Page 2 - 2770 Taarnby uge 42-43
P. 2

2 2770 TÅRNBY                               PÅ DEN ANDEN SIDE                                      16. OKTOBER - 29. OKTOBER 2018

Kommentar                                 Nicklas Bentner                udkørsler til materielgården. Udvidel-    tæller på et møde på Ved Diget 25 (over
                                                             sen hænger sammen med at ARC fra       Vikings lokaler), arrangeret af Soroptimi-
Et herligt ben                               Tårnbys mest misbrugte talent er nu      nytår skal til at køre skraldevognskørsel   sternes lokalafdeling. Alle er velkomne og
                                      blevet tiltalt for vold mod en taxichauf-   herfra, og Kamilla Lauridsen mener      tilmelding er ikke nødvendig.
Henrik Ziminos gamle drøm om at                      før. Der er næppe meget trøst at hente i   at vejene i forvejen er hårdt belastet af
få lukket strandvejen og forvise alle                   at chaufføren også er tiltalt for vold efter tung færdsel. Men Vejdirektoratet har     Peter Hummelgård
biler til motorvejen. Socialdemokraternes årtier              episoden i det københavnske natteliv,     afvist klagen med henvisning til at hun
lange kamp for dog at få Bøjlevej i spil på en eller            der endte med at han brækkede kæben.     ikke er klageberettiget! Man anerkender    Tårnbys socialde-
anden måde. Venstre i Tårnbys kække plan fra sidste            Begge nægter sig skyldig når de mødes i    at hun er blandt de nærmeste naboer,     mokratiske folke-
valgkamp om at grave strandvejen ned et kort stykke            retten 2. november. Et landsholdscome-    men derudover skal man være ”væsent-     tingsmand erklærer
forbi Øresundsparken.                           back synes efterhånden meget langt      ligt og individuelt berørt”, og det mener   sig dybt skuffet
                                      borte for Bendtner, der tjener til dagen,   de ikke naboen er, bl.a. fordi kommu-     over regeringens
 Alt det var pludselig ligegyldigt, da Løkke og              vejen og lidt til i norske Rosenborg.     nen har oplyst at man har haft fokus     udspil til hvordan
Frank Jensen tronede frem med deres plan om en ny                                    på trafiksikkerheden og at de ændrede     det lokale politi
bydel ude på havet, mere metro og en havnetunnel/              folk & fæ                  adgangsforhold vil reducere støjgenerne    kan styrkes: ”Regeringen taler om mere
østlig omfartsvej, som nu alligevel måske godt kan                                    fra den interne kørsel på ejendommen.     nærhed, men afviser samtidig at oprette
stå på et højreben i stedet for et venstreben.               Nøgenbadere                                         lokale politistationer på eksempelvis
                                                              Så kan man tygge på, om ikke myn-      Amager. Det er en stor fejl”, mener
 Selvfølgelig kan man i Tårnby kun være begejstret            Danske Naturister opfordrer - sammen     digheden har brugt den anden myndig-     Hummelgård - der naturligvis foretræk-
for muligheden for, at få gravet hele strandvejen             med Nordisk Film og DR - alle til at     heds oplysninger til at vaske sine hænder.  ker sit partis forslag om at oprette 20
ned, også alene fordi alternativet ikke er til at tænke          deltage i et stort fælles nøgenbad ved                           nye nærpolitistationer rundt i landet.
på. Ender omfartstunnellen alligevel med at dukke             Femøren næste tirsdag den 23. kl. 15-     Theresa Scavenius               Hvor af han nok skulle være mand for
op til overfladen ude på Amager Fælled, så vil den             16. Badedagen skal i følge de tre organi-                          at få en til at lande på Kamillevej.
temmelig sikkert få en afkørsel ved Kløvermarken,             sationer/firmaer være kulminationen på    Oppositionen er na-
der kan generere så meget trafik ad strandvejen, at             en TV-serie om nogle danskeres proble-    turligvis slet ikke til-            Det vi har brug for er nemlig, ifølge
den nuværende belastning vil blive kendt som de              matiske forhold til deres krop. Så der vil  freds med regeringens             Hummelgård, ”et lokalt politi som kan
gode gamle dage.                              blive filmet, og det både oppefra (dro-    store klimaplan. Ingen            være synligt, som kan rykke hurtigt ud
                                      ner) og nedefra (undervandskamera),      glæde her over en om-             og som kender de lokale ballademagere”.
 Så politikerne i Tårnby begravede straks alle              men det loves gjort under hensyn til     vendt synder. Theresa
planer om selv at gøre noget ved strandvejen - men             den enkeltes grænser!             Scavenius fra Alter-             Allan Andersen
det virker på den anden side en kende forhastet. For                                   nativet fokuserer i stedet på alt det der
nok er det meget sandsynligt at de store planer vir-             ”Hvis du også har fået nok af ureali-    ikke står noget om. Bl.a. luftfart, som    Torsdag den 1. november kl. 17 kan
kelig lander på højrebenet, nu det sådan er kommet             stiske kropsidealer - og vil hylde krop-   ifølge hende ikke er nævnt med ét ord.    man på Nøragersminde få afklaret hvil-
ind fra venstre og man også har den stærke lufthavn            pen sammen med os - så tilmeld dig på     Og det er da også mærkeligt at de elfly,   ke sange, foruden ”Når jeg ser et rødt
som naturlig allieret i sit lobbyarbejde. Men for det           Facebook, bare søg på begivenheden      der venter lige om hjørnet, ikke har fået   flag smælde”, som borgmesteren er til.
første tager det mindst nogle år før den beslutning            ”Kom og bad med os””, lyder opfor-      en tur til!                  Han skal nemlig vælge hvilken vej fyr-
bliver taget, og derefter vil der i bedste fald gå en           dringen fra Danske Naturister.                               aftensfællessangen denne dag skal gå, og
god håndfuld år med tunnelbyggeri. Det er (for)                                      Scavenius sammenligner det med, at     også fortælle lidt om hvorfor han vælger
længe blot at lade 20.000 biler dagligt forcere vores           Rotter                    samme regerings lufthavnsstrategi over    netop de sange. Gratis adgang.
kystvej.                                                         154 sider f.eks. udbredte sig om hvordan
                                      Udgiften til bekæm-              Kastrup skal øges fra 26 til 40 mio. pas-   Utålmodige bilister
 De planer, man pt. hurtig har lagt i mølposen,              pelse af skadedyret              sagerer, bl.a. ved at nedsætte taksterne.
talte om at trafiksanere for 7 henholdsvis 20 mio.             vurderes i år at blive                                   Og nu vi er ved borgmesteren, så fik han
kr. Men at sætte 40 km/t-skilte op, lave rød bølge             tredoblet i forhold               Så vi kan vel konkludere at den plan    indføjet i sin budgettale, at der arbejdes
og opsætte nogle chikaner kan vel gøres for mindre!?            til budgettet, så man når over 1. mio.    holder. Endnu.                på ”en eventuel udvidelse af Englands-
Tårnbys byråd bør i forhold til strandvejen stå på             kr. netto, selv når Dragør har betalt sin                          vej, således at fremkommeligheden for-
sine egne korte ben, mens man venter på evt. at få             andel. Merudgiften hentes fra buskørs-    Hekse                     bedres”. 2770 - og tror vi nok en del
foræret de andres lange.                          len, som er blevet billigere end beregnet                          andre - er nysgerrige på hvor eventuelt
                                      - hvad måske ikke vil undre dem, der     I et center i Burkina Faso, drevet af non-  det er, og Allan Andersen uddyber da
 Som i øvrigt meget vel kan give pres for ekspro-             har ventet forgæves ved stoppesteder,     ner, bor 220 kvinder der er beskyldt for   gerne, at der har været et møde mellem
priation i Kastrups aller sydøstligste hjørne. For             hvor der aldrig kom en rutebil.        at være hekse. Ofte blot en kynisk måde    Tårnby, Dragør, regionen og Movia, og
sådan en tunnelvej skal jo op før lufthavnen, og i                                    at slippe af med kvinder indviklet i jalou-  at man satser på et projekt hvor man
fart forbindes med motorvej i begge retninger. Det             Kamilla Lauridsen               si- eller arvesager. De lever af at karte og kan få tilskud fra sidstnævntes frem-
er svært at se, at det ikke kræver mere plads end den                                  spinde bomuldsgarn, men har svært ved     kommelighedspulje.
man tumler med ved den nuværende ombygning af               Beboeren på Ved Lergravene har forgæ-     at afsætte det lokalt, for hvem tør købe
rundkørsel og strandvejsbro. En detalje som Allan             ves klaget til Transport- og Boligmini-    af potentielle hekse!? Så siden 2016 har    ”Jeg håber meget på noget medfinan-
A. og co. også skal være obs. på i årene der kommer.            steriet over at kommunen uden nabo-      Anne Simonsen, der bor og arbejder i     siering, så vi i al fald kan udvide ind ad.
                                      høring har besluttet at lave nye ind- og   Bukina Fasos hovedstad, opkøbt garnet     Dragør har også tidligere været positiv
                              Ulf B. Bjørton                        og solgt det i Danmark, og også via do-    for at lægge nogle penge”, siger borgme-
                                                             nationer hjulpet de ulykkelige. Det kom-   steren. Det sidste lyder pænt optimistisk.
                                                             mer hun onsdag den 17. kl. 19.30 og for-

