Page 1 - 2770 Taarnby uge 34-35
P. 1

2770                                                 TAG AHVJIESMEN...
                                                                                                  MED

NR. 278 • 24. ÅRGANG • UGE 34-35                                                 TÅRNBY                              20. AUGUST - 2. SEPTEMBER 2019

  Succesfuld                                                          Pukkel skal væk
 iværksætter
 eller amoralsk                                                         Tandpleje: Vikarteam skal
                                                                 sikre at der max. går to
   platugle?                                                          år mellem hvert eftersyn
 Meningerne er
 delte om ‘Fly-                                                         Af Ulf B. Bjørton
 park Express’.
         Hårde nitter og fed musik - her i 2006-udgaven.                                Kommunen: Både på den korte
   Se side 6                                                          og den lange bane vil man nu pro-
         Grease igen                                                  blemerne i den centrale tandpleje
  3F Kastrups                                                          til livs. Det foreslås derfor at der
 Lars Brogaard  Teater: Som 50 års                             falmet amerikansk high scool.   hurtigt indsættes et vikarteam (li-  det            grønne
har over et årti jubilæumsforestilling                            Og det kan den så igen, mener   gesom i 2016-17!) som på nogle
været frontløber vil Tårnby Teater om                            de lokale teaterfolk, som i 2020  måneder kan få reduceret antallet
 i kampen mod  præcis et år opføre                             kan fejre 50 års jubilæum. ’Gre-  af dem der har ventet over to år.
         musicallen ’Grease’                             ase’ skal efter planen opføres 19 Om to måneder satser man på at
  partiklerne.  som friluftsteater                             gange i perioden 15. august    få det nye patientbookingsystem
Se side 11 hvad                                        til 5. september. Instruktør er  i drift, som forhåbentlig vil ned-
 han mener der  Af Ulf B. Bjørton                              Henrik Spangsbo, til daglig    bringe antallet af udeblivelser, og
mere kan gøres                                        lysmester på Nørrebro Teater,   endelig er det politisk bestemt at
         Tårnby: I 2006 havde Tårnby                         og det eneste nuværende med-    tilføre området 1/2 mio. kr. årligt,
  Kommunen    Teater stor succes med at op-                        lem der var med ved stiftelsen i  fra 2020.
 vil kræve luft- føre ’Grease’ i gården mellem                        1970, som foregik i forældrenes
 rensere opsat  teaterbygningen på Englands-                        hus. Om end den da 3-årige     Fotoet er ikke fra klinikken
 i storrygeres  vej og Tårnby skole, der så                         dreng nok mest koncentrerede    på Amager Landevej, men viser
 private hjem.  slående kunne illudere en let                        sig om sine byggeklodser.     tandreguleringen på Tårnbygårds-
                                                                 skolen for 50 år siden. Men lige av
   Se side 3                                                          gør det jo at se på. Fotoet udlånt af
                                                                 stads- og lokalarkivet, B4848.
VUC flytter - og
 åbner spil om                                                         Ny bro til
 TÃ¥rnby skoles
   fremtid   Hovedrollerne i 2006 havde Louise Faldborg og Kristoffer Linus.                        Natur: En smutvej til        GF Digevang har mest stand-   det nogen autostrada: 1,2 me-
   Se side 4                                                          fælleden er på vej         haftigt sendt ansøgninger af-  ter. Hvis en bro skulle lægges
                                                                                   sted med års mellemrum; de-   ved kanalens højeste plateau,
                                                                 Af Ulf B. Bjørton          res første er dateret 1998!   så den også var til kørestole,
                                                                                                   barnevogne etc., så ville den
                                                                 Vestamager: Næsten 30 år ef-     Broen bliver virkelig en pri- skulle være 17 meter lang og
                                                                 ter, at ønsket første gang blev   mitiv smutvej, først og frem-  til en helt anden pris end de
                                                                 rejst, ser det ud til at der ende- mest beregnet for gående,    49.000 Amager Skovhjælpere
                                                                 lig bliver lavet en bro over ka-  for den lægges ved nederste   vil lave det for. Naturstyrelsen
                                                                 nalen midt i ’trekantområdet’    plateau i kanalen og kan over- vil sørge for en låge i hegnet
                                                                 (ud for Natalvej), hvor der el-   svømmes en sjælden gang     på kanalens vestside - og så
                                                                 lers er 1,2 km mellem broerne    ved meget høj vandstand. Til  kan man jo snart begynde at
                                                                 ved henholdsvis Ugandavej i     gengæld skal der kun syv me-  søge om udvidelse af broen.
                                                                 nord og Hilversumvej i syd.     ter bro til at komme over, og  Om det så vil vare 30 år!
                                                                                   heller ikke i bredden bliver

   Dagens ret:                                                                            HAR DU
                                                                                    HUSKET
   mandag-fredag: 90 kr.                                                                      AT FÃ… EN
                                                                                   VURDERING
    Stegt flæHvskermmeadnpdeargs:illesovs.                                                              AF MIG?
         Månedsplan på
                                                                                                    Susanne Jensen
 www.jensensmad.dk
  Flotte stykker smørrebrød: 14 kr.                                                                                  PBuartitknsecrhef

                   reckeVopintdafiioarrrngmaeenargmt,iefovørn.edersre, ls-                                     home Tårnby
                                                                                   V/Uffe Jochumsen
Ã…bent mandag-fredag 08.00-20.00                                                                   Kongelundsvej 296
                                                                                   2770 Kastrup
HJEMMELAVET KVALITETSMAD                                                                       Tlf. 32 82 01 00

                                                                                   dkraasgtrouepr@hhommee..ddkk
   1   2   3   4   5   6