Page 3 - 2770 Taarnby uge 32-33
P. 3

7. AUGUST - 20. AUGUST 2018    NYHEDER                                Tårnby Torv Tandteknik

Selvfølgelig nr. sjok                                           Klinik for tandproteser på Amager siden 1990

Erhverv: Ved ikke at       sen følger i praksis linjen.    mere specielt vægtede para-       Vi genskaber dit smil på en naturlig og smuk måde.
ville besvare Dansk        Men hvad er egentlig op og    metre. Man er således nr. 89
Byggeris spørgsmål                          med hensyn til kommunale      Vi brænder for at finde den bedst mulige løsning til netop dit behov.
ranglistes Tårnby auto-      ned på sagen?           materielgårde, idet jo større      Vores passion er at lave de bedste tandprotetiske løsninger,
matisk sidst i en tred-      Den er at Tårnby af tre      den slags er, jo værre er det! Og     Vi nørder helt ned i de små detaljer, så du får et perfekt og
jedel af undersøgelsen                        med hensyn til arbejdsklausu-            smukt smil, samt tænder du kan tygge med.
af erhvervsvenlighed.       grunde ikke kan undgå den     ler vægtes det bedst slet ikke at
I praksis kan man der-      sidsteplads.            have dem. Men hvis man har     Ring og få en tid til en gratis og uforpligtende konsultation
efter ikke undgå den                         dem er det bedre at der kun       og hør hvordan vi kan hjælpe dig med bl.a. fastsiddende
samlede sidsteplads        Den første og vigtigste er, at  kontrolleres ved mistanke, end           tænder, ganefri proteser og et smukt smil.
                 Tårnbys boykot af aktiv del-    regelmæssigt. Som dog er bed-
Af Ulf B. Bjørton         tagelse betyder at man i 9 ud   re end slet ingen kontrol!                       Tandtekniker
                 af 30 parametre automatisk                                       Kim Rasmussen
Kommunen: Tårnby blev at-     bliver nr. sidst. Ikke-deltagelse  Erhvervspolitisk konsulent i
ter i år nr. 98 ud af 98 kom-   betyder altså ikke at man neu-   Dansk Byggeri Morten Kamp                         Tårnby Torv 7
muner i Dansk Byggeris      traliseres på de parametre der   Thomsen erkender at Tårnbys                        2770 Kastrup
undersøgelse af erhvervsven-   bygger på spørgeskemaet, det    chancer for at slippe for sidste                    Tlf.: 32 50 08 50
lighed, og vanen tro har det   ligestilles med at man er kom-   pladsen ikke er store:                        www.tandtekniker.dk
givet anledning til utilfredse  met med det værst tænkelige
kommentarer fra interesse-    svar. Parametrene vægtes ikke    ”De er meget dårlige, bl.a.    Vi har vores eget laboratorie med dansk kvalitetssikring
organisationen, fordi Tårnby   ens ved den endelige rangord-   fordi arbejdsgarantier vægter
ene af landets kommuner ikke   ning, men det gør det faktisk   rigtig meget, og meget af det
har besvaret det spørgeskema   endnu sværere for Tårnby,     kommer fra spørgeskemaet”.
som ranglisten delvis bygger   fordi udbudspolitik og ar-
på, og ditto argumentation fra  bejdsmarkedsforhold hører til    Hvorfor udelader I så ikke
borgmesterkontoret på Ama-    i den tungere ende, og de byg-   bare helt Tårnby, når de ikke
ger Landevej om at Tårnby     ger netop på 97 kommunaldi-    vil lege med?
skam er meget erhvervsven-    rektørers besvarelse.
lig, bare man ser med de rette                    ”Der er stadig over 20 indi-
øjne. Tonen har modereret     For det andet så ligger Tårn-   katorer at bygge på, så der er
sig, siden Zimino var helt lige- by reelt rigtigt skidt i det pa-  stadig noget at tage fat i. Vi
glad med hvad Dansk byggeri    rameter, som Dansk Byggeri     holder møder med stort set
kom med, men Allan Ander-     vægter allerhøjest når de taler  alle borgmestre, undtagen lige
                 erhvervsvenlighed, nemlig be-   Tårnbys. Så vi synes spørgs-
                 handlingstid for byggesager.    målet mere er: Hvorfor svarer
                                   de ikke bare!?”.
                  Og for det tredje, så ligger
                 Tårnby også sløjt på et par       Kommentar side 2

Hangar 1 blev jævnet med jorden i marts 2017, men ikke erstattet af den forlangte støjskærm.

Må kræve støjskærm

Afgørelse: Planklage-       Man argumenterede også for     gelse af at der straks efter blev
nævnet støtter kom-        at man skulle have en dispen-   opført en støjskærm. Hanga-
munen i sagen om         sation, fordi kravet var ude af  ren blev jævnet med jorden
en støjskærm, som         proportioner i forhold til den   i marts 2017, men pga. den
erstatning for den nu       betydelige økonomiske ud-     verserende klagesag har Tårn-
nedrevne hangar 1         gift støjskærmen vil medføre.   by ikke forfulgt sagen siden.
                 Tårnby mente herimod, at det
Af Ulf B. Bjørton         ville være usagligt at lade øko-  Souschef i teknisk forvalt-
                 nomiske betragtninger indgå    ning Helle Myhre oplyser
Kastrup: Planklagenævnet     i vilkåret, og det tilsluttede   efter afgørelsen i nævnet, at
har efter 21 måneders sagsbe-   planklagenævnet sig. Ligesom    kommunen nu har skrevet til
handlingstid (!) afvist CPH’s   man generelt fandt, at det var   CPH at de inden 1. septem-
anke over, at de ikke måtte    sagligt og planlægningsmæs-    ber skal komme med en rede-
nedrive hangar 1 uden i stedet  sigt relevant, at kommunen     gørelse og tidsplan for hvor-
at opføre en mindst 13 meter   lagde vægt på at bibeholde en   dan de vil opfylde kravet.
høj støjmur. En sådan erstat-   sammenhængende bebyggelse
ning er forudsat i lokalplanen  af hensyn til øget/ændret støj-   Pressechef Kasper Hyllested
fra 1997, men lufthavnen slog   påvirkning for naboerne. Der    fra CPH siger til 2770, at man
overfor nævnet bl.a. på, at ti-  ved høringen tilbage i 2016    ikke kan sige noget om hvad
den var løbet fra kravet, fordi  var enige om at anbefale at der  firmaet vil gøre, før firmaets
der siden er opført p-huse    ikke blev givet dispensation.   jurister m.fl. grundigt har læst
mellem hangaren og nær-                       det hele igennem.
meste bebyggelse i Kastrup.    Kommunen gav i stedet en
                 nedrivningstilladelse på betin-   Planklagenævnet beklager i
                                   øvrigt den lange sagsbehand-
                                   lingstid.
   1   2   3   4   5   6   7   8