Page 1 - 2770 Taarnby uge 26-27
P. 1

2770                                                  TAG                AHVJIESMEN...
                                                               MED

NR. 276 • 24. ÅRGANG • UGE 26-27                              TÅRNBY              25. JUNI - 9. JULI 2019

Kun elbusserJAZZFESTIVAL

 Sasha Masakowski   Miljø: Tårnby stiller       ningen af C02, NOX og par-     Fest på             plejehjemmet
 kommer fra New   krav om 0-emission ved       tikler falde til nul, samtidig
 Orleans til Tårnby næste udbud, selv om        med at støjen fra busserne, og
           det kan betyde prisen       inde i busserne, vil blive mærk-
    Se side 15   stiger med op til 20%       bart lavere. Hvis man kun
     ANSAT                      havde stillet krav om fossilfri-
           Af Ulf B. Bjørton         hed var det alene udledningen
Erfaren herre afløser                   af C02 der var bortfaldet.
 Klavs Groos som   Kommunen: Det er både for
 kommunaldirektør  generelt at medbringe CO2-     Kravet rejses selv om man
    Se side 10   udledningen, og for at få lokal  forventer det vil betyde en
     FYRET    miljøforbedring med hensyn     merudgift på mellem 2 og 10
           til støj og partikler, at teknik- procent. Et sted hvor kravet
 Tina Weber søgte  og miljøudvalget har besluttet   er effektueret er merudgiften
om orlov som handi-  at de buslinier der helt eller   blevet hele 20 procent, men
           delvist betales af TÃ¥rnby fra   man regner med at teknologi-
 caprådsformand,   og med næste udbud skal have    udviklingen vil begrænse pris-
  men røg helt ud  0-emission. I praksis betyder   stigningen. Linierne 31 (aflø-
           det at det skal være elbusser.   ser for 2A), 33, 34 og 36 får
    Se side 9                    hermed elbusser i 2023, 5C
            Når man får dem vil udled-    og 35 først i 2027-28.

           Frivillighedspris Ældre: Tagenshus ple-                                - og der var bingo:        centreret spil petanque i solen.
                                                  jehjem holdt gadefest   ”I dagens anledning må du     Der var fadølsanlæg, pølse-

           Hæder: Al slags frivil-      årligt skal uddeles af borgme-   Tårnby: Når der sådan er fest  godt - bare du går lige hjem!”.  vogn, kolde is og varm snak på
           ligt arbejde skal kunne      steren ved et arrangement på    på gaden foran plejehjemmet    Og disc jockeyen behøvede    tværs mellem beboere, pårø-
           påskønnes via ny årlig       hovedbiblioteket på den na-    afsløres det hurtigt, hvem der                   rende og personale - der endda
           frivillighedspris         tionale frivillighedsdag, sidste  også i deres tidligere liv var  bare at starte den første klas-  også så ud til at nyde den me-
                             fredag i september.        festaber, der elskede det der  siker fra sangskatten, så var de get anderledes dag. ubb.
           Af Ulf B. Bjørton                           dansegulv, og hvem der altid   første gamle oppe at svinge
                             Hæderen følges af et kontant   har syntes at en god fest skal  sig. Mens andre tog et kon-
           Kommunen: Indenfor idræts-     påskønnelse på 5.000 kr. - og   gøre en bare lidt tipsy.
           og foreningslivet har man i år-  da ovennævnte foreningspriser
           tier haft årlige prisuddelinger,  ikke skal føle sig nedprioriteret  ”Må jeg få en øl mere? Jeg
           men nu er en ny overordnet     planlægger man samtidig at     troede man kun måtte få én”,
           ’frivillighedspris’ på vej til at sætte dem op til samme beløb.   prøvede Inge forsigtigt i baren
           blive indstiftet. En pris som
           alle borgere skal kunne ind-         2770 holder
           stille til, og som kan gå til     sommerferie i juli og
           både enkeltpersoner, uorga-     udkommer derfor først
           niserede netværk/grupper el-    igen tirsdag den 6. august
           ler mindre foreninger - og det
           både på det sociale område og
           på det kulturelle område.

            Det er meningen at prisen

                             Frisør                                 HAR DU
                                                                HUSKET
                             Karina                                AT FÃ… EN
                                                               VURDERING
                             HvistendalKarina holder      Kristina holder           AF MIG?
                                              ferie i uge 29, 30 og 31.
                             ferie i uge 30 og 31.                        home TÃ¥rnby
                                                               V/Uffe Jochumsen
                                Børneklip: 185,-                       Kongelundsvej 296
                                Herreklip: 235,-                       2770 Kastrup
                              Dameklip og vask: 300,-                      Tlf. 32 82 01 00
                             Dameklip, vask og føn: 365,-
                                                               dkraasgtrouepr@hhommee..ddkk
                             TÃ¥rnby Torv 1 - 53 54 27 56                                      Susanne Jensen

                                    Ã…bningstider:                                      PBuartitknsecrhef
                              Mandag, tirsdag og torsdag 9-16.
                             Onsdag lige uger 9-16. Fredag 9-17.
   1   2   3   4   5   6