Page 1 - 2770 Taarnby uge 20-21
P. 1

2770                                TAG               AHVJIESMEN...
                                                                                 MED

NR. 251 • 23. ÅRGANG • UGE 20-21	                                                TÅRNBY              15. MAJ - 28. MAJ 2018

                                                                                 Bus på afveje

Borgmester Allan Andersen blev ved mødet med de pårørende assisteret og flankeret af den her argumenterende socialudvalgsformand Einer              Trafik: Kastrup By må      bliver det selvfølgelig endnu
Lyduch og af socialchef Kim Madsen. På den anden side af bordet ses Bettina Lundgaard og Torben Truelsen. Også Marianne Lønstrup deltog.             i fire måneder helt       værre - og det kaos har Mo-
                                                                                 undvære linie 36         via besluttet linierne 36 og 5C
Markant løft på plejehjem                                                                                     ikke skal ud i.
både i 2018 og 2019                                                                       Af Ulf B. Bjørton
                                                                                                  Derfor omlægges linie 36,
                                                                                 Kastrup: Efter sommerferien   så den fra Korsvejen kører ad
                                                                                 starter efter planen den om-   Amager Landevej og Luft-
                                                                                 bygning af rundkørslen øst    havnsboulevarden direkte til
                                                                                 for lufthavnen, som kom-     lufthavnen. Dermed mister
                                                                                 munen betingede sig at CPH    Kastrup fra august fire måne-
                                                                                 skulle gennemføre, da man    der frem den direkte forbin-
                                                                                 godkendte udvidelsesplanerne   delse til Tårnby og Vestamager.
                                                                                 i østområdet. Der skal bl.a.
                                                                                 laves direkte højresvingsbane   Linie 5C vil dog stadig tra-
                                                                                 uden om rundkørslen og flere   fikere Kastrup, idet Movia
                                                                                 venstresvingsbaner på Amager   omvendt for den opgiver at nå
                                                                                 Strandvejs-broen.        frem til lufthavnen. Den skal i
                                                                                                 anlægsperioden dreje til højre
                                                                                 Det skal forkorte køerne,    ad Skøjtevej til fælles endesta-
                                                                                 men under anlægsarbejdet     tion med linie 2A ved Kastrup
                                                                                                 station. Der bliver trængsel.

                                                                                 Multiløsning

Plejehjem: Ved møde        borgmesteren både forbedrin-                rigt mod at sætte en lønspiral  nærliggende at spørge den nye  Skole: Heltidsklassen,      Saltværksvej, men de to første
med pårørende lovede       ger her og nu, og endnu mere                i gang.              borgmester hvor pengene skal   heltidsinstitutionen og     skal rykke til de nye lokaler
borgmesteren endnu        over de næste par år:                                     komme fra. Men heller ikke    ”Medvind” samles på       hurtigst muligt, den sidste se-
flere varme hænder                                       Men Allan A. holdt fast:     det får Allan Andersen til at  1081m2 i Multicentret      nest i 1. kvartal 2019.
- hvis de altså kan        ”Vi ved jo godt de løber                  ”Det er et område der ligger   ryste på hånden:         på Brønderslev Allé
skaffes!             spidsrod i ydertimerne. Så vi                meget nær mit hjerte, og min                                     Den store indretningsudgift
                 løfter det i 2018 og vi kom-                ambition er at løfte det over et  ”Vi skal så tæt på serviceram- Af Ulf B. Bjørton        skyldes at lokalerne på Brøn-
Af Ulf B. Bjørton         mer også til at løfte det yderli-              stykke tid. Under budgetse-    men som muligt, og så har jeg                   derslev Allé fremstår ganske
                 gere i 2019”.                        minaret har vi snakket om en   sammen med forvaltningen     Tårnby: Økonomiudvalget     rå. Både gulv og loft skal såle-
Kommunen: Sidste mandag                                    særlig pulje til området”.    kigget på alle områder. Og der  har bevilget 4,6 mio. kr. så en des bl.a. udskiftes.
mødtes Allan Andersen med     Der var dog lige det forbe-                                 er bl.a. på økonomiudvalgets   del af den tidligere tekniske
tre af de pårørende, der her   hold, at det ikke er sikkert det              Penge til flere områder      område et råderum der kan    skole på Brønderslev Allé -    Men når håndværkerne er
i 2770 har kritiseret bl.a.    bevilgede personale kan skaf-                                 frigives, fordi alle konti ikke den der nu kaldes Tårnby     færdige vil DSI kunne råde
bemandingen på plejehjem-     fes.                            Da man samtidig også vil     er blevet brugt et stykke tid.  Multicenter - kan indrettes   over 1081m2, hvoraf 465 bli-
mene - og lige med hensyn                                   løfte handicapområdet - som    Så der er skabt luft”.      som lokaler til ”Den Specia-   ver fælles lokaler. På de tre
til antallet af personale lovede  Socialchef Kim Madsen                   man på mødet åbent fortalte                    liserede Institution”, DSI.   nuværende adresser har man
                 mente der vil gå et par år før               lå 10 procent efter gennem-     Mere om mødet side 8     Den er i dag fysisk adskilt,   tilsammen 999m2. Meget nøj-
                 man kan få nok uddannet                   snittet i hovedstaden - er det                   idet ”Medvind” holder til på   agtigt udmålt!
                 personale og advarede i øv-                                                  Randkløve Allé, heltidsklassen
                                                                                 på Nordregårdsskolen, mens    DSI vil få sin egen indgang
                                                                                 heldagsinstitutionen bor på   i multicentret, og det vil også
                                                                                                 være muligt at lukke af for
                                                                                                 gennemgangen til de øvrige
                                                                                                 ting der kommer i centret.

                                               Mød Pumba og Grislings stemme!
                                                      30/5: kl. 18.30

   Dagens ret:                                                                         Uffe Jochumsen          Susanne Jensen
                                                                                 Indehaver            Butikschef
   mandag-fredag: 80 kr.
                                               Pumba, Grisling, Scooby-Doo, Dupond og Dupont            NYT STÆRKT
    Stegt flæHvskermmeadnpdeargs:illesovs.                         og mange, mange andre tegnefilmsfigurer har en ting til fælles:      TEAM
         Månedsplan på                                Deres stemme på dansk er skuespiller
                                               og tegnefilmsinstruktør Lars Thiesgaard.               TIL TÅRNBY OG
 www.jensensmad.dk                                      Lars fortæller om at lave stemmer til tegnefilm –            DRAGØR.
  Flotte stykker smørrebrød: 14 kr.                             og så live-dubber han også.
                                               Der bliver mulighed for spørgsmål og autografer.          home Tårnby
                   reckeVopintdafiioarrrngmaeenargmt,iefovørn.edersre, ls- Billetter på www.kulturhusetkastrupbio.dk,             V/Uffe Jochumsen
                                               Tårnby Hovedbibliotek eller i Kulturhuset Kastrup Bio.       Kongelundsvej 296
Åbent mandag-fredag 08.00-20.00                                                                 2770 Kastrup
                                               Kulturhuset            Kastrupvej 270          Tlf. 32 82 01 00
HJEMMELAVET KVALITETSMAD                                                     tlf. 32 50 55 07        dragoer@home.dk
                                               KastrupBIO
                                                                Ret til ændringer forbeholdes
   1   2   3   4   5   6