Page 1 - 2770 Taarnby uge 32-33
P. 1

2770                                                         TAG               AHVJIESMEN...
                                                                                    MED

NR. 255 • 23. ÅRGANG • UGE 32-33                                       TÅRNBY                          7. AUGUST - 20. AUGUST 2018

Dyreste svømmehal                                                                                            træthed, kvalme, føleforstyr-
                                                                                                    relser og tinnitus.
Byggeri: Tårnby kunne have fået en        1. budgivning var netop 33 procent dyrere end
”rigtig god” hal klart billigere, for nr.    rivalerne fra Raunstrup, der ved den endelige                                                      Jeg forsøgte dog undervejs at
2 i konkurrencen vandt på 3 af 4         votering vandt på 3 kriterier (pris, driftsom-                                                     holde humøret højt, lægge flot
kriterier. Kun det meget skønsmæs-        kostninger og byggeteknik), men til gengæld                                                      make-up og tage mine bedste
sige ”arkitektur” overulede. Betaler       tabte så stort på det 4. og sidste kriterie, arki-                                                   outfits på - også til kemobe-
man dyrt for den forelskelse?          tektur, at det lige akkurat gav GVL sejren.                                                      handlingerne. Jeg har været
                                                                                                    åben omkring min sygdom og
Af Ulf B. Bjørton                 Begge projekter blev betegnet som ”rigtig                                                       mit behandlingsforløb til både
                         gode”, men selv om både daværende Venstre-                                                       familie, venner og kolleger, og
Vestamager: I oktober fortalte 2770, at den   leder Frants Nielsen og daværende borgmester                                                      kunne undervejs mærke, at
kommende svømmehal ved Ugandavej står til    Henrik Zimino, der sammen med nuværende                                                        det var det rigtige for mig.
at blive 33 procent dyrere end de oprindeligt  borgmester Allan Andersen udgjorde det poli-
afsatte 100 mio. kr. Byrådet fandt i enighed   tiske islæt i dommerkomitéen, vedkender sig at                                                     Jeg deltog første gang i ”Sta-
pengene, og forklarede stigningen primært    der er et betydeligt mål af skøn i netop kriteriet                                                   fet for livet” i Tårnby 2017
med et overophedet byggemarked. Men nu vi-    arkitektur, så afviser de at man bare har tinget                                                    sidste år med ”Team Nanna”,
ser aktindsigt, at det vindende firma, GVL, ved sig frem til det man helst ville have.                                                         og er stadig utrolig overvældet
                                                                                                    af den stemning og opbakning,
                                        Læs mere side 7                                                     der hersker til stafetten. Et be-
                                                                                                    handlingsforløb for kræft kan
Gebyr syvdobles                                                                                             hurtigt føles ensomt og isole-
                                                                                                    ret, men at se så mange støtte
Penge: For seks år si-        100 kr.: ”Vi erkender at 2000    ”Også jeg har dyb respekt for   Stafet for livet                                      og engagere sig i ”Stafet for li-
den opgav Bank Nordik        årligt kan virke meget tyngen-   det foreningerne gør, og synes                                                 vet”, er et klart bevis på, at man
efter stærke protester        de for mange foreninger, så vi   de er et aktiv for vores lokal-   I weekenden 1.-2. september er              ter flere opfordringer fra ven- som kræftramt ikke behøver at
at kræve 2000 kr.          gør det her også i respekt for at  område. Men spørgsmålet er     der for anden gang 24-timers               ner og familie kom jeg endelig  gå igennem det alene. Det har
årligt af små forenin-        vi er den lokale bank, der har   hvem der skal subsidiere det,    arrangementet ”Stafet for livet”             afsted til lægen i maj, hvoref- berørt mig meget, hvor stort
ger for en konto. Nu         mange foreninger som kunder     når vi i øvrigt er presset af ren- i Tårnby. I den forbindelse har              ter lægerne kunne konstatere,  sammenhold jeg har oplevet i
varsler man at der fra        og ikke vil af med dem”.      temarginaler og konkurrence-    vi modtaget bl.a. dette indlæg:              at jeg havde lymfekræft af ty-  mit eget møde med kræft, og
efteråret skal betales                          situationen”.                                         pen Hodgkin Lymfom i stadie   hvilken villighed, der er fra
