Page 2 - 2770 Taarnby uge 20-21
P. 2

2 2770 TÃ…RNBY                               PÃ… DEN ANDEN SIDE                                    14. MAJ - 27. MAJ 2019

Kommentar                                 Camilla og Cathrine            ”Det værste sludder jeg har hørt længe”,   mistet troen på at Løkke kan sikre et
                                                           ”Opfører man sig som et fjols, kan en    borgerligt flertal. I Politiken forventer
Slaraffenland                               100 såkaldte ’velfærdstalenter’ blev    sløv smørekniv jo være farlig”, ”Hvis    han, at man nok skal komme igen på
                                      hyldet på Christiansborg og fik priser   der ik’ var træer ville det nok være den   et eller andet tidspunkt: ”Min teori er,
Ny Rema på Kongelundsvej. Og en                      af pensionsselskabet PenSam og FOA     kedeligste vej på Amager” og ”Er dette    at når de røde har været ved magten et
til ved Vestamager station. Åbning for                   Ungdom. Blandt dem var to fra Tårnby,   en joke? Helt seriøs, det er du ikke, vel?” stykke tid og har ødelagt det meste af
Lidl på Løjtegårdsvej. En til Lidl på Amager Lande-            sosuassistent i hjemmeplejen Camilla    Poul Holmø Thomsen spørger nøg-       udlændingeområdet, så tror jeg at nogle
vej. Rigtig stor Føtex ved Tårnby Torv, og et stort            Møss Betts og pædagogmedhjælper      ternt: ”Vi er da mange med en udkørsel    danskere har det sådan, at de hellere må
nyt marked på Hedegårdsvej til betjening også af              Cathrine Holm Lønbro fra Børnehuset    fra en have, som må køre langsomt og     rykke deres stemme til DF, så vi kan få
Kastrup. Sikkert også supermarked ved Plyssen når             på Irlandsvej. Alle ’velfærdstalenter’ er forsigtigt ud. Skal alle hække og fortove  ryddet lidt op”. Forventning om herlige
man når så langt.                             nomineret af kolleger eller borgere, som  så væk???”                  tider. I 2023 eller 2027.
                                      synes deres indsats er værd at fremhæve.
 Jo, nye indkøbsmuligheder vælter frem, trodsende                                   Eva Jensen præciserer derefter: ”Jeg    Henriette Krag
al snak om at nethandlen overtager. Herlige valgmu-             folk & fæ                siger heller ikke at træerne skal væk. Jeg
ligheder. Tårnby kommune ruller pludselig den røde                                  siger de skal byttes med slanke træer,    Den 43-årige cand.
løber ud, efter i årevis at have trampet på bremsen,            Kim G. Jørgensen              hvor biler, knallerter, gående mm. ikke   scient.adm. fra RUC
så specielt Lidl har følt sig forfulgt.                                        kan gemme sig bag”, og foreslår endvi-    tiltræder 1. juni som
                                      Villa- og bilejeren fra Kragebøl Allé sy- dere som alternativ til den grønne slagt-  ny forvaltningschef
 Borgmester Allan Andersen tager gerne sin del af             nes det virker som om de fleste med-    ning at sidevejene bliver åbnet, så man   for børne- og kultur-
æren for, at projektmagerne nu mødes med større              trafikanter ikke har fattet konceptet bag igen kan køre hele vejen fra Finderupvej   forvaltningen, den
smil på rådhuset. Han handler lige gerne i Rema              den nye 2-1 vej på Tømmerupvej:      til Ugandavej langs fælleden, og undgå    der bl.a. administre-
som i Lidl, siger han.                                                Kongelundsvej.                rer skoler og daginstitutioner. Henri-
                                       ”Jeg kører i midten, men jeg har kun                         ette Anderberg Krag kommer netop fra
 Men selv en borgmester kan nu engang kun hand-              oplevet et par stykker mere der gør det   Mon ikke det forslag ville danne basis   en stilling som skolechef i Albertslund
le i de butikker som er der. Mon ikke de mange nye             samme. Alle andre bilister kører som    for en ny underskriftindsamling!?      kommune, hvor hun har virket lige si-
store supermarkeder betyder at mindst et tilsvarende            sædvanligt, til højre og venstre, selv om                        den hun fik sin eksamen i 2001. Hun
må lukke indenfor overskuelig tid? Det kan være en             midterstriben er fjernet”.         Inger og Robert               startede som fuldmægtig i skatteafdelin-
af de store spillere knækker under det brutale opgør,                                                       gen, blev siden projektleder for udvik-
men mere sandsynligt må vi vinke farvel til nogle             Jan Wartacz                Torsdag den 23. maj kan Inger og Ro-     lingsafdelingen, digitaliseringschef og
af de mindre og helt nære dagligvarehandler. Det er                                  bert Jensen, Alléen 113, fejre deres dia-  endelig i 2013 skolechef. Henriette er
jo hyggeligt at have butikken næsten for sig selv, så           En af de husejere der har modtaget de   mantbryllup, dvs. de har været gift i    stadig også selv af og til på skolebænken:
der ikke er kassekø, men en medarbejder der kom-              nye affaldsbeholdere undrer sig over at  samfulde 60 år. Men endnu længere har    Hun er i gang med at tage en master i
mer ilende til, når man giver mine til at være færdig,           der i det medfølgende hæfte (indpakket   de været hjælpere ved De Gamles Jul,     offentlig ledelse på handelshøjskolen.
men dem der lever af det, der i gamle dage blev              i plast!) står at beholderne ”er kommu-  hvor fotoet stammer fra. Robert var i år-
kaldt profitten, er næppe tilfredse.                    nens ejendom, men du har ansvaret for   tier beskæftiget som startsvognsfører og   Supercyklister
                                      at de ikke bliver stjålet eller ødelagt”. siden overdommer på travbanen, mens
 Nå ja, vil nogen sige: Det er jo vilkårene, den frie                                Ellen en tid var ansat på posthuset un-   Supercykelstisamarbejdet i Region Ho-
markedsøkonomi og kundernes frie valg.                    ”Der følger ikke lås med, og jeg kan   der Langebro. Men som Robert fortæl-     vedstaden fryder sig i en pressemedde-
                                      ikke forsikre anden mands ejendom, så   ler har hun ikke været på arbejdsmar-    lelse over, at også Tårnby og Dragør er
 Men hvorfor har vi så overhovedet regler for hvor            hvad skal jeg gøre!?”, spørger Jan W.   kedet siden hun vaskede fodboldtøj for    gået ind i samarbejdet, så det nu om-
må man må åbne butikker og hvor store de må                                      Kastrups spillere, da de spillede i landets fatter 26 hovedstadskommuner. Tårnby
være? Regler om lokalcentre og bydelscentre, lokal-            Lis Schneevoigt              bedste række. Og det er jo (desværre) ef-  opfatter angiveligt indmeldelsen som
og kommuneplaner, præcise mål for hvor meget                                     terhånden længe længe siden. Diamant-    ”led i den cykelindsats, som kommu-
butikkerne må brede sig. Hvorfor ikke bare lade              Bevaringsforeningen har startet en under- brudeparret har børnene Susanne og      nen har arbejdet på siden 2014 for at
den stærkeste bygge det ultimative indkøbscenter,             skriftindsamling, i håb om at kunne for-  Henning, der må synge for når der den    få flere til at cykle”. Det arbejde har jo
så man kan få det hele på et sted - og evt. med unge            hindre nedrivningen af Allégårdens gamle  23. kl. 8 er morgensang ved hjemmet.     så altså gået noget langsomt, for forud-
medarbejdere på el-løbehjul til at hente varerne              hovedbygning på Tårnbyvej. Ejeren, Ka-                         sætningen for at få de supercykelstier
hurtigt til dem, der bare skal have en færdigret og en           strup-Tårnby Boligselskab, mener at det  Martin Henriksen               til Sydamager har jo hele tiden været at
liter mælk!?                                er alt for dyrt at renovere det skimmel-                        man var med i fællesskabet. At Tårnby
                                      svampangrebne hus, der blev bygget helt  TÃ¥rnbykredsens DF-folketingsmand       og lillebror meldte sig ud tilbage i 2010
 Fordi begrænsningerne bl.a. skal sikre at der også            tilbage i 1858, men Schneevoigt og co.   hører tilsyneladende til dem der har     nævnes i den to sider lange pressemed-
er indkøbsmuligheder for dem uden bil, efter at              har ikke opgivet håbet. Man kan skrive                         delelse ikke med et ord.
krigen mellem giganterne evt. har fundet sin vinder.            under på www.skrivunder.net/stop_ned-
Derfor er det ikke bare at juble over, at Tårnby nu            rivning_af_allegarden_i_tarnby                             Lottomillionær
giver los til at Rema og Lidl og Dansk Supermarked
kan få afgjort hvem der har den største muskel, der            Eva Jensen                                       Årets hidtil største Lotto-gevinst er vun-
hvor den slags måles.                                                                       det på en kupon købt i SuperBrugsen
                                      En anden underskriftindsamler får ikke                         på Tårnby Torv. Den superheldige kun-
                              Ulf B. Bjørton megen støtte på facebook. Eva vil have                         de er blevet 20 mio. kr. rigere. Der er
                                      de tykke vejtræer på Kongelundsvej                           dog stadig lidt op til den største gevinst
                                      fældet, fordi de dækker udsynet når                           vundet her i landet, 38.564.007 kr. Og
                                      bilen skal ud fra indkørslen eller side-                        så taler vi slet ikke om hvad der kan vin-
                                      vejen, men det grønne har jo medvind                          des internationalt.
                                      for tiden, så hun må tåle kritik såsom

