Page 4 - 2770 Taarnby uge 8-9
P. 4

4 2770 TÅRNBY 	                             NYHEDER                                                20. FEBRUAR - 5. MARTS 2018

     kort nyt                                                                                Igen
                                                                                        udbud
 Postparken søger dispensation
                                                                                        Hjemmepleje: Efter to
 Kastrup: PAB bakser stadig med sin helhedsplan for Post-                                                            år uden et privat alter-
 parken, hvor man via etablering af nye store taglejligheder i                                                         nativ vil byrådet næste
 to plan vil skabe råderum til en tiltrængt renovering af hele                                                         tirsdag vedtage at gøre
 bebyggelsen. Man har tidligere fået kommunal dispensation                                                           udbudsforsøg nr. 3
 til at overskride bebyggelsesprocenten for etageboliger med
 2 procent, men nu søger man om yderligere 4,5 procent, så                                                           Af Ulf B. Bjørton
 man kommer op på 66,5 procent. Det begrundes med at de
 nye krav til isolering ikke kan indeholdes i de nuværende        Mere varieret natur                                          Kommunen: Efter at Vita
 bygninger, således at tagkonstruktionen derfor må gøres tyk-                                                          Pleje 29. februar 2016 gik fal-
 kere opad. Teknisk forvaltning anbefaler dispensationen,        Høring: Ny driftsplan       over slås, hvilket vil gavne en  ”Vi vil gerne arbejde for at   lit har frit valgs-ordningen på
 men forudser også at kommer der ansøgninger om flere over-       åbner op for at dele af      del vilde blomster, og dermed   få lidt mere landskabelig va-   hjemmeplejeområdet været
 skridelser, så kan en særlig lokalplan blive nødvendig.         fælleden skal henligge       også en del insekter og andre   riation på Kalvebod Fælled,    suspenderet. Efter to mislyk-
                                     vildt, andet forvaltes       dyr. Andre områder vil man    til glæde for både naturen og   kede udbud har kommunen i
 Ernæringsprojekt                            med høslet             omvendt forsøgsvis overlade    friluftslivet”, siger skovridder næsten et år tygget på sagen,
                                                      til mere naturlig udvikling,   Hans Henrik Christensen.     og bl.a. overvejet om man
 Kommunen: Tårnby har fået 1,3 mio. kr. af Sundhedsstyrel-        Af Ulf B. Bjørton         således at der her heller ikke                   skulle gå tilbage til den gamle
 sen, der over de næste tre år skal bruges på en målrettet ernæ-                      er græsning med husdyr. Det    I driftsplanen indgår også, at  godkendelsesmodel, hvor alle
 ringsindsats overfor ældre sårbare borgere med kronisk syg-       Vestamager: Naturstyrelsen     gælder i udpræget grad også    flere områder skal gøres end-   firmaer kan være med, men
 dom. Altså borgere der er så ressourcesvage, at de ikke kan       har frem til 9. april sendt en   for dele af Pinseskoven, som   nu mere fugtige til glæde for   man til gengæld endegyldigt
 deltage i de ernæringsindsatser som sundhedscentret allerede      ny driftsplan i høring. Dens    det foreslås skal være helt    vadefugle m.fl., at lave flere  ville opgive at hente en bespa-
 tilbyder dem, der kan møde op til diverse forløbsprogram-        sigte kan måske kort sammen-    ”urørt” skov. Det overvejes    øer i Klydesøen og at etablere  relse, fordi firmaerne får den
 mer. Man regner med at projektet både vil give øget livsværdi      fattes sådan: Større variation.  også på sigt at sætte krondyr   flere indgange til fælleden,   pris kommunen selv kan le-
 til de berørte, og forebygge en del indlæggelser.                             ud på fælleden, ligesom i dy-   både fra land- og søsiden.    vere for. Man forlod godken-
                                     På en del af fælleden foreslår  rehaven.                              delsesmodellen i 2014 med
 Store lejligheder til børnefamilier                   man nemlig at græsset frem-                      Man kan deltage i høringen    det mål at spare 4 mio. kr. - og
                                                                       på hst@nst.dk.          selv om det er helt urealistisk
 Kastrup: DSI Lufthavnsparken står til ved byrådsmødet næ-                                                           med det nuværende marked,
 ste tirsdag, at få tilladelse til at give fortrinsret til sine største Nyt skybrudsprojekt                                          så har både socialudvalget og
 boliger (4-5 rum) til familier med børn. Kun hvis der ikke er                                                         økonomiudvalget nu indstil-
 husstande med børn, der er interesseret i en ledig lejlighed,      Vand: Gemmas Allé         melsesrisikoen i oplandet     Teknisk udvalg skal i denne   let til byrådet, at der skal for-
 får den øverste på ventelisten chancen på vanlig vis. Reglen      forelås omlagt til         kan mindskes. Men som si-     uge afgøre om man skal ar-    søges med endnu et udbud.
 kommer til at omfatte 381 af 1701 boliger i DSI Lufthavns-       ”grønt strøg”           degevinst vil projektet også   bejde videre med projektet,
 parken.                                                  forskønne gaderummet fra     der altså er for den østlige og  Det første udbud mislyk-
                                     Af Ulf B. Bjørton         Amager Landevej og ned med    længste del af Gemmas Allé.    kedes fordi der kun kom én
 Allan A. til seniorbo-møde                                         grøn beplantning, og give     Men den vestlige del er ikke   byder. Ved det næste kom der
                                     Tårnby: Projektets hovedfor-    øget trafiksikkerhed, når den   glemt: Den foreslås i samme    de nødvendige to, men da det
 Kastrup: Foreningen seniorbo-amager.dk arrangerer møde i        mål er at få frakoblet eller for- meget brede vejs vejbaner dra-  hug omlagt til hvad der kaldes  dyreste firma ikke ville gå med
 Postkassen næste onsdag, den 28. kl. 19, om mulighederne        sinket såvel hverdagsregn som   stisk indskrænkes og der laves  ”parklignende grønt vejareal   på det billigstes pris var der
 for at lave et eller flere bofællesskaber i kommunen. Borgme-      skybrudsregn, så oversvøm-     cykelstier.            med stier og p-pladser”.     igen kun én. Og kommunen
 ster Allan Andersen vil deltage i mødet, hvor man håber også                                                          ville have to.
 at få nedsat arbejdsgrupper, der kan færdiggøre projekter til
 når mulighederne byder sig.                                                                           ”Det er rigtigt at feltet er ble-
                                                                                        vet mindre og mindre. Men det
 Lykketoft om året i spidsen for FN                                                                       tror jeg så også betyder at de
                                                                                        mest skrøbelige er sorteret fra.
 Kastrup: Mogens Lykketoft var for længe siden Tårnbykred-                                                           Så jeg er optimistisk overfor at
 sens mand på tinge, før han fandt sikrere kreds på vestegnen.                                                         nogen vil byde, men det kan
 Mandag den 19. marts kl. 19.30 vender han tilbage for en                                                            godt være de nærmer sig kom-
 kort stund, for på hovedbiblioteket at fortælle om sit virke                                                          munens pris”, siger borgmester
 som formand for FN’s generalforsamling. AOF er arrangør.                                                            Allan Andersen til 2770.