3.000 kr. om året!          Men nu varsler Bank Nordik                       Jeg hedder Nanna, er 26 år, og              2 med knuder på begge sider   andre om at forstå, støtte og
                   at gebyret til efteråret, når der  Men anerkender du at det sta-   hørte for første gang ordene               af halsen og i brysthulen. Løs- hjælpe, og det er mit ønske
Af Ulf B. Bjørton          kommer en ny prisbog, vil bli-   dig vil være meget tyngende for   ”du har kræft” for to år siden i             ningen: Fire måneder med ke-   for alle kræftramte at kunne
                   ve sat op til 750 kr. i kvartalet. mange foreninger?          sommeren 2016.                      mobehandlinger efterfulgt af   gå gennem et kræftforløb med
Amagerland: Bank Nordik fik                                                                      17 strålebehandlinger. Jeg fik  samme opbakning.
ved overtagelsen af Amager-      ”Den gebyrsætning afspejler     ”Jeg anerkender at det kan     De første tegn på kræften                min første kemobehandling i
banken mange af øens for-      det tidsforbrug der typisk er ved  det være for visse, specielt små  viste sig ved en hævet lym-                juli, men jeg sad i en behage-  Jeg deltager igen i år i ”Stafet
eninger som kunder. I 2012      foreningskontoer”, siger den    foreninger, men vi er altså     feknude på halsen under en                lig lænestol på Rigshospitalets for livet” i Tårnby, og glæder
indførte man ”et gebyr for      nuværende direktør, Per Sjørup   nødt til at se på, om vi gør    slem influenza i marts 2016.               hæmatologiske klinik. Derfra   mig specielt til åbningscere-
selvbetjening via netbank” på    Christiansen. ”Der er mange     noget gratis, som vi rimeligvis   Jeg tænkte derfor ikke ”kræft”              gik det ellers stødt i gang med monien, som var fuldstændig
500 kr. i kvartalet, men efter en  ændringer af fuldmagter, folk    burde kunne få dækning af ”.    som det første, men hævelsen               alt hvad det indebar af hårtab, fantastisk, præget af blomster,
del protester, og efter at 2770   går ud og ind af bestyrelser, så                    lagde sig bare aldrig igen. Ef-                              balloner og solskin, og lyscere-
kunne påvise at det blev admi-    der er megen vedligeholdelse     Sidst var det 2.000, nu 3.000.                                                monien, der var utrolig smuk
nistreret forskelligt i forskellige for os. Og i en situation med    Hvorfor den forskel?                                                      og bevægende.
filialer, skar daværende direk-   negativ rente og faldende rente-
tør Jan Uldsø Madsen igen-      marginaler er vi nødt til at af-   ”Jeg skal ikke gøre mig klog på                                                             Nanna
nem, og nedsatte gebyret til     spejle det i prispolitikken”.    om 2.000 da er lig 3.000 i dag”.
                                                                                                    ”Stafet for livet” søger stadig flere
                   Hvad så med din forgængers     Men I har altså tabt næsten                                                  frivillige, der vil hjælpe i de 24
                   smukke ord?             3.000 kr. for hver konto i 6 år?                                                timer stafetten varer, eller bare et
                                                                                                    par af dem. Man kan kontakte
                                     ”Ja. det har vi”.                                                       Taarnby@stafet.cancer.dk.
                                         Kommentar side 2

                                       Dagens ret:                                       Uffe Jochumsen          Susanne Jensen
                                                                                    Indehaver            Butikschef
                                       mandag-fredag: 80 kr.
          Vask, klip og føn: 405 kr.                                                              NYT STÆRKT
          Farve fra .......... 460 kr.                Stegt flæHvskermmeadnpdeargs:illesovs.                            TEAM
          Striber fra .........565 kr.                     Månedsplan på
                                                                                    TIL TÅRNBY OG
             Tårnbyvej 51                  www.jensensmad.dk                                        DRAGØR.
                                       Flotte stykker smørrebrød: 14 kr.
          Tlf. 32 51 10 05                                                                  home Tårnby
                                                        reckeVopintdafiioarrrngmaeenargmt,iefovørn.edersre, ls- V/Uffe Jochumsen
www.allegårdens-frisør.dk                                                                       Kongelundsvej 296
                                     Åbent mandag-fredag 08.00-20.00                                2770 Kastrup
                                                                                    Tlf. 32 82 01 00
                                     HJEMMELAVET KVALITETSMAD                                   dragoer@home.dk
   1   2   3   4   5   6