Page 2 - 2770 Taarnby uge 26-27
P. 2

2 2770 TÃ…RNBY                              PÃ… DEN ANDEN SIDE                                    25. JUNI - 9. JULI 2019

Kommentar                                 Klyder                   fremmelse: ”Men jeg har brugt så meget   på Møn, hund, to
                                                           krudt, at jeg nu trænger til en pause. Jeg bonusbørn og ægte-
Hun googlede lige                             Der er kommet endnu et par øer i      skal hjem og kysse på min mand, og så    skab med Michael.
                                     Tårnby kommune, for Naturstyrelsen     må jeg se om jeg på et tidspunkt måske   Og til september
Tårnby kommune troede de kunne                      udnyttede at Klydesø blev udtørret i    skal arbejde med noget andet”.       skal Camilla være
lave Tømmerupvej om til ’2-1 vej’                     den varme sommer 2018 til at sende                           mor, oplyser hun
uden midterstribe, blot ved i stedet at male tykke            store maskiner ud på søbunden og an-     Der er farvel-fest for ’Fabrikken’ og   glad på facebook.
stiplede linjer i siderne. Men knapt var malingen             lægge forhøjninger, således at der blev   Birgitte Koch på fredag fra 15 til 17. I  Til en ”lille demo-
tør, før politiet forlangte der også skal laves chika-          nye yngleøer til vadefugle da vandet    det gamle hus på Løjtegårdsvej 107.     kratisk og sociali-
ner med kort mellemrum. Gennemfører man den                kom tilbage. Det har specielt klyderne                         stisk møgunge af en Amagerrøv”. Op-
oprindelige plan, om ’2-1 vej’ helt fra Englandsvej            nydt godt af: På den sydligste af de nye                        dragelsen af drengen lyder til allerede at
i nord til kommunegrænsen syd for Ullerup, bliver             øer er op mod 50 par noteret i gang                           være godt i gang!
det til en snes indsnævringer, hvilket dels koster kas-          med avlsarbejdet. Det kan overvåges fra
sen, dels vil give os en slalomvej som mangt en bilist          fugletårnene på Dæmningsvej.                               NB: Selv om Camilla var en skarptsky-
vil få en prop over. Det lyser ud af et kommunalt                                                         dende politiker skyldes bevæbningen på
notat om sagen, at man føler sig taget ved næsen af             folk & fæ                                       fotoet dog kun, at hun som socialudvalgs-
politiet, idet en mandlig politiassistent angiveligt i                                                      formand skulle skyde Tårnbyløbet i gang.
2018 skal have sagt, at striber var nok når man var
i landzone. Hvorefter en kvindelig ditto, mens man            Trap og Krak                Tanja og Frida               Præstekraver
telefonerede om sagen, lige sad og googlede vejen
og pludselig fandt et byzoneskilt, og så vendte 180            I anmeldelsen af den nye udgave af Trap   Tvillingeparret Tanja og Frida Hau-     Fuglelivet på den kunstige ø Peberholm
grader. Helt argumentresistent overfor hvor langt             Danmark om bl.a. Tårnby kommune       gaard Pedersen fra Kastrup havde fået    er gået kraftigt tilbage på kun et år.
ude på landet man i praksis er.                      lykkedes det mig ikke mindre end tre    timet deres ankomst til verden, så de    Regnspove, havterner, hættemåger og
                                     gange at kalde værket for ’Krak’ i ste-   lige præcis kunne gå ind ’i de voks-    både små og store præstekraver er slet
 Samtalen er malende beskrevet, man mærker                det for ’Trap’. Heldigvis skrev jeg ’Trap’ nes rækker’ på dagen hvor Dannebrog     ikke set i år. Selv om den varme sommer
næsten en forargelse over, at politisten sådan sidder           dobbelt så mange gange, så seniliteten   fyldte 800 år. Den dobbelte 18-års fød-   2018 kan have en stor del af skylden,
og googler mens man taler sammen, men det dæk-              er måske kun nået en tredjedel af vejen.  selsdag 15. juni blev fejret på Air Pub.  så får den negative udvikling Øresunds-
ker altså ikke over, at det er kommunen der godt og            Man har jo lov at håbe. Og undskylde.    Fotoet af de tre fødselarer og et enkelt  konsortiet til at genoverveje om man,
grundigt har klumret i det, ved på baggrund af løs                                  glas vin er taget af Kurt Haugaard.     som hidtil, skal lade naturen på Peber-
snak både at vedtage og udføre arbejdet. Hvorefter            Birgitte Koch                                      holm helt passe sig selv. Så måske her
man lige ugen efter henvender sig til den her be-                                   Camilla Schwalbe              også bliver ledigt gartnerarbejde.
stemmende myndighed for at få en egentlig god-              Produktionsskolen
kendelse. Politikere, i hvert fald fra oppositionen,           ’Fabrikken’s forstan-            Hun kunne være blevet den første kvin-   Naboer
vil sikkert give embedsfolk skylden - og det lyser da           der stopper den 28.             delige borgmester i TÃ¥rnby, men i ste-
også ud af notat og sagsbeskrivelse fra den kant, at           juni - og det gør så-            det skippede hun byrådet helt, fik egen   En aften ved midnatstide blev en del i
man ved der er noget at forsvare. Men politikerne             mænd hele ’Fabrik-             virksomhed, hus i Vanløse, sommerhus    Kastrup vækket af en dump larm. Det
har altså også at lære af erfaringerne, både med egne           ken’ også. Forskel-                                   viste sig at være dem der bygger Ferrings
folk og med eksterne med- og modspillere. Der skal            len er bare, at mens                                  nye hovedsæde, der havde fået gang i den
spørges kritisk og spilles forsigtigt, hvis man ikke           elever og undervise-                                  store hammer, fortæller vor hjemmels-
igen og igen vil sidde med SortePer.                   re skal med over på den nye FGU-skole,                         mand Jacob, der gik derover og angive-
                                     der åbner til august i Multicentret på                         ligt fik beskeden: ”Vi troede vi havde fået
                             Ulf B. Bjørton Brønderslev Allé, så fratræder Birgitte                         lov”. Bagefter undskyldte Ferring også.
                                     Koch efter at have stået i spidsen for                         Men så kom man da så langt.
En dag kan ulven komme                          ’Fabrikken’ gennem alle dens otte år. Til
                                     2770 fortæller hun, at hun er blevet til-                        Redaktøren
Fra Dragør messes det med års mellemrum, at nu står            budt at flytte med, også at komme til at
                                     stå for vejledningen, hvilket i den store                        Holder ferie det meste af juli, så næste ud-
                                     FGU-sammenhæng nærmest er en for-                            gave kommer først tirsdag den 6. august.

