Page 4 - 2770 Taarnby uge 32-33
P. 4

4 2770 TÅRNBY                            NYHEDER                                               7. AUGUST - 20. AUGUST 2018

     kort nyt                          AmagerInvestor anker ikke

Fast energikonsulent i Tårnby                    Dom: Foreningen opgi-       forstår stadig ikke, hvordan   således kræve, at medlem-     Enkeltmedlemmer - nød-
                                  ver at få Amagerbanks-      statslige myndigheder stilti-   merne skulle stille yderligere  vendigvis med millioner i
Kommunen: Tårnby har i otte år haft en aftale med Dan-       sagen til Højesteret, og     ende kan se til, mens tusinder  sikkerhed over for Højesteret  baghånden - kunne selv have
marks Naturfredningsforening om at være klimakommune.        vil snart opløse sig selv     af almindelige mennesker po-   samt betale yderligere kontin-  valgt at anke sagen, men det
Ud over at opfylde målet om hvert år at spare minimum 2                        ster penge i et projekt, selv om gent til at dække foreningens  var ikke sket da fristen udløb
procent af kommunens CO2-udledning, så har man også af       Af Ulf B. Bjørton         de statslige myndigheder godt   omkostninger, i alt et beløb   sidste fredag.
forløbet lært, at man i de år, hvor der ikke var en projektan-                    ved, at det er håbløst”.     på ikke under 2,5 mio. kr.”,
sat energikonsulent tilknyttet, haltede efter pga. manglende    Amagerland: Østre Landsret                     meddeles det skriftligt til   Det vi lærte af det
faglig kompetence. Det tager man så nu konsekvensen af ved     frifandt 29. juni Finansiel Sta- For dyrt at gå videre       medlemmerne af foreningen -
fast at ansætte en energiansvarlig medarbejder i ejendoms-     bilitet og Finanstilsynet for                    som man i øvrigt så snarest vil AmagerInvestor trøster afslut-
centret, populært kaldet en energikonsulent. Samtidig tager     at have forført masser af     Både bestyrelsen for Amager-   tage skridt til at opløse.    ningsvis medlemmerne med,
man skridt mod at komme med i naturfredningsforeningens       Amagerbankaktionærer til at    Investor, og konkursboet efter                   at ikke alt har været forgæves.
nye tiltag - klimakommuneplus - der kræver at man arbejder     skyde ekstra penge i den lo-   Amagerbanken, der også hav-                    Man har ganske vist ingen
med et lidt bredere sigte, f. eks. både med fremme af energi-    kale bank, selv om de statslige  de stævnet de statslige finans-                  erstatning fået, men ”sagens
renovering i egne bygninger, boliger, boligselskaber og virk-    myndigheder vidste det ikke    selskaber, har efterfølgende                    triste udfald har været med
somheder, samt klimatilpasningsløsninger i byområderne.       ville være nok til at redde den. besluttet ikke at forsøge at                    til at tydeliggøre, at vi som
Energikonsulenten skal også drive informationsvirksomhed      Dommen er et festmåltid af    anke dommen til Højesteret.                    private investorer ikke kan
overfor private og virksomheder, og skabe et energinetværk.     juridiske specialiteter, men   I AmagerInvestor begrundes                     opfatte offentlige myndighe-
                                  foreningen AmagerInvestors    det med, at det ikke er rime-                   der og staten som medspiller
60 år med Løjtegårdsskolen                     formand, Peer Nørkjær, havde   ligt at bede medlemmerne                      - snarere tværtimod”, skriver
                                  efter dommen mere lyst til at   skyde flere gode penge efter                    Peer Nørkjær og Dansk Akti-
Tårnby: På søndag er det præcis 60 år siden daværende sko-     spørge hvor almindelig god    de dårlige:                            onærforenings formand Niels
ledirektør Johannes Feldvoss (far til den senere borgmester     opførsel er blevet af:                                        Mengel.
Torkild Feldvoss) erklærede Løjtegårdsskolen for indviet. Der                     ”Dommen fra Østre Lands-
var dog kun 12 lokaler færdige der i august 1958, som de 350     ”Den er et blåt øje til rets-  ret er enstemmig, og vi vil                     Og tilføjer: ”Den lære vil vi
elever, 10 lærere og en skolebetjent kunne klemme sig sam-     sikkerheden i Danmark. Vi     ikke kunne få fri proces til                    som investorer tage med os
men i. Men hurtigt skete der så en knobskydning.                           en ankesag. En ankesag vil                     fremover”.

