Page 10 - 2770 Taarnby uge 12-13
P. 10

10 2770 TÅRNBY 	                                NYHEDER                    20. MARTS - 3. APRIL 2018

Hvor opstår den
bureaukratisering?

Plejehjem: Tårnby   ældreministeriet kom med i Og derfor har vi også netop
kommune har netop
            januar fremgår, at de fleste sat fokus på at optrawle om
sat fokus på om noget rigide regler og dokumentati- noget kan screeses væk igen.
af det skrivearbejde,
der tager tid fra den onskrav er fostret i kommu- Vi kigger på det i forbindelse

primære pleje, kan   nerne og på de enkelte insti- med indførslen af det nye

            tutioner. Samme erfaring har omsorgsjournalsystem Cura -
undværes. Men social- FOA, ifølge Weekendavisen det svarer lidt til regionernes
chefen afviser at det
            den 23. februar, gjort i forbin- sundhedsplatform - som kom-
meste af bureaukratiet delse med kampagnen: ”Meld mer i år efter udbud samlet i
er lokalt opfundet
            en regel”.                 ti kommuner. For jeg er helt

            Men den køber Tårnbys so- enig i at kvaliteten af plejen

Af Ulf B. Bjørton   cialchef Kim Madsen ikke: ikke behøver blive bedre, fordi

            ”Der er da givetvis nogle en er bedre til at udfylde ske-

Kommunen: Dilemmaet er af de mange papirkrav som maer. Der behøver ikke være

enkelt, også for pårørende til kommer fra os selv, men langt nogen sammenhæng mellem

plejehjemsbeboere: På den det meste er sundhedsfaglig dokumentation og kvalitet.

ene side vil man godt have dokumentation, lavet efter Thyra Frank er det bedste ek-

at vore gamle får mest mulig Sundhedsstyrelsens anbefalin- sempel: Hun dokumenterede

omsorg af de såkaldte varme ger. Dem er vi nødt til at følge, ikke noget, men alle hyldede

hænder, på den anden side for nok hedder det anbefaling, hende. Hvis Helene Fisker

skal alt med medicinhåndte- men det er det samme som at (plejehjemsleder på Uganda-

                                  vej) havde gjort det samme

                                  var hun blevet hældt ud af

                                  Sundhedsstyrelsen! Så kon-

                                  klusionen er, om vi kan lide

                                  det eller ej, dokumentationen

                                  er kommet for at blive”.

                                  Eller at der kun kan fjernes

                                  noget af det ekstra I selv har

                                  skabt!?

                                  ”Ja, jeg tror ikke på megen

                                  ændring trods al deres snak

                                  om afbureaukratisering. Der

Kim Madsen og Sophie Løhde er ikke helt enige om hvem der bi-   står i de fleste love: Ministeren Bedstemødre       søges
bringer mest til bureaukratiseringen. I baggrunden borgmester Al- bemyndiges til.... og Styrelsen
                                  kan vejlede og anbefale. Og så
                                  sidder der AC’ere overalt og

lan Andersen og skoleforvaltningschef Susanne Hammer Jacobsen. finder på. Det er afbureau-
                                  kratisering med den ene hånd Efterlysning: Tårnbys
ring og den slags køre efter en sige: Sådan gør man. Hvis vi og bureaukratisering med bedsteordning giver         stefædre: ”Tårnbys bedste- Bedsteordningen anbefales

                                                             ordning er for familier med varmt af nogle af dem der har
snor, og hvis der bliver tvivl er ikke gør det får vi anmærknin- den anden. Der kommer for- glade relationer, men spinkelt familienetværk - og taget springet:
det bedst at alt er registreret ger, så i praksis vil jeg vurdere mentlig lige så meget til som man kan godt bruge
                                  de fjerner, det er i al fald den flere reservebedster for reservebedster, der savner ”Vi har dejlige og hyggelige

og kan dokumenteres. Også det som statslige krav”.                                    (flere) børn i deres nære rela- sammenkomster f.eks. jule-

derfor en del af arbejdstiden Socialchefen er dog åben erfaring jeg har gjort de sidste                  tioner og som ønsker at gøre fest, fastelavnsfest og sommer-

går med kedeligt papirarbejde, overfor, at det kan have taget ti år”.                 Af Ulf B. Bjørton  en positiv forskel for et barn”, fest, hvor alle børn, forældre

dokumentationskrav og regi- overhånd:               Men I kan altså stadig fjerne             fortæller frivillighedskoor- og bedster mødes til nogle

streringer, mens hænderne når ”Vi har da garanteret også lidt af jeres eget!!?            Kommunen: Overskriften er dinator Naomi Gurfinkiel, hyggelige timer. Derudover

at blive kolde.    lavet administrative instrukser ”Ja, der er ingen tvivl om at lidt misvisende, for man har der efterlyser flere frivillige tager bedstegruppen indimel-

Af en rapport sundheds- og der går ud over det forlangte. vi kan finde noget”.            lige så meget brug for bed- bedster. For behovet er stort. lem på ture med børnene. Sid-

                                                                ste gang gik turen til Zoolo-

                                                                gisk Have. På hjemmefronten

                                                                kommer der igen liv i huset,

                                                                og det er utrolig livgivende at

Drachmann Begravelser                                                     se og mærke, hvordan barnet
                                                                - og også os voksne - nyder
                                                                samværet”, siger Britta.

                                                                ”Vi glæder os hver gang til at

                                                                hente i vuggestuen og se hvor-

                    Omsorg, Nærvær & Til for Jer                              dan hans øjne stråler af glæde
                                                                når han ser os. Vi føler vi gør
                                                                en forskel og betragter dem

                                                                som vores familie. Vi hygger

                    Vi fokuserer på at være nærværende og omsorgsfulde, når vi guider Jer igennem en af   os bl.a. med at spille billedlot-

                    livets svære situationer. Det kan være hårdt at holde overblik over situationen. Vores teri, tegne, læse bøger, spille
                    nærvær vil for jer, føles trygt.                            bold, synge lege med biler og
                                                                mange andre ting. Vi er utro-

                    Kontakt os på tlf: 32 86 00 20                             lig glade for vores rolle som
                                                                reservebedster” fortæller Aase

                                                                og Leif.

                    Kongelundsvej 308,2770 Kastrup                             For forældrene er bedsterne

                    www.drachmann.nu                                    også til stor glæde: ”De får én

                                                                med hvem de kan dele glæ-

                                                                der, bekymringer og stolthed

                                                                over barnets fremskridt”, siger

                                                                Naomi. Hvis man har lyst til

                                                                at være bedste kan hun træffes

                                                                på tlf. 30 76 05 25.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15