Page 3 - 2770 Taarnby uge 20-21
P. 3

14. MAJ - 27. MAJ 2019       NYHEDER                                TÃ¥rnby Torv Tandteknik

                                                      Klinik for tandproteser på Amager siden 1990

                                                       Vi genskaber dit smil på en naturlig og smuk måde.

De Gamles Jul er hygge, god mad og professionel underholdning, men også altid muligheden for at få en   Vi brænder for at finde den bedst mulige løsning til netop dit behov.
snak med byens socialdemokratiske MF. Fra N.P. Nielsen over Karen Jespersen til Peter Hummelgaard.       Vores passion er at lave de bedste tandprotetiske løsninger,
                                                         Vi nørder helt ned i de små detaljer, så du får et perfekt og
Flagskibe i stormvejr                                                    smukt smil, samt tænder du kan tygge med.

Ældre: Strid om hvor        borgerligt parti med for at have  byråd. Striden står dog ikke    Ring og få en tid til en gratis og uforpligtende konsultation
meget tilskud De Gam-        flertal, og hvor der samtidig er  om alle de cirka 150.000 kr.      og hør hvordan vi kan hjælpe dig med bl.a. fastsiddende
les Jul og De Gamles        flere og flere andre ansøgere, er ’gamle-arrangementerne’ fik            tænder, ganefri proteser og et smukt smil.
Skovtur skal have          det blevet vanskeligere.      mindre end de havde søgt, for
                                    socialdemokraterne havde al-                      Tandtekniker
Af Ulf B. Bjørton          Den problematik kulmine-     lerede set skriften på væggen                    Kim Rasmussen
                  rede foreløbig ved socialud-    og filet 100.000 af.
Kommunen Selv om De         valgets seneste møde, hvor                                          Tårnby Torv 7
Gamles Jul og De Gamles       man sad med ansøgninger for     Man strides derfor ’kun’ om                       2770 Kastrup
Skovtur arrangeres af to uaf-    1.245.000 kr., men kun havde    godt 40.000 kr., som der stadig                     Tlf.: 32 50 08 50
hængige udvalg, så er der selv-   951.323 at gøre godt med. De    er i puljen. Socialdemokrater-                    www.tandtekniker.dk
følgelig ingen grund til at skju-  to ’gamle-arrangementer’ stod   ne føler sig lidt snydt, fordi de
le at de er ægtefødte børn af    alene for at søge om 794.000    andre ansøgninger blev bevil-   Vi har vores eget laboratorie med dansk kvalitetssikring
den socialdemokratiske bevæ-    kr.                get først (man byttede dagsor-
gelse, og i øvrigt nu også børn                    denspunkter rundt), hvorefter      Løjtehus
der er ved at være på alder med   Følte sig snydt          man mener der pludselig var
selv de ældste deltagere! Derfor                    flertal for at de 40.000 skulle   Restaurant & Selskabslokaler
har det også i årtier været en   Men flertallet uden om So-     gemmes som buffer.         Løjtegårdsvej 67 * 2770 Kastrup
torn i øjnene på visse oppositi-  cialdemokratiet gav dem kun
onspolitikere, at en meget stor   643.470 kr., mens en lang      Patrich Lehto (Kons.) skri-     Bèdbestiçing: 32 50 10 27
andel af de kommunale midler    række organisationer der laver   ver til 2770, at hvis vi hører
til frivilligt socialt arbejde går frivilligt socialt arbejde (bl.a. at man er ude på at lukke De
til de to ’gamle-arrangemen-    Parkinsonklubben, schlerose-    Gamles Jul og Skovtur, så pas-
ter’. Så længe socialdemokra-    foreningen, Amagerlænken,     ser det ikke. Vi har desværre
terne havde flertal i byrådet var  døveforeningen og Bedsteord-    mandag ikke kunnet få fat i
stormløb dømt til mislykkes,    ningen) tilsammen fik om-     ham for en uddybning.
et stort SF fredede dem også,    kring 50 procent mere end de
men nu hvor Socialdemokra-     fik i fjor.             Og arrangørerne? Ja, Elise
tiet skal have to røde eller et                    Andersen fra De Gamles
                   Socialudvalgsformand Einer    Skovtur forudser at man må
                  Lyduch (Soc.) begærede der-    til at arrangere for færre end
                  efter sagen op i det samlede    de normale 12-1500.

Væk med sociale kriterier

Bolig: Byrådet har med       da Tårnby-             enten-eller. Det gjorde han
13-4 besluttet at god-       huse nu har            måske for ikke at få splittet
kende at TÃ¥rnbyhuse         over 5.000             DF. Paw Karslund, der ikke
afskaffer deres ’fleksi-      på venteli-            var tilstede, er nemlig imod
ble udlejning’           ste, og ven-            at afskaffe de sociale kriterier,
                  tetider på             mens Marlene Nyborg stemte
Af Ulf B. Bjørton          over 20 år,            for med flertallet.
                  har man der- Clausen - smukt
Kommunen: Boligorganisa-      for anmodet værdigrundlag.     Venstres Dennis Wollesen
tionen TÃ¥rnbyhuse har i nogle    om igen at             Clausen gav en formfuldendt
år, efter eget ønske, udlejet en  måtte afskaffe den ’fleksible   begrundelse for at Venstre
fjerdedel af de boliger der bli-  udlejning’.            ville bevare den fleksible ven-
ver ledige efter særlige sociale                    teliste: ”Som liberal mener jeg
kriterier. Det har hjulpet bl.a.  DF splittet            at vi mennesker trives bedst i
skilsmisseramte og unge der af                     frihed under ansvar, men også
boligsociale årsager vil flytte   Og tilladelsen blev givet på sid- at mennesket er frit til at tage
hjemmefra. Men det betyder     ste byrådsmøde, men dog ikke    ansvar for sit eget liv og i sær-
på den anden side så også, at    enstemmigt. Enhedslisten,     deleshed medansvar for andre
kun hver anden bolig kommer     Radikale og Venstre stemte     mennesker og fællesskabet.
den almindelige venteliste til   imod, mens Brian Bruun (DF)    Det er i bund og grund libe-
gode - for kommunen råder      undlod at stemme, efter først   ralt at give de svage en frem-
efter loven over den sidste fjer-  at have spurgt om man ikke i    strakt hånd. Vi kan ikke med
dedel af de almene boliger - og   stedet kunne tildele lidt færre  vores værdigrundlag stemme
                  fleksibelt, så det ikke blev et  for at ramme de svageste”.
   1   2   3   4   5   6   7   8