Page 11 - 2770 Taarnby uge 38-39
P. 11

18. SEPTEMBER - 1. OKTOBER 2018                  KULTUR                                                                                     2770 TÅRNBY 11

                                                   Sangaften med gæstestar

                                                   Vestamager: Kulturzonen på      Her er den lokale gæst opera-                         såmænd byens borgmester.
                                                   Nøragersminde inviterer til     sanger Signe Sneh Schreiber,                         Hver gang vil der i øvrigt som
                                                   gratis fyraftenssang på nogle    der har udvalgt det der skal                         en overraskelse også komme
                                                   torsdage i efteråret 17-18.30,    synges og begrunder sit valg.                         en musikalsk gæst og optræde
                                                   første gang den 11. oktober.     1. november er den lokale gæst                        med nogle musiknumre.

Teater om Mariannes og Rolands kærlighed til kvantefysik, honning og hinanden.            Linedans               BLINKKYEEENFRTRI É
                                                                                   I HUS MED
I parallelle universer                                        Kastrup: På udstillingscentret           RICHARD WINTHER
                                                   Plyssen giver Ullerup Line-
                                                   Dancers opvisning nu på søn-
                                                   dag, den 23. september kl.
                                                   14. Og frem til 7. oktober har
                                                   stads- og lokalarkivet opstillet
                                                   en udstilling af skolefotogra-
                                                   fier fra 1950-70. Plyssen har
                                                   åben lørdag-søndag 13-16.
                                                   Der er fri adgang.

                                                                     7. JUN - 30. SEP 2018

                                                                     KASTRUPGAARDSAMLINGEN.DK

Teater: Enkel historie     ner”, et kammerspil med kun     atomer der skal ramme sam-                                K u l tu r hu s e t Kastrupvej 270
om alle de muligheder     Trine Louise Mågård Hansen     men i en bestemt rækkefølge,
der er for at to menne-    og Emil Bue på scenen, hvor     for at vi ender sammen med                                KastrupBIO tlf. 32 50 55 07
sker ikke ender med at     de i en billedstorm af plateau-   den vi elsker.                                                                   Ret til ændringer forbeholdes
være sammen          er mødes og går fra hinanden i
                det der virker som en uendelig    Morten Bøje Stensgaard Lar-   Sangleg               18 – 20/9: kl. 17.00                             Forpremiere:
Af Ulf B. Bjørton       række af mulige alternativer.    sen har iscenesat, og der er ud-                    22 – 26/9: kl. 17.00                             19/9: kl. 19.45
                Det handler nemlig om alle     solgt til premieren. Men der   Kastrup: Amager Folkedan-      28/9 – 2/10: kl. 19.00                            Danmarkspremiere:
Tårnby: Fredag er der på    de muligheder der er for at to   spilles også 26.-28. september  sere vil på tre søndag formid-    Vises med danske undertekster                         4/10: kl. 17.30 + 20.00
Tårnby Teater premiere på   ikke ender med at være par!     og 3.-5. oktober, alle aftener  dage indbyde hele familien til
Nick Paynes ”Konstallatio-   Eller omvendt hvor mange      kl. 20. Billetter kan bestilles  at være med i sanglege og fol-     ESBEN SMED KATRINE GREIS-ROSENTHAL                     FARES FARES        NIKOLAJ LIE KAAS
                                  på www.taarnbyteater.dk.     kedans. Det sker første gang
                                                   søndag den 30. september       LYKKE-PER                                   EN FILM AF HR. BOE
                                                   kl. 11 på hovedbiblioteket,           EN FILM AF B I L L E AU G U ST
                                                   og derefter samme sted sidste
Igen friluftsfestival                                        søndag også i oktober og no-     18 - 19/9:    kl. 20.15                          Danmarkspremiere:
                                                   vember. Der bliver akkom-      20/9:       kl. 19.30                          27/9: kl. 19.30
                                                   pagnement af levende musik,     21/9:       kl. 17.30                          28/9: kl. 18.00
                                                   og deltagerne kan såmænd       22 – 26/9:    kl. 19.30                          29 – 30/9: kl. 16.00 + 18.00
                                                   også selv møde op med en                                              1 – 3/10: kl. 18.00
                                                   dans eller en sang, som de har
Aktiviteter: Torsdag er    lene Pedersen som tovholdere     På festivallen vil man bl.a.   lyst til at flere skal kende. Der  28/9 – 3/10: kl. 20.15                            kl. 17.15
der festival i Tårnbypar-   gentages sidste års friluftsfesti- kunne blive vægtløfter eller   er fri adgang uden billetter.                                           kl. 17.30
kens grønne område       val nu på torsdag den 20. fra    cheerleader for en dag, man                            BARE 18/9:                            kl. 20.15
                kl. 16 til 20. Blot har man i    kan bowle, dyrke yoga/mind-                                            19/9:
Af Ulf B. Bjørton       år flyttet fra bevægelsesland-   fulness og diverse danse- og
                skabet omkring Vægterparken     kampsporter. Lix&Kerner,                             JULIET 20 – 26/9:
Tårnby: Med kommunens     og op til Tårnbyparken, hvor    produktionsskolens madlinie,
frivillighedskoordinator Nao- man bl.a. kan komme ind til     Netværkshuset og Mænds                                               ©20 8 L M   A h R vd
mi Gurfinkiel og Tårnbyhuses  festivalpladsen fra gårdene på   Mødesteder står for madboder
boligsociale medarbejder Ma-  Randkløve Allé 52-140.       med kulinariske lækkerier.                       22 – 23/9: kl. 13.00 + 14.30                         2D
                                                                     29 – 30/9: kl. 15.30                             2D SEX. MURDER. PUPPETS.