man ved afgrundens rand. Det gjorde man i 2001-02,

i 2010 og gør nu igen her i 2019. ”Fem minutter i

lukketid” og ”det ser virkelig meget alvorligt ud”, lød

det på byrådsmødet derude i torsdags. Hvorefter man

sparede lidt hist og pist, for senere på dagsordenen

igen at bruge penge. Tilsyneladende håbende på at en

udligningsreform helt i Dragørs favør, eller en anden

form for lottogevinst, pludselig vil vende udviklingen.

Det kan vi more os over, men grinet vil stivne

hvis/når det lykkes dem at dreje vognen endeligt

ind i muren. For til det følgende tvangsægteskab

er TÃ¥rnby ene kandidat til at blive brudgom, og

bruden vil at naturlige årsager møde op uden nogen

form for medgift.            Ulf B. Bjørton

2770 TÃ…RNBY

Udkommer hver anden
tirsdag (i de lige uger).
Distribueres via standere
mv. cirka 75 steder rundt i
hele TÃ¥rnby kommune.
Pga. sommerferie kommer
næste nr. dog først 6. aug.

Ansv. redaktør: Oplag: 11.000.      I redaktionen:
Ulf B. Bjørton (DJ) Sats: HP Grafisk   Vibeke Pless
Tlf.: 40 46 37 70 Tryk: Dansk Avis Tryk Tlf.: 21 91 27 70

 2770 Tårnby udgives af “Avisen 2770 Aps.”.               Kastrup: Rubber Band gav den hele armen, ligesom i gamle dage, ved den nye musikforening ’Sneglen’s Sankt Hans-arrangement i
  Dortheasmindevej 17 Ullerup 2791 Dragør                strandparken søndag, der havde trukket et par tusinde deltagere. Men Rubber Band fik også konkurrence ved mikrofonerne af bl.a.
Tlf. 32 94 37 70 Mail: redaktion@avisen2770.dk              Sylvester Larsen og Allan Andersen (indsat oppe i hjørnerne), samt af Wild Wax Combo. Endnu flere var til bålfest på naturcentret,
                                     hvor man slog alle rekorder med 4-5000 deltagere, så Tårnby er i den grad nu på Sankt Hans-landkortet. Foto: Kurt Haugaard.
   1   2   3   4   5   6   7