyklister og togpassageren havde en pointe. Jeg    i bås, så jeg ikke kan gøre godt                   til idiot for at slå det menneske ihjel. De unge kvinder begik
forstår godt, at de kunne opleve det som en gammelmandssur     igen ved at tænke mig om og                     på ingen måde fysisk vold, men de ville nok have svært ved at
ligegyldig bemærkning. Hvad metro-passageren angår, så var ir-   gøre det bedre næste gang. Så                    møde ham med et åbent og kærligt sind en anden gang. Så i den
ritationen over at blive udsat for røg helt berettiget.      er man stemplet på sin person.                    forstand er han jo død for dem.
                                  Det er en langt alvorligere sag, og ikke muligt at gøre noget ved.
 Jeg tænker bare, om proportionerne var rigtige. Er det rigtigt                                                                 Poul Bo Sørensen
at nedgøre en ældre mand på hans person, fordi han småligt      De unge mennesker, jeg mødte på min vej den dag, vil nok
påpeger en forkert handling? Er det rigtigt at møde en ryger i   fortælle vennerne om den fordømmende gamle nar og den mo-      ”Den frie pen” gives på skift til Amagerlands provst Poul Bo Sø-
et S-tog med had? Ham, der bliver hadet, kan naturligvis være   ralsk anløbne ryger. Hvad de nok aldrig vil fortælle videre - eller rensen, formanden for 3F Kastrup Henrik Bay-Clausen, handicap-
ligeglad med den andens had og ’den gamle nar’ behøver ikke    tænke over - er deres eget fodaftryk i det menneskelige møde     rådsformand Tina Weber, samt til fhv. sømand Frank Klevenhaus.
at lade dig påvirke af unges forhånelse af hans alder. Men jeg
   1   2   3   4   5   6   7   8   9