Page 2 - 2770 Taarnby uge 12-13
P. 2

2 2770 TÃ…RNBY                              PÃ… DEN ANDEN SIDE                                    19. MARTS - 1. APRIL 2019

Kommentar                                En haveejer                 også bekymring for, at det hele skvatter   vi til gengæld få en slags mellemtid, for
                                                           sammen under ombygningen. Monstro      det er at Venstre fra 2018 til 2021 skal
De hellige ord                              HF Uganda blev sidste år - trods pro-    det gamle hus var mere sikkert ved bare   tredoble medlemstallet. I fjor havde
                                     tester - pålagt at betale en andel af    at måtte ligge hen!?             man cirka 70 medlemmer, så målet er
Mangt en borger har nok følt det som                   udgiften til vedligeholdelse af Kamer-                          at nå 210 styk i 2021. Ved generalfor-
at slå i en dyne, når man møjsomme-                   unvej, selv om man ikke har nogle god-   Espen Andersen                samlingen blev der meldt om fremgang
ligt har forfattet sit bidrag til en høring, for efter-         kendte udkørsler til denne vej. Så derfor                        - men dog blot på 7 procent. Det sva-
følgende at opdage, at der ikke er rettet et komma i           mente ejeren af HF Uganda 9, at han     ”Hvor simpelt kan              rer til netto 5 nye medlemmer, og det
det kommunale forslag. På den baggrund kan det da            med denne vejret i hånden da kunne     livet blive”, spørger            betyder at man det første af tre år har
være opmuntrende, at en lille gruppe menige har fået           få godkendt en 3 meter bred udkørsel,    Espen, når han tirs-             nået præcis en 28-del af vejen. Så der
enorm indflydelse på hvordan Tårnby skal udmønte             så han slap for at køre gennem hele ha-   dag den 26. kl. 19              skal speedes en del op.
udvidet borgerindragelse og hvilke informationsme-            veforeningen til den fælles udkørsel på   holder foredrag på
toder der skal bruges. Det såkaldte åbenhedsudvalgs           Ugandavej. Men sådan spiller klaveret    hovedbiblioteket om             Brigitte Reuss
anbefalinger er alle ved at blive gennemført, og det           ikke hos teknisk forvaltning. Et er vej-  mental sundhed og
til punkt og prikke, som var det åbenbaringer fra en           ret og betalingspligt, noget andet ret til velvære. Espen Andersen er ’certificeret   Ved Venstres generalforsamling styrke-
anden verden. Selv når Tårnbys professionelle folk            at køre ud på vejen! Med henvisning til   transformativ coach med base på Ama-     de man i øvrigt også bestyrelsen med to
påpeger at noget i praksis vil være tungt, uøkono-            at Kamerunvej er en skolevej, og at der   ger’ - ja, livet var måske simplere, da vi  yderligere medlemmer, nemlig 57-årige
misk eller så tidskrævende at det vil forsinke mange           vil være risiko for sammenstød når man   var kuske og karetmagere.          Brigitte Reuss og 39-årige Daniel Ga-
ting, så nytter det ikke noget: Folket har talt gen-           kører ind og ud fra et havelod, anbefaler                        degaard.
nem de tre-fire tonegivende i åbenhedsudvalget.              man et njet.                 Men Espen Andersen mener at det
                                                           der virkelig giver forandring er ”ind-    Martin Henriksen
 Så mangler vi kun at se de første sager komme ud             folk & fæ                 sigt i de underliggende principper bag,
på den anden side af det mere komplicerede system,                                  hvordan vi mennesker helt fundamen-     Tårnbykredsens DF-
om forslagene virkelig undergår ændringer, om de             Jørgen Glenthøj               talt fungerer”. Og han fortsætter: ”Livet  folketingsmand har i
endelige beslutninger bliver mere kvalificerede. Eller                                vil blive nemmere, fordi vi begynder at   snart fire år bombar-
om ringen blot bliver sluttet.                      Frederiksberg skal             leve mere i harmoni med, hvordan livet    deret udlændinge- og
                                     have nye borgme-              rent faktisk er. NÃ¥r du indser at du inde-  integrationsministe-
 Hvad vi også mangler er at få forbedringer for             ster, for den gamle             holder alle de ressourcer du har brug for  ren med spørgsmål
den side af åbenhed, der ikke blot handler om              Kastrup-dreng Jør-             til at leve et lykkeligt liv med kærlighed, og kreative forslag til
automatisk inddragelse og formaliseret høring. Den            gen Glenthøj synes             frihed og glæde, så vil usikkerhed, be-   stramninger. Men han tog dog i sidste
der åbner op for øget kontrol med dem der bærer             han skal på aftægt             kymringer og stress nærmest forsvinde    uge prisen, da han ligefrem ville have
de gyldne kæder, og med forvaltningen bag dem.              som 64-årig. Pensi-             helt”. Der er gratis fortsættelse den 26.  Støjberg til at kommentere en artikel,
Tårnby er blevet meget bedre til at informere om             onsalderen for bykonger går modsat for                          der som hovedperson havde - Martin
alle de gode sager man har. Jeg forlanger ikke at man          dødelige ned, så måske Allan Andersen    Peter Ryhmer                 Henriksen! ”Vil ministeren kommen-
lige så kækt skal lufte de dårlige der måtte være;            skal til at finde sig en kronprins eller                         tere artiklen: ”Martin Henriksen vil be-
det vil nok være for meget forlangt. Men der skal            kronprinsesse!               Ved sin tiltræden som            tale for, at syriske flygtninge kan undgå
laves så vidt muligt åbne kanaler, så både presse og                                 Venstreformand for              militærtjeneste i hjemlandet?”, lød
borgere nemmere kan kontrollere. Klart at borgme-            Lis Schneevoigt               præcis et år siden sat-           spørgsmålet, idet jeg dog formoder at
ster Allan Andersen også vil tage denne etape 2. For                                 te Ryhmer tre ambi-             det er statskassen, og ikke Martin selv,
hvad skulle han dog have at skjule?                   Bevaringsforeningens formand har      tiøse mål. Et af dem,            der skal til lommen for at lokke flygt-
                                     ikke held med at vogte alle gamle ejen-   nemlig at Venstre i             ningene til at drage hjem.
                             Ulf B. Bjørton domme, men i forbindelse med ansøg-     Tårnby ved kommu-
                                     ningen om at indrette Ugandavej 3 til    nalvalget 2021 skal få            Gæstfrie folk
De hurtige planer                            isproduktion har hun fået sat sit aftryk.  sit bedste valg nogensinde med mindst
                                     Ejeren har efter foreningens indsigelse   19,6 procent af stemmerne, lod han ved    Netværkshuset inviterer til hyggeligt
Forslag til vældige trafikinvesteringer vælter ind over          ændret planerne, så der bl.a. bevares    den netop overståede generalforsamling    påskemarked torsdag den 11. april 12-
                                     mere bindingsværk og en påtænkt glas-    ”mejsle ud i granit”! Men både det, og    15. Der fristes med salg af kaffe, kage,
hinanden, så man virkelig skal huske at spise brød til.         dør afløses af en mere harmonisk fyrre-   mål 2, at en Venstremand skal have flest   håndarbejde og andre lækkerier. Samt
                                     træs-ditto. Schneevoigt udtrykker dog    personlige stemmer - efter borgmeste-    gratis deltagelse i fællessang.
                                                           ren selvfølgelig - det må vi jo vente med
Således skal der nok et jordskredsvalg til fordel for DF                               at se til 2021. Om det tredje mål kan