2770 TÅRNBY                                Drachmann Begravelser
                                             Omsorg, Nærvær & Til for Jer
Udkommer hver anden                                               Vi fokuserer på at være nærværende og omsorgsfulde,
tirsdag (i de lige uger).                                            når vi guider Jer igennem en af livets svære situationer.
Distribueres via standere                                            Det kan være hårdt at holde overblik over situationen.
mv. cirka 75 steder rundt i                                           Vores nærvær vil for jer, føles trygt.
hele Tårnby kommune.
Næste nummer udkom-                                      Kontakt os på tlf: 32 86 00 20
mer tirsdag d. 30. oktober.
                                                             Kongelundsvej 308,2770 Kastrup
Ansv. redaktør: Oplag: 11.000.      I redaktionen:                                 www.drachmann.nu
Ulf B. Bjørton (DJ) Sats: HP Grafisk   Vibeke Pless
Tlf.: 40 46 37 70 Tryk: Dansk Avis Tryk Tlf.: 21 91 27 70

2770 Tårnby udgives af “Avisen 2770 Aps.”.
Dortheasmindevej 17 Ullerup 2791 Dragør

        Tlf. 32 94 37 70
    Mail: redaktion@avisen2770.dk
    Avisen på nettet: www.2770.nu
   1   2   3   4   5   6   7