Page 2 - 2770 Taarnby uge 8-9
P. 2

2 2770 TÅRNBY 	                      PÅ DEN ANDEN SIDE                                    20. FEBRUAR - 5. MARTS 2018

Kommentar                          Amagerbønder                 ler, at politiet er tæt på en, selv om man til at blive afgjort. Med i udvalget er
                                                     ikke bor et sted, hvor kuglerne flyver   også det eneste lokale regionsmedlem
Betal ved kasse 1                      110 år er der stadig meget få der bliver,  om ørerne på en”.              fra Sydamager, socialdemokraten Erik
                              så ingen nulevende var med da Ama-                            Gregersen.
De færreste elsker ligefrem deres kom-           gerlands Producentforening 25. februar    Brian Møllebjerg
mune. Men når det brænder på synes             1908 blev holdt åben dåben på Ny Kro                           Talentfulde børn
stort set alle, selv de mest liberale, at kommunen må    på Amager Landevej. Kroen, der lå lige    Den tidligere kon-
træde til. Det gælder når vi får alle slags skavanker,   nord for hvor brandstationen ligger i    servative lokalfor-             Tårnby Musikskoles tre orkestre - Pixi-
når vi vil lære mere, når vi mangler tag over hove-     dag, er for længst borte, men Amager-    mand i Tårnby, og              HOT, MiniHOT og (almindelig) HOT
det, når ungerne bliver umulige eller de gamle sære,    gartnernes forening er her stadig, selv   senere medstifter af            - er med ved den årlige orkesterfestival
når vi skal motioneres, ja selv ofte når vi blot savner   om lufthavnen åd deres bedste jord,     Nye Borgerliges lo-             i DR koncerthuset, hvor mere end 25
underholdning.                       byudviklingen det meste af resten, så    kalafdeling, mener             orkestre og 1000 musikere udfordrer
                              der kun er meget få aktive arvtagere til   at undersøgelser fra            hinanden udi klassisk musik. Det fore-
 At lade kommunen klare ærterne er som bekendt       dem, der i århundreder gjorde øen til    både Undervisnings-             går søndag den 4. fra 11 til 18.15, og
også en sport folketinget har lært sig. Derfor ikke     Københavns spisekammer og hver dag      ministeriet og Cepos gennem mange år    der er gratis adgang. HOT’erne er på
underligt at region Hovedstaden nu også smører alt     indtog de bedste salgspladser i den lille  har vist, at Tårnbys skoler ikke formår   sent, pixi- og mini kl. 17.30 i studie 1,
det de kan af på kommunerne. Selv dele af deres pri-    residensstad bag voldene.          at stimulere/lære børnene nok til at de   almindelig i studie 2 kl. 17.15.
mæropgave, sygeplejen, synes at glide ud lokalt, og                           kan opretholde samme sociale niveau
med busserne er det blevet en ren parodi. Regionen      folk & fæ                 som det de vokser op i. Han foreslår    Arkæologer
overtog S-busser og natbusser, for at sikre den over-                          derfor på facebook handling fra alle der
ordnede drift. Hvorefter de først ødelagde natdriften    Flypassagerer                er enige, f.eks. ved at der organiseres et Kommunen har frigivet godt 700.000
- så Tårnby selv har måttet oprette natlig forbindelse                          stormøde, ”hvor der brainstormes med    kr. så der kan laves en arkæologisk for-
til Vestamager, og Dragør snart følger trop til Sø-     83 procent af alle afgående flypassage-   idéer og forslag, hvor svesken kommer    undersøgelse, der hvor landdiget siden
vang - og siden satte de 350S på nedlæggelseslisten,    rer i Danmark rejste i 2017 fra Kastrup   på disken”.                 skal rejses. Hvis arkæologerne finder
fordi den kommende letbane vest og nord for Kø-       lufthavn. Her er måske det næste sted                          noget interessant bliver det endnu dyre-
benhavn koster penge. Hvis regionen virkelig stopper    hvor regeringen vil foreslå lidt udflyt-   Kirsten Sietam               re; så skal kommunen nemlig betale for
den regionale betjening af Sydamager, bliver der for    ning til provinsen!?                                   en egentlig udgravning. Men så langt
Tårnby og Dragør kun muligheden af enten at skære                            Kastrup-Tårnbys Soroptimister arran-    ude har der vel ikke boet mennesker i
endnu flere penge til busdrift andetsteds i budgettet,   Peter Hummelgård               gerer onsdag den 7. marts kl. 19.30     forhistorisk tid!?
eller at skære kraftigt på de mindre linier.                               foredrag med Kirsten Sietam. Hun blev
                              Den lokale socialde-             venligbo i 2015, efter at have oplevet   Ishockeyspillere
 Senest har regionen så fundet på, at de kommuna-     mokratiske MF’er               flygtningenes nød på Lesbos. Det blev
le brandvæsener kan hjælpe ved hjertestop. Regio-      har bedt justitsmini-            dog i Venligboerne i Tårnby hun tog     Der synes ikke store chancer for at
nens presseafdeling meddeler i den forbindelse glad,    ster Søren Pape kom-             fat, og det er om dette arbejde, samt om  ishockeyklubben får en midlertidig
at flere beredskaber har tilbudt at gøre det gratis.    me i folketingssalen             sine oplevelser på den græske ø, hun for-  skurvogn til omklædning og bad sat
Altså gratis for regionen. I det lys kan man også se    i morgen onsdag kl.             tæller. Det koster 50 kr. at komme ind   op udenfor den gamle trange skøjte-
hastværket med at lave en aftale mellem regionen og     13, for endnu engang             i Postkassen denne aften - men Sorop-    hal. Der er ikke penge på kommunens
Hovedstadens Beredskab, der lægger et pres på de      at svare på om han vil arbejde for gen-   timisterne får ikke en krone. De leverer  budget til hverken anskaffelse, leje eller
øvrige beredskaber. HB har i forvejen koncession på     åbning af patruljekørslen fra Kamille-    forfriskninger til gæsterne og skænker   drift, fortæller samme kommune, og i
ambulancedriften i hele hovedstaden, integrerer tin-    vej. Pape er nemlig kommet for skade at   hele overskuddet til Venligboerne.     øvrigt vil det også kræve en byggetilla-
gene og har masser af folk på døgnvagt. De øvrige      udtale til en avis, at ”vi står nu et sted,                       delse (!), - som det ikke kan forventes
beredskaber skal først til at uddanne deres folk og     hvor vi har fået behov for igen at have   Jens Mandrup                kommunen vil give, da byggeprocenten
betale når de kaldes ud.                  et mere lokalt orienteret politi. Det er                         i området efter curlinghallens knop-
                              vigtigt for mig, at folk skal kunne føle   SF-politikeren er blevet formand for    skydning er fuldt udnyttet. Men klub-
 Presset ligger i al fald på Tårnbys borgmester Allan   sig trygge i hele Danmark. At man fø-    regionens tekniske udvalg, der hvor li-   ben er da blevet indkaldt til ”afklarende
Andersen, efter at han på skrift har lovet, at ”en ny                          nie 350S’ skæbne i første instans står   møde”.
ordning, hvor brandkøretøjer i visse tilfælde tilkal-
des i forbindelse med hjertestop kommer også til                             historisk hjørne
at gælde for Tårnbys borgere”. Han har kun valget
mellem at betale ved kasse 1 eller at ryge ud i et
løftebrud.

