Page 4 - 2770 Taarnby uge 20-21
P. 4

4 2770 TÅRNBY 	                            NYHEDER                                              15. MAJ - 28. MAJ 2018

                                                    Kom ud af mit fly!

                                                    Partikler: Kastrup         Partikler, gennemsnitlig
                                                    lufthavn har problemer       middelværdi pr. cm3	
                                                    med luftkaptajner der
                                                    ikke vil følge de         Halvår		 Vest		       B4	 		
                                                    strenge miljøkrav         				 		
                                                    Af Ulf B. Bjørton

                                                    Kastrup: CPH er helt i front    2011-1	  11.334	       58.535	
                                                    internationalt i arbejdet med
Apoteksudsalget på Tårnby Torv bliver 1. juni et rigtigt apotek, hvor recepten kan indløses straks.   at formindske forureningen     2011-2	   7.148	      78.215
                                                    med ultrafine partikler fra fly-  2012-1	   9.208	      54.723
Flere rigtige apoteker                                         motorer, af hensyn til såvel ar-  2012-2	   8.721	      60.942
                                                    bejdsmiljøet som miljøet i det   2013-1	   8.800	      30.228
Erhverv: Apoteksudsalg       Nørkjær, at benytte sig af. Han  de”, siger Peer Nørkjær.     hele taget.            2013-2	   9.394	      30.161
på Tårnby Torv opgra-        har allerede knopskudt med et    Og hvad så med udsalget i                     2014-1	   9.148	      30.599
deres - og Vestamager        apotek i det sydligste Sundby,                    Og netop derfor løber man     2014-2	  12.515	       30.389
står nok næst for tur        og 1. juni bliver det hidtidige  Vestamagercentret!?       også ind i det problem, som    2015-1	   7.718	      31.121
                  apoteksudsalg på Tårnby Torv    ”Det går vi lige og tænker   lederen af lufthavnens luft-    2015-2	   8.654	      37.861
Af Ulf B. Bjørton          så til et rigtigt apotek:                      kvalitetskontrol, Jesper Jacob-  2016-1	  10.964	       36.085
                                    over. En ting ad gangen!”    sen fortalte om ved et foredrag  2016-2	   9.599	      28.700
Tårnby: Efter den nye apote-     ”Det er convenience, conve-    Tårnby Apotek har omkring    midt i april i sundhedscentret,  2017-1	  10.937	       26.907
kerlov må hver apoteker have    nience i disse tider. Folk gider                  at ikke alle piloter vil følge de 2017-2	   8.940	      27.659
op til syv fulde forretninger,   jo heller ikke gå i en Irma,    3300 varenumre; det nye får   i Kastrup strenge regler og an-  2018-1*	 12.793	       21.809
og det agter ejeren af Tårnby    hvor de siger: Vi har din mælk   lidt færre, men Nørkjær for-   visninger.
Apotek i sundhedscentret, Peer   i morgen tidlig! Folk vil have   sikrer at det er så bredt, at
                  et rigtigt apotek, og det får   man meget sjældent ikke kan    Jesper Jacobsen kom med
                                    få varen straks. Inklusive det  eksempler på at lufthavnsar-
                                    der står på recepten.      bejdere var blevet smidt ud af
                                                    fly, når de bad kaptajnen sluk-
Elvis fik sin tusse                                           ke for APU-motoren, der kun    *: Dækker første kvartal
                                                    må bruges max. 5 minutter.
Frivillig: Pensionist får      De Gamles Skovtur (og der      Nye modtagere af tilskud er   Selv da en portør i et tilfælde  2770 bragte sidst et foto af det diagram med søjler over partikel-
betalt dyrlægeregning,       var ingen borgerlig dissens i   også Nyreforeningen, Ældre    tilkaldte Security, og fik dem   forureningen, som Jesper Jacobsen fra CPH havde med på mødet i
så Elvis kan fortsætte       år!), mens det allermindste be-  Sagens Tryghed og Sorggrup-   til at sige der skulle slukkes,  sundhedscentret. Men siden har vi fra miljøafdelingen fået de nøj-
som besøgshund på          løb gik til pensionisten Vagn   pe, Ældre Sagens Badminton-   hjalp det ikke.          agtige tal, som CPH opgør halvårligt, men ikke pt. ligger offentligt
to plejehjem            Enevoldsen og hans hund El-    klub, Døveforeningen af 1866                    ud. Vest er målestationen tæt på beboelserne Skyttehøj og Maglebo
                  vis, der af Trygfonden er god-   og Sprogcaféen i Tårnby. Til   ”De ejer jo verden”, som Jes-   ved Amager Landevej, B4 målestationen inde i mellem lufthavnens
Af Ulf B. Bjørton          kendt som besøgshund på ple-    gengæld fik en af modtagerne   per Jacobsen tørt konstatere-   fingre. Til sammenligning har man tidligere nær vejbanen på H. C.
                  jehjem. De søgte og fik 1.000   fra sidste år, Kastrup Sogns   de, før han tilføjede at der da  Andersens Boulevard målt middeltal på 13.400. Der måles ultra ul-
Kommunen: Socialudvalget      kr. til hjælp til de påkrævede   Menighedspleje, i år et afslag. også er fornuftige folk blandt   trafine partikler ned til 4 nm, populært sagt en tusindedel af et hår.
har uddelt 882.482 kr. til fri-   årlige dyrlægevaccinationer,                    kaptajnerne!
villigt socialt arbejde. Tre fjer- således at Elvis fortsat kan vise  I alt 20 ansøgere delte den                    ker langt ude:        af sikkerhedsmæssige grunde
dedele af pengene gik til den    sine kunster, såsom hulahop-    sidste fjerdedel af pengene,   Skal varmes op           ”Nogle er nødt til at bruge være varme”, fortalte Jesper
socialdemokratiske bevægelses    spring, på Ugandavej og på     med Lisbethklubben som top-                                    Jacobsen således også tilhø-
klassikere, De Gamles Jul og    Løjtegårdsvej.           scorer med 55.000, Elvis som   Hvis sagen bliver til en rapport, begge motorer ved afgang,   rerne i sundhedscentret
                                    ankerhund med de 1.000.     så går den videre til selskabet,  fordi der netop i CPH er så
                                                    som også vil blive præsenteret   kort ud til banen og de skal       Kommentar side 2
                                                    for en eventuel bøde fra Miljø-
                                                    styrelsen. Men hvordan de for-
                                                    skellige flyselskaber så reagerer
                                                    på deres kaptajns handling, det
                                                    kom man ikke ind på ved mø-
                                                    det i sundhedscentret.

