Page 2 - 2770 Taarnby uge 16-17
P. 2

2 2770 TÅRNBY 	                      PÅ DEN ANDEN SIDE                                                       17. APRIL - 30. APRIL 2018

Kommentar                          Mafiosoer                  skeren og musikentusiasten Peter Lund                       en stilling i undervisningsministeriet,
                                                    Madsen er vanen tro vært, mens Allan                       men har i øvrigt også en fortid som for-
Viljen til åbenhed                     Amagers folketingsmedlemmer skal      Bjerregaard sørger for den gode lyd. Va-                     ældrevalgt medlem af skolebestyrelsen
                              måske skynde sig at komme med på      righed to timer og entré 75 kr.                          på Kastrupgårdsskolen.
Et rødt flertal fik i februar afværget           vognen. Nu har den i Danmark ver-
                              denskendte jyske trafikmafia fået føl-   Allan Andersen                                  Ali Qais
øjeblikkelig vedtagelse af web-tv fra            geskab af en ny tværpolitisk trafikmafia
                              for Vestegnen - mere officielt betegnet   Der har ikke været tradition for at Tårn-                     Venstres første nye
byrådsmøderne, ved at henvise til det rimelige i lige    Vestegnens Trafikforum - med det klare   bys borgmester har påtaget sig tillids-                      byrådsmedlem er
                              mål at skrabe trafikmilliarder sammen    poster i Kommunernes Landsforening,                        gift, far til tre i den
at spørge deltagerne i Allan Andersens åbenhedspro-     til heden derude.              men nu er Allan Andersen - som et før-                      skolepligtige alder,
                                                    ste step!? - blevet valgt til KL’s socialud-                   og afdelingschef ved
jekt først, om de overhovedet var interesseret i den     folk & fæ                 valg, hvor partifællen Joy Mogensen fra                      Københavns Voksen-
                                                    Roskilde troner for bordenden.                          uddannelsescenter. Og så er han en af
slags. Men da 100 udvalgte borgere sidste lørdag var    Eva W. Laursen                                                        initiativtagerne til Tårnby Naboværn.
                                                    Karla                                       Blandt mærkesagerne fra valgkampen er
samlet på Den Blå Planet ”glemte” man helt at få      En entusiastisk affaldssorterer undrer                                            kortere skoledage og mere hjælp til de
                              sig: ”Min familie og jeg sorterer glad   Tårnbys 7. klasser har dystet om at                        ældste. Og så vil han ”kvalitetssikre vo-
web-tv på bordet. Så nu kan det kun rejses overfor     mit plastik, putter det i affaldsposer og  finde byens bedste oplæser, og forrige                      res personale”. Så må vi se om det lige-
                              fragter det på genbrugspladsen... for at  onsdag var det så afgørelsens time i Ka-                     frem betyder, at de skal have et stempel
de 10, der blev valgt til det videre arbejde, hvorfor    få at vide at det skal i småt brandbart,  strup Bios store sal, hvor syv spændte                      i panden.
                              med mindre det er hårdt plast. Hvad er   og - måske - lidt nervøse finalister på
et flertal på 5-6 stykker synes at være det statistiske   årsagen til at blødt plast ikke kan gen-  skift indtog scenen for at fortælle me-                      Dennis W. Clausen
                              anvendes - eller i hvert fald ikke bliver  get forskellige historier, fra ”Den lille
materiale man kan bygge den afgørelse på. En særlig     det? Eller i hvert fald ikke i Tårnby?”,  rødhætte” over ”Skammerens datter”                        Venstres andet nye by-
                              spørger hun på facebook.          til ”Den uendelige historie”. Men det                       rådsmedlem betegner
Tårnby-variant af det repræsentative demokrati!?                            fik en ende, og Karla (i midten) fra 7.x                     sig selv som en rigtig
                              Birger Stenalt               på Pilen blev kåret til Tårnbys bedste                      Kastrupdreng, født i
Nåh, nu havde man også travlt nede på planeten,                             oplæser, skarpt forfulgt af Mads fra 7.a                     Skottegården og op-
                              Villaejeren fra Jerslev Allé foreslår i et på Korsvejen og Victoria fra 7.b på Ka-                      vokset i Televænget.
hvor et af de der rappe konsulentfirmaer - Antropo-     læserbrev i Politiken, at man tilgodeser  strupgårdsskolen. Førstepræmien var                        Nu er drengen blevet 43, gift med
                              den geografiske balance ved at flytte blå  biobilletter til hele klassen.                          Ninna, ansat i regionen og selvstændig
logerne - ledede slagets gang, og sørgede for at der    blok til Jylland, hvor de fleste af deres                                           vicevært. Blandt Wollesen Clausens
                              vælgere er i forvejen! Rød blok kan så   Anja Ougaard                                   mærkesager fra valgkampen er afbu-
blev ”givet en hånd” til enhver fremlæggelse.        beholde Sjælland og Hovedstaden.                                               reaukratisering, og så mener han at ”sa-
                                                    Tårnby skal have ny skolechef. Stil-                       ger kun skal lukkes når det er tvingende
Det gik rigtig fint med emnet borgerinddragelse,       Ja, hvorfor er det kun Jugoslavien,    lingen er opslået til besættelse ved det                     nødvendigt og ikke som et middel til at
                              Tjekkoslovakiet og Spanien der skal     nye skoleårs begyndelse, efter at Anja                      undgå spørgsmål og gode ideer fra bor-
hvor metoderne føg over bordene, og der var bred      splittes op!?                Ougaard er fratrådt efter tre år i spid-                     gere og virksomheder”.
                                                    sen for skolevæsenet. Det skete kort
enighed om vigtigheden af, at borgerne inddrages      John Mogensen                efter at næsten alle skoleledere skriftligt                     Spændende om det holder når han nu
                                                    havde klaget over hendes ledelse. Anjas                      selv får en plads på de bonede gulve.
tidligt, og før tingene reelt er afgjort. Spørgsmålet    Torsdag kl. 20 er der igen ”Vinyl på    Ougaard kom til Tårnby kommune fra
                              Scenen” i Kastrup Bio, denne gang med                                             Else Corneliussen
er så bare om den politiske ledelse i praksis er med    John Mogensen for alle tangenter. Hen-
                              rik Smith-Sivertsen, popforsker ved Det                                            Den snart 88-årige villaejer på Tømme-
på den, når tiden bliver en modspiller, for borger-     Kongelige Bibliotek (ja, hvad der dog                                             rupvej hører til dem der er kede af hvis
                              forskes i!) er aftenens gæst, der kaster                                           bussen nedlægges: ”Da jeg var yngre kun-
inddragelse er jo også øget bureaukrati, som Allan     Mogensen på pladespilleren og fortæl-                                             ne jeg gå fra Englandsvej, men det kan jeg
                              ler tilhørende anekdoter. Sivertsen, har                                           ikke mere. Men jeg indrømmer da, at når
Andersen ærligt fik tilkendegivet.             netop udgivet John Mogensen-sang-                                               jeg stiger op fra det dejlige læskur, jeg fik i
                              bogen ”Livet skal jo leves”. Hjernefor-                                            2014 af Zimino, så er der ofte kun to-tre
Men med hensyn til den anden hovedpille i borg-                                                                      med”, fortæller hun til 2770.