                                                                                           KDATAANLSNEK OPLEVES       Danmarkspremiere:
                                                                                                  I 3D        20/9: kl. 17.30
                                                                                                            21/9: kl. 16.30
                                                                                                  ©2018 Disney/Pixar 22 – 23/9: kl. 12.30 + 15.30 + 17.30
                                                                                                            24 – 27/9: kl. 17.30
I egne fodspor                                       ugens bibtip                 Forpremiere:                                 28/9: kl. 17.00
                                                                     29 – 30/9: kl. 13.30                             29 – 30/9: kl. 14.00
                                                                     Danmarkspremiere:                               1 – 3/10: kl. 17.00
                                                                     4/10: kl. 17.00

                                                                              REGNER GRASTEN FILM PRÆSENTERER

Blaffer: To ture på tommelfinge-                              festen er forbi. Afghanistan og Pakistan   #TeamAlbertMovie
ren, med 40 års mellemrum                                  overflyves på gensynsturen, mens Indien
                                              får et længere ophold. Her er befolk-     BABY BIO tirsdage kl. 11.00.                         TIRSDAGSBIO tirsdage kl. 10.30.
Af Poul Lerche-Thomsen                                   ningstilvæksten enorm, der er mennesker    Biografen åbner kl. 10.00                           Biografen åbner kl. 10.00
Tårnby kommunebiblioteker                                  overalt, smoggen hænger lavt og korrup-
                                              tionen er væk.                25/9: BARE JULIET                               25/9: BARE JULIET
Thomas Ubbesen tog i 1977 hippieru-                                                    2/10: THE WIFE                                2/10: THE WIFE
ten østpå på ”tommelfingeren”. Her 40                            Bogen veksler med nutidige oplevelser
år senere er han rejst i sine egne fodspor.                         og ungdomserindringer, hvor hashen                                             For dig der har tid og lyst til at se film tirsdag formiddag.
I udgangspunktet også på tommelfinge-                            spillede en central rolle. The hippie trail
ren fra Gammel Køge Landevej, men nu                            handlede om at rejse gennem ”den gyldne    Tag pyjamas på, børst tænder
med økonomi til at tage bus og tog, hvis                          halvmåne” til Indien, hvor hash og andre   og tag bamse under armen til:
blafferlykken udebliver. Han rejser uden                          stoffer var let tilgængelige. Med på turen
smartphone, så han er nødt at spørge sig                          fulgte ”the Shits”, langvarig diarre, der   PYJAMAS BIO
frem. I stedet har han bogen: ”Walden.                           sender Thomas til tælling i en måned, og   3/10: kl. 19.00
Livet i skovene” af Thoreau, en klassiker                          sammen med narkoen tog livet af mange
om at overleve uden stress, med på begge                          hippier dengang.               9LO VHUJRGQDWKLVWRULHRJYLVHUHQOLOOH¿OP
rejser.                                                                  For børn fra 3 år, deres forældre /
                                               Der er kort med begge ruter indtegnet    EHGVWHIRU OGUHRJEDPVHU
 Han er nu en moden og erfaren mand                             og farvefotos fra den seneste rejse. Hvis   9LYLVHUVHOYI¡OJHOLJELOOHGHUQHIUDERJHQXQGHUYHMV
med en pæn karriere som journalist i DR                           man vil se billeder fra The hippie trail, er
og ikke den søgende og generte unger-                            der indtil 28. oktober en fotoudstilling af  $UUDQJHPHQWHWVRPIRUYHQWHVDWYDUHFDPLQ
svend, der fulgte ”the hippie trail” i et af                        Torben Huss på Davids Samling i Kron-     HUHWVDPDUEHMGHPHG7nUQE\.RPPXQHELEOLRWHNHU
de sidste år, inden ayatollaerne lukkede                          prinsessegade, en perle af et museum, en
ruten gennem Iran og derved reelt stop-                           hel ejendom med østerlandske og danske    Tårnby Sundhedsuge 2018
pede sporet. Ubbesen tager en afstikker                           skatte i alle etager og fri entré.
til Berlin, men holder ellers stort set ruten                                               Chris MacDonald
                                               Thomas Ubbesen: ”Gensyn med hippie-     Foredrag 8/10 kl. 18.00
                        igennem det tidligere Jugoslavien, der nu  ruten”. Gyldendal 2018, 317 sider.
                        består af forskellige stater. I det moderne                        Medrivende humoristisk foredrag om
                        Tyrkiet er forandringerne også voldsom-                          energi og motivation.
                        me. Istanbul har fået mange flere indbyg-
                        gere, men det lykkes at finde det gamle                          Se mere og køb dine billetter på:                             © Just Human
                        hotel. Iran er ændret samfundsmæssigt,                           www.kulturhusetkastrupbio.dk

                                                                     Billetter kan også købes på Tårnby Hovedbibliotek og
                                                                     i Kulturhuset Kastrup Bio.

                                                                     Bestil dine billetter på www.kulturhusetkastrupbio.dk
   6   7   8   9   10   11   12