Page 4 - 2770 Taarnby uge 20-21
P. 4

4 2770 TÃ…RNBY                            NYHEDER                                             14. MAJ - 27. MAJ 2019

     kort nyt                          Kommunen bekymret over
                                   udvidelse af Orthana
 Der blev regnet helt galt
                                   Erhverv: Tårnby mener    60 tons årligt. Miljøstyrelsen  fordi firmaet vil bibeholde den styrelsen meget direkte:
 Tårnby: Nordregårdsskolen får alligevel ikke det vandafled-     at kemifabrikken på sigt   skal i den anledning afgøre    samme lagertank til acetone.   ”Planmæssigt må det derfor
 ningsprojekt, der kunne sikre skolen mod noget nær en 100      bør overholde græn-     om projektet har så stor ind-   Men man mener generelt at
 års hændelse fra oven. Der var ellers afsat en lille halv million, seværdierne for støj     virkning på lokalmiljøet, at   det er problematisk med mere   vurderes, at virksomheden på
 efter at skolen gentagne gange havde været ramt af kedelige     og ikke fortsat have     der skal laves en ny VVM-     udvidelse af Orthana, da det   sigt bør overholde Miljøsty-
 oversvømmelser, men det viste sig at rådgiverfirmaet Rambøll,    lempede miljøvilkår     vurdering. Orthana mener     vil stride mod kommunepla-    relsens grænseværdier for støj
 dels havde sat budgetoverslaget alt for lavt, dels ikke havde                  selv at produktionsudvidelsen   nens rammebestemmelser,     og ikke fortsat have lempede
 været opmærksom på, at det ville stride mod kommunens        Af Ulf B. Bjørton      vil kunne holdes indenfor de   idet den dårligt kan komme    vilkår jvf. gældende miljøgod-
 spildevandsplan at lede en større mængde vand til fælleskloak-                  vilkår, der gælder i den nuvæ-  ind under definitionen ’let-   kendelse”.
 ken. Man nåede at lave nogle små forbedringer, så skolen nu er   Tårnby: Miljøstyrelsen be-  rende miljøgodkendelse.      tere industri’. Fabrikken har
 sikret mod hvad der kaldes en 2,1 års hændelse (!), men skulle   handler for tiden en ansøg-                  boliger og børneinstitutioner   Og som konklusion:
 man sikres mod en 86 års hændelse kostede det pludselig 3,2     ning fra Orthana A/S på   Ikke ’lettere industri’      på flere sider, og der er des-  ”Tårnby Kommune finder
 mio. Derfor er det politisk besluttet ikke at lave mere.      Englandsvej 350-360, om at                   uden en vedtaget lokalplan for  det bekymringsvækkende, at
                                   måtte udvide virksomhedens  Tårnby kommune skriver i en    yderligere boligbyggeri lige   der sker en udvidelse af pro-
 Iværksættertårnet får en chance                   driftsbygninger og forøge  udtalelse til Miljøstyrelsen, at vest for.            duktionen fra Orthana, dels
                                   mængden af acetone i pro-  man ikke mener den påtænkte                    på grund af de lempede støj-
 Tårnby: Håbefulde iværksættere får igen chancen for at prø-     duktionen. I dag bruger man udvidelse i sig selv vil udløse  Tårnby kommune skriver     vilkår, dels på grund af virk-
 ve om vingerne bærer med udgangspunkt i et kontor på fjer-                    krav om en ny lokalplan, bl.a.  derfor i udtalelsen til Miljø-  somhedens bolignære belig-
 de sal i vandtårnet ved Løjtegårdsvej. Byrådets økonomiud-                                                     genhed”.
 valg har nemlig besluttet at det såkaldte iværksættertårn skal
 genåbnes, foreløbig i en to-årig forsøgsperiode. Det sker selv   Aktivpris til to meget aktive
 om interessen indtil nu har været begrænset - to af fem der
 viste interesse sprang fra da de så lokalerne - og selv om eks-   Sådan: En graverjournalist og en
 perterne advarer om, at iværksættermiljøet er for spinkelt i    rød senior blev hædret hos 3F
 en by, der har det uheld i denne forbindelse at ligge så tæt på
 hovedstadens fristende miljøer.                   Kastrup: Under 1. maj-arrangementet hos
                                   3F Kastrup blev fagforeningens aktivpris ud-
 Frivillige til friluftsfestival                   delt for 24. gang. Den eksterne pris gik i år
                                   til journalist ved DR Niels Fastrup, for hans
 Kastrup: 26. september skal der igen være ’friluftsfestival’ i   afdækning af svindlen med udbytteskat, men
 byen - denne gang i bevægelseslandskabet i Vægterparken - og    også for hans udsendelser om CPH’s brug af
 arrangørerne søger allerede nu foreninger og klubber, der den-   skattely på bl.a. Bahamas, og om Ryanairs og
 ne aften vil vise hvad de kan og hvad de kan tilbyde - og må-    andre lavprisselskabers forhold.
 ske skaffe sig nogle flere medlemmer. Sidste år deltog bl.a. AK
 Viking, Golden Angels, Spares and Strikes, Amager Demons,      Prisen til en fra egne rækker tilfaldt i år Ju-
 karateklubben Keikokan, Mænds Mødesteder og Netværkshu-       lian Joensen, mangeårig tillidsmand hos Gate
 set. Interesserede kan henvende sig til Malene Pedersen, bo-    Gourmet og aktiv i driften af både Folkets
 ligsocial medarbejder i Tårnbyhuse, på tlf. 25 73 71 35.      Radio og dagbladet Arbejderen. Julian er efter