mesterens projekt - åbenhed - kneb det mere. Efter

min opfattelse fordi Antropologerne havde fået lov

til alene at gøre åbenhed til et spørgsmål om infor-

mation, i stedet for - nå ja - åbent at spørge hvilken

øget åbenhed man ønskede. Deltagerne blev ledet af

spørgsmål om, hvad de godt ville have information

fra kommunen om, og hvordan de godt ville have

informationen, således at gruppearbejdet meget

kom til at handle om platforme og hvilken envejs-

kommunikation, som lige den enkelte er interesseret

i at få.

Men mere åbenhed er i al fald ikke alene dækket

af mere information. Havde det været sådan, havde

Brixtofte såmænd kunne siddet til sine dages ende,

blot han sendte daglige skønmalede nyhedsbreve ud!

Åbenhed handler bl.a. også om at borgerne (og

pressen) får de bedste muligheder for at kontrollere

og krydstjekke og snuse i alle vores fælles sager. På

det område er der bestemt sket en positiv udvikling,

hen af vejen, i de 25 år Zimino sad på tronen, men

vi er end ikke i nærheden af vejs ende. Derfor vil

jeg i næste nr. konkret beskrive og opliste hvor og

hvordan der kan laves øget åbenhed. De steder der

stadig er mangler. Så det kan komme med i borger-       WorkingPoor-RoadTr
ip i Europa
udvalgets arbejde. For viljen er der. Tror jeg.		      TS
ipræsd
nadgenddeena2r4r.aanpgreiml keln.t18i .30F0K-a2s0tr.u0p0
			    		
                     Ulf B. Bjørton   
	Spisningkl.17.15                               Kom med på en visuel rejse til et Europa i forandring.
     2770 Tårnby
                                 Med fo
tos,video, fortællinger	ogfakta lægger
     Udkommer hver anden                fotografSørenZeuthogjournalistP
eterRasm	us sen op
     tirsdag (i de lige uger).
     Distribueres via standere               tilendke
ob
natt
inomen,thevtobr	evDæangmera	srikg	ohgenre.sten af
     mv. cirka 75 steder rundt i                 Det er fakta, underholdning og debat.
     hele Tårnby kommune.                         Alle er velkommen.
     Næste nummer udkom-
     mer tirsdag den 1. maj.              Gratis for medlemmer af 3F Kastrup og Metal afd. 16.
                                    Andre må slippe 30 kr. for maden.
Ansv. redaktør: Oplag: 11.000.      I redaktionen:
Ulf B. Bjørton (DJ) Sats: HP Grafisk   Vibeke Pless    Tilmelding til spisning på mail: kastrup@3f.dk, telefon
Tlf.: 40 46 37 70 Tryk: Dansk Avis Tryk Tlf.: 21 91 27 70  70 300 950, Facebook eller personligt i åbningstiden.

     2770 Tårnby udgives af “Avisen 2770 Aps.”.       Se mere på www.3fkastrup.dk og Facebook
     Dortheasmindevej 17 Ullerup 2791 Dragør
                              Dansk Metal afd. 16
             Tlf. 32 94 37 70
         Mail: redaktion@avisen2770.dk
         Internetudgave: www.2770.nu
   1   2   3   4   5   6   7