2770 TÃ…RNBY                                Din mobile fodplejer

Udkommer hver anden                            Alm. fodbehandling 375 kr.                  Vi fokuserer på at være
tirsdag (i de lige uger).                            Fodbehandling                     nærværende & omsorgs-
Distribueres via standere                                                        fulde, når vi guider Jer
mv. cirka 75 steder rundt i                          i eget hjem 425 kr.                   igennem en af livets svære
hele Tårnby kommune.                            Klipning af negle i egen                  stunder. Vores nærvær vil
Næste nummer udkom-
mer tirsdag den 28. maj.                           bolig eller plejebolig                    for jer føles trygt.
                                           200 kr.
Ansv. redaktør: Oplag: 11.000.      I redaktionen:                                                            Casper Drachmann
Ulf B. Bjørton (DJ) Sats: HP Grafisk   Vibeke Pless           Ttildf.s2b0es7ti3lli7n0g 7p5å
Tlf.: 40 46 37 70 Tryk: Dansk Avis Tryk Tlf.: 21 91 27 70
                                         Helle Andersen - Grejsdalvej 16
2770 Tårnby udgives af “Avisen 2770 Aps.”.                      www.fodklinikamager.dk     Rikke Drachmann
Dortheasmindevej 17 Ullerup 2791 Dragør
                                       eller på facebook: fodklinikamager   Kontakt os på tlf: 
        Tlf. 32 94 37 70                                                 Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
    Mail: redaktion@avisen2770.dk
    2770 på nettet: www.2770.nu                                          ZZZGUDFKPDQQQX‡0DLOLQIR#GUDFKPDQQEHJUDYHOVHUGN
   1   2   3   4   5   6   7