Page 2 - 2770 Taarnby uge 32-33
P. 2

2 2770 TÅRNBY                       PÅ DEN ANDEN SIDE                                    7. AUGUST - 20. AUGUST 2018

Kommentar                          Tina Weber                  til køkkenhave, pryd-           hæves bl.a. som frontfigur for julemær-
                                                     have, frugt og bær-            kemarchen i Tårnby, og for at arrangere
Bundskraberen                        Pendlerrepræsentanten i metroen - det    buske med mere. I             juletræsfester for udsatte og hospitalsbe-
                              er hun også - stiller et vidtgående krav   haven er der lagt vægt           søg juleaften.
”Hvorfor svarer de ikke bare!?”, lyder           på baggrund af planerne om, at alene     på, at der skal være
det forundret, ja nærmest fortørnet,            metrobrugerne skal til at betale et kva-   plads til alle - også           Joy Moe
fra Dansk Byggeri, når Tårnby ene af landets 98       litetstillæg for at finansiere metroringen  fugle, insekter og dyr.
kommuner konsekvent boykotter deres måling af        mv.: Så skal brugerne også have plads i   Nyttedyrene gør det let at dyrke haven   Sangeren har ikke glemt sin fødeø, selv
erhvervsvenlighed. Og det er da også surt, når alle     bestyrelsen!                 uden gift, og det vil jeg gerne fortælle  om han for et halvt år siden flyttede til
andre godt vil lege med på interesseorganisationens                           lidt mere om til dem, der er interessere- Skodsborg. Da han i Politikens serie
betingelser. Men man kunne også vende det om og        ”Hvis vi skal betale 3-4 mia. så er    de. Jeg er desuden hobbybiavler, og by-  ”Min by” skal svare på hvad han vil vise
spørge, hvorfor alle de 97 er med på den galej, bru-    vi medejere, og så skal vi selvfølgelig   der gerne på smagsprøver af honning og   udenlandske gæster, er det ikke de sæd-
ger tid og kroner på at udfylde skemaer og svare, når    have repræsentanter i bestyrelsen”, siger  mjød, kaffe og kage”, fortæller Viviann.  vanlige seværdigheder og minefelter i
det for nogens vedkommende er sikkert år for år, at     Weber, og medgiver at direktøren fin-                          City han lægger ud med, men et ”de skal
de ender i den tungeste ende?                der hende irriterende: ”Men det er alene   Peter Hummelgård              uden tvivl med ind til Kit og Kai på Løj-
                              fordi jeg sætter spørgsmålstegn ved hans                        tegårdsvej (Restaurant Løjtehus, red.).
 Til kritik af Tårnbys borgmester og kommunal-       latterligt lille projekt. Det er jo legotog De lokale socialdemokratiske folke-    De laver uden sammenligning den syge-
direktør, for ved manglende deltagelse at udstille     de kører os rundt i”.            tingsmand er absolut ikke begejstret for  ste stegt flæsk, man overhovedet kan få”.
kommunens manglende erhvervsvenlighed, må man                              CPH’s planer om at bygge et kæmpe
sige, at det gør de i givet fald med den førte politik    folk & fæ                 logostikcenter, bl.a. for evt. at trække  Martin Geertsen
- at ignorere Dansk Byggeris plageri får blot delvis                           Amazon til Kastrup: ”Det bliver på alle
punkteret processen, og giver Tårnby lejlighed til at    Brian Bruun                 måder en udfordring. Især for alle de   Ved Søren Pinds exit
hævde at undersøgelsen er skæv, og at man i praksis                           små handelsdrivende, som vi jo stadig   har Tårnbykredsen
er åh så erhvervsvenlig.                  DF-byrådsmedlem-               har en del af på Amager. Derudover,    fået sin tredje repræ-
                              met har, sammen               så er Amazon notorisk kendt for at     sentant på tinge, og
 Derfor er der heller ingen gode grunde til at Tårnby   med kollega Morten              behandle og lønne deres medarbejdere    Geertsen har som
skal falde til patten næste år. Ud over at sagen nu er   Dreyer fra Dragør,              elendigt. Det er sådan de henter deres   ægte Venstreløve hur-
kørt op, så det vil være et nederlag for Zimino og     stillet et såkaldt bor-           profitmargen”, skriver Peter H., der i   tigt gjort sig bemær-
Gross, så hører Tårnby til den gruppe af københavn-     gerforslag, om at              givet fald mener at staten som medejer -  ket med en opfordring til partifællen,
ske omegnskommuner, der af mentale, socioøkono-       staten skal finansiere            desværre ikke af Amazon, men af CPH    Inger Støjberg, om ikke at fejre stram-
miske og politiske grunde altid vil rode rundt i bun-    kommende havdiger, så både kommu-      - skal forlange at fragtarbejderne får   ninger på udlændingeområdet med ka-
den, når der spilles på de præmisser Dansk Byggeri     ner og grundejere friholdes for den di-   overenskomstmæssige vilkår.        ger og pral. Ja, måske endda stoppe med
vægter. Så ved frivilligt at tage 98.-pladsen er Tårnby   rekte udgift. Hvis et borgerforslag får                         at stramme:
måske bare lidt kvikkere end de andre bundskrabere,     støtte fra mindst 50.000 skal folketinget  Jacob Simonsen
der fast medvirker til egen mobning. Ulf B. Bjørton     bedhandle det. Men foreløbig er kun                            ”Som liberal må udgangspunktet
                              47 med på idéen, en del mindre end de    Amager Ressourcecenter har endelig     være, at jo mindre lovgivning man har,
Den nye lære                        68.000 der har foranlediget at minister-   fået ny direktør, efter at energichef Dan jo bedre er det”, udtalte Gertsen til
                              pensionerne skal til forhandling, men    Fredskov har været konstitueret siden   TV2. ”Jeg synes, vi bør genbesøge vo-
I 2012 veg Bank Nordik tilbage for at påligne alle de    dog flere end de 18 der vil have rabat på  april 2017, da Ulla Röttger blev fyret   res ideologiske ophav og altid spørge os
små foreningskonti man havde arvet fra Amagerbanken     Øresundsbroen for forældre med dele-     efter 16 år i den varme stol. Den nye   selv: Er der behov for det her? Og det
et årligt gebyr på 2000 kr. Nu kommer det så, endda     børn på den anden side og de 10 der vil   forbrændings-boss er 51-årige Jacob Si-  synes jeg, vi har glemt i iveren efter at
pristalsreguleret - godt og grundigt - til 3.000 kr.    forbyde kritik af folkekirken. Det sidste  monsen, der kommer fra en stilling som   prale med, hvor meget vi har lovgivet”.
Den nuværende direktør siger det kun lige akkurat      kommer i øvrigt næppe til behandling,    chef for Dansk Affaldsforening.
dækker alle de udgifter man har pr. foreningskonto; hvis  selv om 49.990 flere skulle skrive sig på,                       En uægte karette
det holder får man næsten lyst til at spørge, om der er   da det strider mod grundlovens paragraf   Simon Brøns
nogen der ikke har passet deres arbejde ved at tillade den om ytringsfrihed.                                    En 60 kg. tung havskildpadde - af arten
underskudsforretning i så mange år!?                                   På Julemændenes              uægte karette - er nyeste beboer i Den
Den gamle direktør sagde dengang, at man gerne ville    Viviann Kruse                Verdenskongres, der            Blå Planet. Havskildpadder er et maje-
beholde foreningerne som kunder; men sandheden er                            ikke foregår på Grøn-           stætisk, men sårbart dyr. Seks af syv ar-
nok at det aldrig har handlet om deres dyre småpenge.    Lørdag den 18. fra 10 til 12 lader Vivi-   land, men i Dansk             ter er på rødlisten over truede dyr - den
Når Nordik i 2012 opgav gebyret var det alene imageple-   ann sin havelåge stå åben. Lågen findes   Julemandslaugs regi,            syvende ved man ikke nok om!
je i forhold til foreningernes mange mange medlemmer.    i HF Søndervang, nr. 105 (indgang fra    er Simon Brøns ble-
Dem ville man ikke af med som privat- og erhvervskun-    Kongelundsvej), og den står åben fordi    vet udnævnt til årets           Allan Andersen
der.                            Viviann deltager i Danmarks Natur-      julemand med tilhørende ret til at bære
At man nu tør tage skridtet kan derfor ses som udtryk    fredningsforenings og Landsforenin-     krone, hermelinkåbe og scepter det     Sidste: Borgmesteren tager det første
for, at man ud af en række bankskandaler, med Danske    gen Praktisk Økologis landsdækkende     næste års tid. (Forhåbentlig har han så  spadestik til den længe ventede nye
                              event, hvor sprøjtegiftfrie haveejere vi-  stadig en hånd til godterne). Brøns, der  svømmehal på Vestamager tirsdag den
                              ser hvordan de gør:             debuterede i det varme tøj ved juleop-   21. kl. 14. Eller lidt efter, for der skal
                                                     toget på Amagerbrogade 2011, frem-     selvfølgelig også siges et par bevingede
                               ”Jeg har en lille kolonihave med plads                        ord ved sådan en historisk stund.

