Page 1 - 2770 Taarnby uge 12-13
P. 1

2770                                                              TAG  AHVJIESMEN...
                                                                                   MED

NR. 248 • 23. ÅRGANG • UGE 12-13	                                 TÅRNBY                   20. MARTS - 3. APRIL 2018

Udvidelse af
Englandsvej
endelig på vej

Trafik: Teknisk udvalg       54 træer. Strækningen fra syd  En del træer og - her ubenyttede - p-pladser står til at måtte lade livet for, at der kan etableres to spor på Englandsvej mod nord. Specielt
vil i løbet af et par        til Brønderslev Allé planlæg-  til glæde for Movias busser, der jo ikke skal til venstre ned på motorvejen. Tårnby har bedt Movia om et overslag på hvad der kan spares.
år udvide vejen med         ges udvidet allerede i år, mens
et ekstra spor helt         resten må vente til 2019. Og   Allan A. vil forenkle                                       Tømmerupvej står
fre Tømmerup og til         alt er i øvrigt afhængig af at                                                    til at miste rute-
motorvejen, men kun i        der findes medfinansiering fra  Proces: Alle afdelin-     dan man kan afbureaukrati-    flere gode idéer. Men det      bilen efter 97 år
retning mod nord          fremkommelighedspuljer hos    ger skal hver måned      sere, regelforenkle og lave om  er vigtigt at medarbejderne
                  Trafikstyrelsen, regionen og   komme med et forslag     på nogle processer i kommu-    kommer ind over, for det er       Se side 3
Af Ulf B. Bjørton          Movia.              til afbureaukratisering    nen, så der bliver plads til det dem der har fingrene i mate-
                                                  der kaldes flere varme hæn-    rien”.               Tvivl om brandår-
Tårnby: Mange års pres fra      ”Men der skal gøres noget    Af Ulf B. Bjørton       der. Det er altså ikke nogen                     sag på Hyldager
Movia, fra Dragør og fra lo-    ved det”, siger udvalgets nye                 spareøvelse, men gøres for     Skal forslagene til forenkling
kale bilister der sidder i kø, ser formand, Lars Hein (Soc.).    Kommunen: Tårnbys nye     at få frigivet nogle kræfter”,  så til politisk behandling?       Se side 4
endelig ud til at have gjort sin                   borgmester Allan Andersen   siger borgmesteren til 2770.
virkning: Teknisk udvalg traf    Allerede i foråret 2015 stil-  har som øverste leder af                     ”Ikke nødvendigvis. Jeg       Trelænget gård
torsdag principbeslutning om    lede forvaltningen på eget    administrationen sat en af-  ”Nogle afdelinger er alle-    tror mange administrative      skal være lokal-
at Englandsvej skal udvides     initiativ forslag om at udvide  bureaukratiseringsproces i  rede i gang, og kravet er at de  byrder, meget bureaukrati,     historisk museum
fra et til to spor i retning mod  Englandsvej, men dog kun fra   gang:             skal komme med et forslag     har vi selv pålagt admini-
nord, helt fra Tømmerupkryd-    Løjtegårdsvej til motorvejen.                 om måneden”.           strativt. Så det er også noget     Se side 14
set og op til motorvejsbroen    Det faldt med et brag, bl.a.   ”Alle afdelinger skal, sam-                  jeg som administrativ leder
ved Tårnby Torv. Forvaltnin-    fordi daværende borgmester    men med medarbejderne,     I hvor lang tid!?        kan fjerne, i samarbejde med
gen vurderer at det kan gøres    Zimino fandt det ”fuldstæn-   komme med forslag til hvor-  ”Der er ikke sat tid på. Vi   kommunaldirektøren og for-
indenfor det nuværende vej-     dig galt at ville bruge penge                 vil blive ved til der ikke er   valtningen”.
areal. Men det kræver fjernelse   der”. Zimino er nu menigt
af nogle heller, indskrænkning   medlem af teknisk udvalg, og
af midterrabat, nedlæggelse af   siger at hans forbehold den-
113 p-pladser og fældning af    gang mest skyldtes betænke-
                  lighed, hvis der skulle ekspro-
                  prieres.

   2770 holder
   påskeferie

  Derfor udkommer vi ikke
    tirsdag den 3. april.

På gensyn tirsdag den 17. april

       Børneklip: 165,-                    Påskefrokost buffet                       Mere John Mogensen?
       Herreklip: 215,-
    Dameklip og vask: 280,-                          Vores søndagsfrokoster er             spiller John Mogensen
   Dameklip, vask og føn: 345,-                         så populære at vi vælger at            torsdag    vinyl
Permanent, incl. klip og sæt: 650,-.                                                      på  april        kl. 20.00
                                            lave samme koncept                   19.
    Tilbud i marts: 600,-                                 i påsken.
                                                                   Henrik Smith-Sivertsen, popforsker ved Det Kgl. Bibliotek,
    Helfarve, kort hår: 500,-                      Skærtorsdag, langfredag                 er aftenens gæst og spiller John Mogensen på vinyl for jer. Henrik har
                                          og påskelørdag,                  netop udgivet John Mogensen sangbogen: Livet skal jo leves.
Udkørsel til private: + 50 kr.                           alle dage kl. 13:
                                                                   Vært: Peter Lund Madsen (musikentusiast og hjerneforsker)
 Frisør Karina                              Kun 69 kr. pr. person
  Hvistendal                                                            Teknik: Allan Bjerregaard sørger for god lyd
                                          Kastruplundgade 47
    Tårnby Torv 1                          Ring for bordbestilling på 32 51 21 90           Varighed: ca. 2 timer inkl. pause       Pris: kr. 75,-
    Tlf. 53 54 27 56
                                                                   Køb dine billetter nu på:       Kulturhuset
         Åbningstider:                                                    kulturhusetkastrupbio.dk,
   Mandag, torsdag og fredag 9-16.                                                på Tårnby Hovedbibliotek      KastrupBIO
                                                                   eller i Kulturhuset Kastrup Bio
         Tirsdag 9-17.                                                                    tlf. 32 50 55 07 Kastrupvej 270
         Onsdag lukket                                                                     www.kulturhusetkastrupbio.dk
   1   2   3   4   5   6