Helbredsforsikring                         Må ikke blive
                                  dyrere
Kommunen: Alle ansatte i Tårnby kommune vil igen blive
tilbudt en arbejdsgiverbetalt helbredsforsikring. Den ordning    Affald: København stiller       om, at indsamlingen hverken må     Vestamager: Det virkede som en røggaseksplosion, da
blev ellers nedlagt i 2012, da den slags blev skattepligtig og   særlige krav for at over-       blive dyrere isoleret set eller min-  vinduet i et rækkehus på Hyldager natten til søndag
en større del medarbejdere alligevel ville melde fra. Men nu    føre skraldeafhentningen        dre miljørigtig for borgerne når    kort efter midnat blev blæst et stykke ud på græsplæ-
forventes det - efter positive tilkendegivelser fra alle faggrup-  til ARC                ARC overtager. Man understreger    nen i forhaven.
per - at der vil være bred tilslutning, selv om man bliver be-                       i den forbindelse at man er klar til
skattet af de godt 2.000 præmien pr. ansat pr. år forventes     Af Ulf B. Bjørton           igen at tage opgaven fra ARC, hvis   Beboerne blev heldigvis vækket af braget, og slap
at blive. Interessen styrkes, fordi en del stressramte indenfor                      f.eks. den benchmarking i forhold   uskadte ud bagtil, før brandfolkene nåede frem og
ordningen vil kunne få psykologhjælp. Kommunen håber, at      Amagerland: Samtlige fem ejer-     til andre kommuners indsamling     betragtede de ødelæggelser som trykbølge mv. havde
det at der er helbredsforsikring vil have en positiv effekt, når  kommuner har nu godkendt til-     man forlanger lavet hvert år, viser  forårsaget.
der skal rekrutteres nye medarbejdere. Ordningen skal, pga.     lægsaftalen, der skal redde Amager   det bliver dyrere, eller hvis man er
omfanget, i EU-udbud.                        Ressourcecenters pressede øko-     utilfreds med kvaliteten.
                                  nomi, bl.a. ved at overlade dem
Nu også et køleselskab                       affaldsafhentningen på bekostning    Tårnby har godkendt uden be-
                                  af private aktører. Men storebror   tingelser, og borgmester Allan
Kommunen: Det kommunale forsyningsselskab har fået         Københavns godkendelse var       Andersen har tidligere i 2770 til-
endnu en underafdeling, Tårnbyforsyning Køl A/S. Det skal      temmelig betinget. For det første   kendegivet, at selv om ARC - mod
forsyne kunder med fjernkøling, ligesom man gør med fjern-     vil man lade sit samtykke til hele   forventning - skulle blive lidt dy-
varme, i første omgang Scanportområdet, der skal have koldt     aftalen bortfalde, hvis dele af af-  rere ville man nok overlade dem
vand til sine nybyggerier af glas. I følge bestyrelsesformand    talen viser sig ikke at kunne gen-   arbejdet alligevel, for at genoprette
Einer Lyduch (Soc.) er fjernkøling stadig ret nyt i Danmark,    nemføres, og for det andet stiller   ARC’s økonomi. Og for at undgå
men meget udbredt på den anden side af sundet:           et stort flertal af røde partier krav en endnu større regning, hvis det
                                                      går helt skævt for forbrændingen.
 ”Vi ønsker, at udnytte spildvarmen i vores fjernvarmesystem.
Det bliver en spændende symbiose mellem spildevand-, var-
me- og køle-forsyningerne. Det er en god måde at udnytte den
grønne energi på, og det bidrager til at nedsætte CO2 udslip-
pet i kommunen”, skriver Lyduch i en pressemeddelelse.

Tilgængelighed på Sneglen                                                                        den frie pen

Det er en fantastisk sommer, og mange af os har nydt at kunne                                      I 2004, da Sneglen blev bygget, havde Tårnby kommune ikke
komme i vandet. Vi er så heldige, at vi har Amager strandpark                                      noget handicapråd. Det fik vi først i 2006. Handicaprådet er
og Sneglen. Men kan vi nu alle komme i vandet? Jeg har her i                                      lovpligtigt og blev etableret i forbindelse med kommunalre-
sommer snuppet en knæoperation og en skulderoperation. Jeg                                       formen i 2007. Handicaprådets opgave er at rådgive byrådet i
havde lidt svært ved at stavre ud i havet, men mit handicap                                       handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem
er kun midlertidigt, håber jeg. Her tænker jeg på alle de men-                                     borgerne og byråd om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører
nesker, der permanent har en nedsat funktionsevne og sidder i                                      mennesker med handicap. Handicaprådet består af 10 medlem-
kørestol.                                                                mer - fem fra handicaporganisationerne samt fem politikere.

 På facebooksiden ”Tårnbypolitik på tværs” kunne man for ny-                                       Det er oplagt at tage tilgængelighed på Sneglen op på vores
lig læse om et godt råd til, hvordan man kunne gøre Sneglen                                       næste møde. Det betyder ikke, at der så fluks kommer en ba-
tilgængelig og mere handicapvenlig. Sneglen er opført i 2004,                                      debro med lift, men det er da målet. Vi skal have forbedret for-
og man har opført en rampe til gangbesværede og kørestols-                                       holdene for de handicappede. Når vi nu har et stort skilt på
brugere. Desværre er den ikke handicapvenlig og praktisk taget                                     Sneglen, der fortæller, hvor handicapvenligt stedet er, så skal
ubrugelig. Der ligger et tykt lag sand på nedkørslen til rampen,                                    man som kommune leve op til det.
så en kørestol ikke kan benytte den.
                                                                                                   Tina Weber
 Det skal lige retfærdigvis siges, at efter indlægget var på face-
book, blev der kort tid efter fejet. Men rampen er fyldt med                                      ”Den frie pen” gives på skift til Amagerlands provst Poul Bo Sø-
tang og er alt for lang. Desuden er kanten ved afslutningen af                                     rensen, formanden for 3F Kastrup Henrik Bay-Clausen, handicap-
rampen meget skarp. Jeg er ikke i tvivl om, at man har gjort det                                    rådsformand Tina Weber, samt til fhv. sømand Frank Klevenhaus.
bedste, man kunne for også at indtænke de handicappede.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9