Page 3 - 2770taarnby_20190108
P. 3

8. JANUAR - 21. JANUAR 2019                      NYHEDER                                                               2770 TÅRNBY 3

To år til at vænne                                                                kort nyt
sig til de nye tider
                                                                     Konkurs koster Tårnby penge
Foreninger: Byrådet       forvaltningen vurderede i ind-    vere medlemstilskuddet for    Karslund: ”Politisk makværk”.
har vedtaget ny til-       stillingen til byrådet, at ”svarene medlemmer der ikke bor i                      Tårnby: Kommunen har efter 1 1/2 års kamp opgivet at få
skudsordning, der giver     ikke tilfører noget afgørende    Tårnby - og give tilsvarende   penge ud og lukker øjnene”.   garantistiller til at udbedre de sidste restmangler ved renove-
en del foreninger flere     nyt, hvis princippet om en en-    mere for indenbys medlem-     Kulturelt udvalgs formand    ringen af Irlandsvej plejehjems hovedbygning mv. Miseren
penge, og andre ditto      kel og gennemskuelig ordning,    mer - og for det tredje ville                   opstod, fordi hovedentreprenøren Thoma Byg gik konkurs
færre. DF’s og Ven-       der er let at administrere for for- man indføre et loft for, hvor   Henrik Zimino (Soc.) fandt    i sommeren 2017, før man var færdige. Tårnbys rådgiver på
stres fire ændringsfor-     eningerne og administrationen,    mange penge en forening      det på sin side mærkeligt, hvis sagen - Mangør&Nagel - anbefalede her til sidst kommunen
slag fejet af bordet       skal opretholdes”.          samlet kan få i tilskud.     foreninger ikke kan klare sig  at søge juridisk assistance for at hive de sidste 250.000 kr.
                                                    for 529 kr. pr. medlem:     hjem, men man valgte i stedet at æde den kvarte million selv,
Af Ulf B. Bjørton         Noget usædvanligt forholdt      Men alle tre forslag fik kun                   så man hurtigere kan få bl.a. færdiggjort haven, hvor et for-
                 embedsværket sig også til det    de to partiers egne stemmer.    ”I København får de kun     kert fald på belægningen giver risiko for at beboerne falder.
Kommunen: I 11. time tilfø-   samlede antal af høringssvar,                     350, og ellers ville det se me-
jede byrådet en overgangsord-  der foruden det overordnede fra    Lidt bedre gik det det fjerde  get sort ud i mange kommu-    Ledelse rykker tættere på
ning, således at de for-     KTIS/TFR, var på 12. Det fik     og sidste forslag, om at med-   ner, for vi er ikke karrige”.
eninger der står til at tabe   nemlig et ”kun” med på vejen!    lemstilskuddet til en forening                   Kommunen: Dagplejens administration ( leder, souschef og
penge forholdsmæssigt kan                       ikke kunne være højere end     Carsten Fuhr (Kons.) be-    tre pædagoger) flyttes nu fra rådhuset og ud i de to gæstehuse
dele 550.000 kr. i det første  Fire ændringsforslag         hvad man fik ind i kontin-    tegnede det nye system som    på henholdsvis Gammel Skovvej og Brønderslev Allé. Det
år med de nye regler, 2020                      gent, for det stemte også Kon-  ”simpelt og objektivt”. Han   begrundes med, at der dermed kan gives kontinuerlig råd-
- men kun i dette år. Fra 1.   Dansk Folkeparti og Venstre     servative og løsgængeren Liv   advarede dog også mod ”ny-    givning og sparring, når dagplejerne kommer i gæstehuse og
januar 2021 gælder fuldt de   stillede fire ændringsforslag på   Gam for. Men forkastet blev    nationalisme”, for det fremgik  legestue, som supplement til de otte årlige besøg hos hver
nye betingelser, om at der kun  byrådsmødet.             det ligevel af et flertal bestå- også af debatten at foreninger  enkelt dagplejer. Ændringen sker i øvrigt samtidig med at
gives medlemstilskud, mens                      ende af Socialdemokratiet, SF,  fremover kun vil blive god-   dagplejen har fået en ny leder.
træner-, kursus- og lejrtil-   For det første ville man have    Enhedslisten og Radikale.     kendt hvis de har under 50
skud afskaffes. Fjernelsen af  at 30 procent af de 5,3 mio.                      procent udenbys medlem-     God mad og rødt flertal
trænertilskuddet betyder, selv  kr. der i alt er i puljen skulle   Kulturelt udvalgs formand    mer. Og at det også kan blive
om medlemstilskuddet samti-   flyttes fra medlemstilskud til    Henrik Zimino (Soc.) fandt    aktuelt at nyvurdere allerede  Kastrup: 3F Kastrup håber torsdag den 17, med hjælp fra
dig mere end tredobles, at en  en ny ”aktivitetspulje”, som     det således ”fint at nogen giver godkendte. 27 klubber har    historikeren Søren Kolstrup, at komme lidt nærmere hvor-
række idrætsforeninger årligt  kunne tilgodese de foreninger    lavt kontingent til svage unge”. pt. over 50 procent fremmede   dan det egentlig var med Krags og Aksel Larsens ”Det røde
mister meget store beløb - de  der har store driftsudgifter.                     medlemmer.            kabinet” i 1966-67, og senere forsøg på at regere landet med
syv værst ramte således tilsam- For som Paw Karslund (DF)      De fremmede                            rødt flertal. Kolstrup har skrevet en bog om alle forsøgene
men omkring 1,2 mio. kr.     sagde under debatten:                            Kommentar side 2      på at skabe et ”arbejderflertal”. Arrangementet er for alle der
                                   Karslund betegnede det sam-                    interesserer sig for Danmarks politiske historie, men er kun
 Disse havde sendt lange og    ”Der er forskel på at drive en   lede forslag som ”politisk                     gratis for medlemmer af 3F Kastrup og Metal afd. 16. An-
grundige høringssvar, også med  indisk kulturforening, en mc-    makværk”:                             dre skal op med 30 kr., men da man starter med spisning
ændringsforslag, men kultur-   klub eller en billardklub som                                      kl. 17 er det stadig en rigtig billig fornøjelse. Tilmelding på
                 mødes månedligt, og så have      ”Det her vil få fatale følger                   kastrup@3f.dk, hvor man også kan fortælle man er vegetar.
                 en stor idrætsforening”.       for mange af vore idrætsfor-
                                   eninger. Jeg synes det er meget
                 For det andet ville man hal-    visionsløst - man smider bare

Tårnby Torv Tandteknik

 Klinik for tandproteser på Amager siden 1990

  Vi genskaber dit smil på en naturlig og smuk måde.

 Vi brænder for at finde den bedst mulige løsning til netop dit behov.
   Vores passion er at lave de bedste tandprotetiske løsninger,
    Vi nørder helt ned i de små detaljer, så du får et perfekt og
         smukt smil, samt tænder du kan tygge med.

 Ring og få en tid til en gratis og uforpligtende konsultation
   og hør hvordan vi kan hjælpe dig med bl.a. fastsiddende
        tænder, ganefri proteser og et smukt smil.

                  Tandtekniker
                 Kim Rasmussen

                    Tårnby Torv 7
                    2770 Kastrup
                   Tlf.: 32 50 08 50
                  www.tandtekniker.dk

Vi har vores eget laboratorie med dansk kvalitetssikring
   1   2   3   4   5   6   7   8