 Folder om biodiversitet

 Kommunen: Byrådet har på forslag fra De Konservative be-
 sluttet at der skal laves en folder om biodiversitet generelt, og
 specielt om hvad den enkelte kan gøre i sin have for at støtte
 de overordnede mål. Det kan bl.a. være metoder til at tiltræk-
 ke flere bier og sommerfugle. Det er meningen at alle skal
 have folderen tilsendt via e-boks, så de selv kan folde den ud.

Plyssenprojekt godkendt                                                sin pensionering fortsat aktiv i lokal- som Mona Lisa!
                                                            samfundet; han optræder således med    3F’s aktivpriser består af et kontant
Kastrup: Byrådets bygge- og ejendomsudvalg har godkendt de                               Kastrup Løverne på plejehjem og i æl-
langsigtede planer for Plyssen vi omtalte sidst, herunder at de                            drecentre, nogen gange endda udklædt   beløb, et diplom, noget kunst og mas-
gamle fabriksbygninger skal bevares og ombygges til boliger.                                                  ser af hæder og ære. ubb.

Den sureste sutsko blev sjov                                                                     den frie pen

Jeg var til et vælgermøde i Postkassen præcis på dagen, hvor Lars  Tina Weber kan også selv lave sjov. Tror vi nok!        nebrude, meddelte Jens Rohde fra Radikale, at han da også hav-
Løkke trykkede på knappen for valget til Folketinget. Der var                                    de været kærester med Inger Støjberg, da hun havde været 17,
en bred repræsentation lige fra A til Å.                                              og han 24 år, og det havde ikke været tvang. Martin Henriksen
                                                                  fra DF var noget af det sjoveste, så hvis jeg skulle holde en fest
 Når man deltager i den slags vælgermøder, er det helt normalt,                                   med muntre indslag, så ville jeg hyre ham. Når man ser ham
at der bliver delt valgmateriale ud i form af foldere, tyggegummi,                                 på TV ligner han den sureste sutsko nord for Alperne. Her så
bolcher og den slags ting. Bagved min veninde og mig sidder der                                   man en helt anden Martin H., fyldt med humor, også selv om
fire personer på 60+ eller muligvis 70+. Nu ved jeg tilfældigvis,                                  emnerne var alvorlige.
hvilket parti de er medlem af, og det gør deres opførsel endnu
mere pinlig. Kandidaten fra Liberal Alliance, Martin Ancher,                                     Da cirka ¾ af mødet var afviklet, gik først kandidaten fra Al-
kommer lige så sødt og deler sin folder ud. Min veninde og jeg                                   ternativet, så gik kandidaten fra Enhedslisten, og til sidst gik
tager imod hans materiale, ligesom vi tager imod materialet fra                                   kandidaten fra SF. Så var der kun de blå tilbage.
Peter Hummelgaard og andre. De fire ældre mennesker fnyser
hånligt og højlydt, og vil ikke tage imod det, han prøver at give                                  Tak til Jesper fra Nye Borgerlige for et godt arrangement.
dem. Vi krummede tæer over deres opførsel og tænkte, sådan en                                    “Bliver Mette Frederiksen statsminister, er det ikke et direkte
omgang wannabe-politikere. En ting er helt sikkert, sådan ville                                   tilvalg af hende, men snarere et fravalg af Lars Løkke”.
hverken Allan Andersen eller Peter Hummelgaard have opført
sig, for de er ordentlige og anstændige mennesker.                                                                        Tina Weber

 Det var et rigtig godt vælgermøde med en livlig stemning                                      ”Den frie pen” gives på skift til Amagerlands provst Poul Bo Sø-
blandt politikerne. Alt blev diskuteret: Klima, økonomi, med                                    rensen, formanden for 3F Kastrup Henrik Bay-Clausen, handicap-
og uden tørklæde, skolereform osv. Da der blev diskuteret bar-                                   rådsformand Tina Weber, samt til fhv. sømand Frank Klevenhaus.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9