Page 3 - 2770 Taarnby uge 8-9
P. 3

20. FEBRUAR - 5. MARTS 2018	   NYHEDER                                                    2770 TÅRNBY 3

Vi har kun elevtallet                                          Husk at
                                                    b�s����
Skole: Ressourcerne til      Men i følge forvaltningschef    miske forhold, viser, at Kors-   bord
de enkelte skoler kan      Susanne Hammer-Jakobsen       vejen ligger klart over det man
ikke fordeles efter so-     har det været undersøgt om     skulle forvente - hvorfor man
cioøkonomiske faktorer      man kan tildele efter socio-    (heller) ikke ville få yderligere
                 økonomiske faktorer, og man     ressourcer, hvis de tal blev
Af Ulf B. Bjørton        er nået frem til, at det ikke    brugt som grundlag.
                 er muligt. Bl.a. fordi man fra
Tårnby: Korsvejens skole er så  Danmarks Statestik ikke kan     Endelig påpeger forvalt-
presset af opmærksomheds-    få data på skoledistriktniveau.   ningschefen at Korsvejen al-
krævende børn og unge,                        lerede nu modtager ekstra
fremmedsprogede elever og    I klarer jer jo så godt       ressourcer, dels fordi de er en
stigende tilgang af børn, der                    af tre skoler, der får del i un-
kommer fra andre skoler     Susanne Hammer-Jakobsen       dervisningsministeriets inklu-
hvor deres skolegang ”ikke er  tilføjer, at selv om det havde   sionspulje, dels fordi man er
lykkedes”, at bestyrelsen har  været muligt at få tal på di-    en del af samme ministeriums
opfordret skoleudvalget til at  striktniveau ville de jo netop   ”elevløft” med chance for at få
ændre ressourcetildelingen    ikke kunne bruges i forhold til   både ekstra bevilling og kon-
mellem skolerne, så den frem-  de mange elever Korsvejen får    sulenthjælp.
over afspejler elevsammensæt-  fra andre distrikter.
ningen og ikke udelukkende                      Skoleudvalget har i sidste uge
er baseret på elevtallet.     Og så trøster hun med, at     i enighed taget afvisningen af
                 data fra afgangsprøverne, kor-   ønsket fra skolebestyrelsen på
                 rigeret for netop socioøkono-    Korsvejen til efterretning.

Tårnby: En personbil overså torsdag en parkeret lastbil på Tårnbyvej overfor Listedvej, trods det       Løjtehus
at der meget tydeligt på den stod: ”Mangler du plads? Opbevaringsrum i topkvalitet”. Heldigvis
skete der ikke alvorlig personskade, men føreren blev dog kørt til hospitalet.              Restaurant & Selskabslokaler
                                                    Løjtegårdsvej 67 * 2770 Kastrup
 I tirsdags udbrød der brand i taget til en sidefløj på Løjtegårdsvejs plejehjem, men brandvæsenet
fik dog hurtigt kontrol over det.                                     Bèdbestiçing: 32 50 10 27

 Og lørdag formiddag udbrændte en svensk Ford S Max, der var parkeret tæt ved Netto på         Tårnby Torv Tandteknik
Tårnby Torv, totalt. Men trods weekendtravheden blev ikke andre biler skadet.
                                                     Klinik for tandproteser på Amager siden 1990
Lys forude for ny
fiks skaterbane                                               Vi genskaber dit smil på en naturlig og smuk måde.

Unge: Forvaltningen       dige 3,8 mio. kr. til en lille   parken ved Amagerhallen, ved    Vi brænder for at finde den bedst mulige løsning til netop dit behov.
anbefaler at ny bane       moderne bane kan findes ved     hovedbiblioteket, på overdæk-      Vores passion er at lave de bedste tandprotetiske løsninger,
lægges på overdæknin-      budgetlægningen for 2019.      ningen i den østlige ende, og       Vi nørder helt ned i de små detaljer, så du får et perfekt og
gens vestlige del                          på overdækningen i den vest-             smukt smil, samt tænder du kan tygge med.
                 Teknisk forvaltning har skul-   lige ende - anbefaler forvalt-
Af Ulf B. Bjørton        let finde et sted rimeligt cen-   ningen politikerne i kulturelt   Ring og få en tid til en gratis og uforpligtende konsultation
                 tralt i kommunen, der både     udvalg, at der arbejdes videre     og hør hvordan vi kan hjælpe dig med bl.a. fastsiddende
Tårnby: Daværende borgme-    ligger pænt væk fra nærmeste    med den sidste. Området her,            tænder, ganefri proteser og et smukt smil.
ster Henrik Zimino blokerede   beboelse, er let at komme til    lige op til Tårnby station og
sidste sommer for at anlægge   og henligger tilpas åbent uden   Tårnby Torv, er i dag ubenyt-                     Tandtekniker
en ny skaterbane langt fra be-  dunkle hjørner - så man kan     tet, det er et åbent område og                   Kim Rasmussen
boelse; der var kun midler til  undgå de lyssky sideaktivite-    der er nemme adgangsforhold
renovering af den nedslidte   ter, der var årsag til at den tid- uanset hvilke trafikmidler                        Tårnby Torv 7
tæt på Højgården, som nabo-   ligere borgmester sagde njet til  man bruger.                                2770 Kastrup
erne til gengæld af al magt vil at flytte længere ind i parken.                                       Tlf.: 32 50 08 50
have væk.                               Der er afsat 150.000 på årets                    www.tandtekniker.dk
                 Og det er faktisk lykkedes     budget til forundersøgelse,
 Men nu er Zimino blevet     at finde hele fem, hvor af den   og forvaltningen anbefaler at   Vi har vores eget laboratorie med dansk kvalitetssikring
formand for kulturelt udvalg,  på Gemmas Allé, nordøst for     man tager fat på høring og ud-
og de skal så i denne uge be-  stadion, dog synes at falde for   arbejdelse af udbudsmateriale
handle et forslag om alligevel  kriteriet om at ligge tilstræk-   straks budget 2019 - inklusive
at finde et nyt sted til banen, keligt åbent. Det er jo dybt    de nødvendige midler til ska-
og så satse på at de nødven-   ude i skoven.            terbanen - er godkendt.

                 Af de øvrige fire - Travbane-
   1   2   3   4   5   6   7   8