Banks hvidvaskninghistorie som foreløbigt højdepunkt,
mener at have lært, at danske bankkunder finder sig i
næsten alt. De orker ikke at flytte sig. Ulf B. Bjørton
                                                     historisk hjørne
   2770 TÅRNBY

   Udkommer hver anden
   tirsdag (i de lige uger).
   Distribueres via standere
   mv. cirka 75 steder rundt i
   hele Tårnby kommune.
   Næste nummer udkom-
   mer tirsdag den 21. august

Ansv. redaktør: Oplag: 11.000.      I redaktionen:
Ulf B. Bjørton (DJ) Sats: HP Grafisk   Vibeke Pless
Tlf.: 40 46 37 70 Tryk: Dansk Avis Tryk Tlf.: 21 91 27 70

   2770 Tårnby udgives af “Avisen 2770 Aps.”.      Kastrup: Ja, faktisk er det kun 40 somre siden vi havde en campingplads på forstrandsarealet ved Amager Strandvej. Pladsen, der
       Dortheasmindevej 17 Ullerup          blev bestyret af Dansk Camping Union og havde adresse både Amager Strandvej 341 og 323, eksisterede fra 1966 til 1978. Skygge
            2791 Dragør             var der tydeligvis ikke megen brug for i 1966, men det var jo også længe før man snakkede global opvarmning og den slags. Billedet,
           Tlf. 32 94 37 70           der tydeligvis er sammenstykket af to foto, er udlånt af Tårnby stads- og lokalarkiv, i hvis samling det har nr. B1537.
       Mail: redaktion@avisen2770.dk
   1   2   3   4   5   6   7