                                                     Og der er da også bedre
                                                    grunde til ikke at følge regler i
                                                    Kastrup om at begge motorer
                                                    først må tændes ved startmær-

Kvalitetstillæg i metroen                                                                den frie pen

Da Folketinget i 2007 vedtog, at metroen skulle udvides med                                        Venstre, DF, SF, Konservative, Radikale og Socialdemokratiet,
cityringen, indgik det som en del af finansieringen, at der skal                                      at det var helt ok, at de, der kører med metro, er dem, der er
opkræves et såkaldt kvalitetstillæg. Jeg ville have kaldt det en                                      med til at finansiere cityringen. Enhedslisten og Liberal Alliance
etableringsafgift, for dét er, hvad det er. Når cityringen starter                                     stemte nej. Heldigvis er nogle af dem blevet klogere ti år senere
op i juli 2019, skal alle metropassagerer være med til at betale                                      - jeg venter spændt og følger med.
3-4 milliarder indtil år 2065. Til den tid har vi betalt dét, vi
åbenbart skylder!                                                              Hvis det her bliver ført ud i livet, bliver det meget besværligt at
                                                                      benytte den kollektive trafik. Metroen skal have specielle stan-
 Det betyder helt konkret, at hver gang vi stiger på metroen,                                       dere, hvor kun metroens passagerer skal tjekke ind og ud. Det
skal vi betale 1,60 kr. mere, end hvis vi kørte med bussen eller                                      vil yderligere komplicere billetsystemet, der i forvejen ikke lig-
DSB. Billetten stiger med 20 procent. Det er dem, der kører to                                       ger til højrebenet. Der er sikkert mange af os, der vil få dumme-
zoner, der kommer til at betale gildet.                                                  bøder, når vi går fra bussen over i metroen eller omvendt. Takst
                                                                      Sjælland skulle gøre det hele meget enklere, men så kommer
 Jeg blev selvfølgelig indkaldt til et møde i metroselskabet,                                       den her oven i. Det gør da ikke, at man slipper sin bil, når kol-
hvor jeg blev præsenteret for de kolde kendsgerninger. Jeg blev                                      lektiv transport både bliver dyrere og mere besværlig at benytte.
spurgt, hvad jeg ville stille op med de 3-4 milliarder, vi metro-
passagerer skal betale. Jeg ville smøre det ud i et tyndt lag, så alle                                                                 Tina Weber
passagerer skulle betale, uanset om man kørte med DSB eller
Movia. Men helst ser jeg, at man i Folketinget finder pengene.                                       ”Den frie pen” gives på skift til Amagerlands provst Poul Bo Sø-
                                                                      rensen, formanden for 3F Kastrup Henrik Bay-Clausen, handicap-
 Jeg er udmærket godt klar over, at det er et svimlende beløb,                                       rådsformand Tina Weber, samt til fhv. sømand Frank Klevenhaus.
men jeg har betalt skat. Som det er nu, skal vi betale en eks-
traskat. I 2007 mente den daværende forligskreds, der bestod af
   1   2   3   4   5   6   7   8   9