 Jeg tror godt jeg ved hvad han vælger.
 Til fryd for regionen - og til ærgrelse for HB, der
gerne vil udstille hvad Tårnby Brandvæsen ikke kan.
For det er jo en offentlig hemmelighed, at det er en
torn i øjet på København, at Tårnby har beholdt
sit eget brandvæsen. Og endemålet inde på H. C.
Andersens Boulevard er klart: Vi skal have ædt også
den lille godbid.					
	 				 Ulf B. Bjørton

2770 Tårnby

Udkommer hver anden
tirsdag (i de lige uger).
Distribueres via standere
mv. cirka 80 steder rundt i
hele Tårnby kommune.
Næste nummer udkom-
mer tirsdag den 6. marts.

Ansv. redaktør: Oplag: 11.000.      I redaktionen:
Ulf B. Bjørton (DJ) Sats: HP Grafisk   Vibeke Pless
Tlf.: 40 46 37 70 Tryk: Dansk Avis Tryk Tlf.: 21 91 27 70

 2770 Tårnby udgives af “Avisen 2770 Aps.”.        Kastrup: Tårnbys første primitive brandstation, fotograferet engang i 30’erne. Den lå på Saltværksvej 17, og det blev den faktisk
  Dortheasmindevej 17 Ullerup 2791 Dragør         ved med, dog i efterhånden noget større udgave, lige til den nye brandstation på Amager Landevej blev indviet i 2001. Tørrepladsen
Tlf. 32 94 37 70 Mail: redaktion@avisen2770.dk       tilhører etageejendommen ved Søvang Allé, som ses i baggrunden. Hvor brandstationen lå er siden udgravet til metroens nedgra-
                              vede del. Fotoet er desværre ikke i bedre stand; vi har lånt det af stads- og lokalarkivet, i hvis samling det har nr. 357. ubb.
   1   2   3   4   5   6   7