til, hvis staten virkelig skal putte 377 mio. kr. i en om-

fartsvej ved Mariager til fordel for en mand, mens man                                historisk hjørne

samtidig ikke vil hjælpe København og Frederiksberg

med at få fjernet den brølende Bispeengbue.

Hos os lokalt lover blå blok udvidelse af Øresunds-

motorvejen og af lufthavnsstationen; det er lånte fjer fra

fremkommelighedsudvalgets nylige rapport, men derfor

er der nok også mere realisme i det. Ad åre, for at man

er i absolut begyndelsesfase ses også af, at udvidelsen af

stationen med p-huse oven på, på et par måneder lige er

blevet 1 mia. dyrere. Netto. Når valget er vel overstået

startes der nok forfra med roligt at få udarbejdet et mere
                     Ulf B. Bjørton
realistisk beslutningsgrundlag.

2770 TÃ…RNBY

Udkommer hver anden
tirsdag (i de lige uger).
Distribueres via standere
mv. cirka 75 steder rundt i
hele TÃ¥rnby kommune.
Næste nummer udkom-
mer tirsdag den 2. april.

Ansv. redaktør: Oplag: 11.000.      I redaktionen:         Ullerup: I 1951 kunne man stadig stille med fem piger i fuld Amagerdragt når noget skulle fejres - angiveligt er det her Frederiks-
Ulf B. Bjørton (DJ) Sats: HP Grafisk   Vibeke Pless          bergs 300 års jubilæum. Helt til venstre er det Lilly Larsen, datter af gårdejer Cornelius Larsen fra Viberup. De fire andre er alle
Tlf.: 40 46 37 70 Tryk: Dansk Avis Tryk Tlf.: 21 91 27 70        døtre af gårdejere fra Ullerup, det er som nr. 2 og 4 fra venstre Karen Margrethe Henriksen og Jytte Henriksen, døtre af Henrik
                                     Henriksen, og som nr. 3 og 5 fra venstre Birthe og Rita Hansen, døtre af P. V. Hansen. Mødrene nævnte man ikke dengang, så der
 2770 Tårnby udgives af “Avisen 2770 Aps.”.               kan vi ikke hjælpe. Fotoet er udlånt af Tårnby stads- og lokalarkiv, hvor det har nr. B4910.
  Dortheasmindevej 17 Ullerup 2791 Dragør
Tlf. 32 94 37 70 Mail: redaktion@avisen2770.dk
   1   2   3   4   5   6   7