Ikke alt er depression                                                                             den frie pen

En af de ulykkelige statistikker viser, at antallet af børn og unge    Sorg er ikke tomhed, men kan netop gøre ondt, fordi savnet     somt siger til den sørgende, at ”du skal nok komme over det!”
med angst- eller depressionsdiagnoser er tredoblet de seneste ti     efter det mistede fylder så meget. Sorg skal heller ikke forsvinde. eller ”du må komme videre”, så siger vi, at det gode, som den
år. Hvor er det ulykkeligt. I en senere klumme vil jeg skrive om     Det må depression hellere end gerne. Hvis nogen af os ubetænk-    sørgende har mistet, skal forsvinde. Sorgens kamp er en anden.
det.                                                                     Det er kampen at forlige sig med, at det gode, som var en del
                                                                       af mig, ikke længere er til stede. Jeg skal vandre alene herfra og
 Lige nu har jeg dog behov for at gøre opmærksom på sorgen,                                          altid.
som er en anden voldsom sindstilstand end depressionen. De
to kan godt forveksles, da både den sørgende og deprimerede                                          Ingen kan få bedre hjælp fra familie, venner og naboer end
er kede af det. Men de to er ikke det samme. Det er vigtigt at                                        ved at fortælle den gode historie om, hvorfor det er sørgeligt
skelne. Både for selv at kunne forstå, hvad der foregår inde i                                        at skulle foretage vandringen alene. Det gøres ved at fortælle
sindet, og for at søge de rigtige steder hen, mens man er i det.                                       om alt det gode, vi havde sammen. Det gælder både hvis det
                                                                       mistede er et menneske, et job, en arm f.eks., eller at vi ikke er
 Depression føles som tomhed. Sorg er fylde. Depression kan                                          en samlet familie længere. Mange sørgende begynder ikke selv
melde sig uden nogen ydre påviselig årsag, (men gør det dog                                          at tale, fordi de er agtpågivende over for, om historien keder
ikke altid). Sorg er en naturlig reaktion på en naturlig begi-                                        lytteren. Den er nemlig for kostbar til at blive negligeret. Så
venhed. Børn, der mister en forælder ved død eller skilsmisse,                                        indbyd og lyt med interesse. At have vidner til den tragedie med
sørger, fordi den forælder ikke længere er den selvfølgelige del                                       sig på den videre vandring i livet, tror jeg er et vigtigt element i
af barnets liv. Sorgen over at miste sin førlighed er også fylde,                                       at få lyst på fremtiden.
for det er sorgen over f.eks. ikke længere at kunne gå eller se.
Tænk bare på hvor heftigt mange reagerer på en 30 års fødsels-                                                                    Poul Bo Sørensen
dag! Mange er ikke bevidst om, hvor meget sorg over tabet af
ungdom pusler rundt i bevidsthedsundergrunden op til fødsels-                                         ”Den frie pen” gives på skift til formanden for 3F Kastrup Henrik
dagen. Sorgen melder sig med andre ord flere steder og på flere                                        Bay-Clausen, tidligere byrådsmedlem Tina Weber, Amagerlands
tidspunkter, end ved en nærtståendes død.                                                   provst Poul Bo Sørensen, samt til fhv. sømand Frank Klevenhaus.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9