Page 1 - 2770 Taarnby uge 26-27
P. 1

2770                                                   TAG AHVJIESMEN...
                                                                        MED

NR. 254 • 23. ÅRGANG • UGE 26-27                                       TÅRNBY              26. JUNI - 9. JULI 2018

Den næstbedste løsning

Hjertestop: I København       sit eget brandvæsen uden mange   til at passe radioen. Borgmester
vil brandfolkene rykke ud      folk på døgnvagt, hvorfor brand-  Allan Andersen lovede direkte at
straks hvis de er nær-        folk her aften, nat og weekend vil Tårnby ville indgå en tilsvarende
mest, men i Tårnby bliver      være fem minutter længere om    aftale med regionen.
det efter kl. 16 med fem       at kunne køre ud. En afgørende
minutters forsinkelse        forskel ved hjertestop.       Der skal sendes to

Af Ulf B. Bjørton           Men da 2770 skrev det blev vi   Derfor var det ikke overraskende
                   kraftig kritiseret af kommunen; i  at der i sidste uge kom en pres-
Kommunen: I januar lancerede     en pressemeddelelse hed det, un-  semeddelelse, der indledtes med
regionen og Hovedstadens Be-     der henvisning til at der i Tårnby ordene: ”Tid er altafgørende”,
redskab en aftale om, at man in-   dog er en indsatsleder og to mand  om at aftalen nu var udvidet
den 1. juli ville indføre at brand- på stationen på døgnvagt:      med Tårnby og Beredskab Øst,
folk på døgnvagt skal rykke ud                      så man tilsammen kan servicere
ved hjertestop, i de tilfælde hvor  ”Der vil altså også fra Tårnby   fra 14 døgnbemandede stationer.
de kan nå hurtigere frem end     kunne rykkes ud med det sam-    Men i Tårnby bliver det hver-
nærmeste ambulance. Regions-     me, ligesom i HB’s område”.     ken indsatslederen eller de to på
rådsformand Sophie Hæstorp                        døgnvagt på stationen der sendes
fortalte at det, jvf. bl.a. uden-   Beredskabschef Henning Ve-     ud, men udenfor almindelig ar-
landske erfaringer, vil redde liv.  stergaard slog fast at Tårnby    bejdstid to mand på tilkaldevagt,
                   godt kunne matche HB, enten     der har fem minutter til at nå
 Tårnby er jo ikke med i Ho-     ved at lade indsatslederen køre   frem til stationen.
vedstadens Beredskab, men har    ved hjertestop, eller ved at sende
                   de to mand fra stationen, sam-         Fortsættes side 7
                   tidig med at andre kaldtes ind

Nu sigtet for voldtægt

Politi: Manden der over-       telse for vold”, giver fungerende  politi er ikke vendt tilbage trods  Tårnby: Elise fra Irlandsvej plejehjem fik sig sidste mandag en cykeltur, som hun selv
faldt 71-årig kvinde i HF      politikommissær Bjarne Dals-    både mundtlig og skriftlig fore-
Uganda er nu sigtet for       gaard Madsen fra Københavns     spørgsel.              opfattede ”måtte være hele øen rundt”. Cyklisten på pedalerne, her kaldet ”piloten”, var
voldtægt på vestegnen        politi overfor 2770 som forkla-
                   ring på den hurtige løsladelse.   Det 71-årige offer i HF Uganda   Mikkel Hass, der er en af de desværre pt. kun 5-6 aktive i den lokale udgave af projekt
Af Ulf B. Bjørton                            fortæller til 2770, at hun har fået
                   Men nu har sagen tilsyneladen-   beskikket Helle Hald som bisid-   ”Cykling uden alder”. Alle plejehjem har rickshaws, men man kan godt bruge nogle flere
Vestamager: Den yngre mand      de fået en ny vinkel, idet kom-   deradvokat, og at denne går efter
der 23 maj ved 5.30-tiden brød    missæren bekræfter at samme     at få overfaldsmanden sigtet også  piloter, så endnu flere af de ældste kan få vind i håret, dufte til roser på vejen og gense
ind i et hus i HF Uganda og     mand er blevet anholdt af Kø-    for voldtægtsforsøg:
slog den kvindelige beboer flere   benhavns vestegns politi, sigtet                     noget af den by som de engang turede rundt i. Elise var i sin tid, sammen med gemalen,
gange med knytnæve i ansigtet,    for voldtægt. Dalsgaard Madsen    ”Han trængte ind kun iført
meldte sig siden selv, men blev   vil dog ikke fortælle nærmere om  underbukser og gik direkte hen    nybyggere på Ole Klokkersvej, men turen mandag gik dog øst på ned til havnen, Brygger-
ikke varetægtsfængslet.       den nye sag, fordi den ligger i en til min seng og tæskede løs på
                   anden politikreds - det kunne jo  mig med knytnæver. Det mis-     gården (som Mikkel her fortæller om), Den Blå Planet og Sneglen. Det var Elises første
 ”Vores juridiske vurdering var   ellers være interessant om der var lykkedes kun for ham, fordi jeg
at sagen kun kunne bære en sig-   sammenligning - og vestegnens    gjorde modstand”, mener den     tur, og på vejen hjem sørgede Mikkel for, at der også blev plukket blomster, så modvinden
                                     overfaldne.
                                                       hjem kunne blive forsødet lidt.    Se side 13

                                         Børneklip: 165,-           Uffe Jochumsen        Susanne Jensen
                                         Herreklip: 215,-           Indehaver          Butikschef
                                      Dameklip og vask: 280,-
                                     Dameklip, vask og føn: 345,-

                                     Karina holder ferie i uge 28, 30 og 31.
                                      Christina holder ferie i uge 30 og 31.

                                       I uge 28 lukket onsdag og fredag

                                     Frisør Karina                 NYT STÆRKT

                                      Hvistendal                     TEAM

                                       Tårnby Torv 1                TIL TÅRNBY OG
                                       Tlf. 53 54 27 56
                                                              DRAGØR.
                                         Åbningstider:
                                     Mandag, torsdag og fredag 9-16. Tirsdag 9-17. home Tårnby
                                                            V/Uffe Jochumsen
                                              Onsdag lukket        Kongelundsvej 296
                                                            2770 Kastrup
                                                            Tlf. 32 82 01 00
                                                            dragoer@home.dk

2770 holder sommerferie i juli og udkommer derfor først igen tirsdag den 7. august
   1   2   3   4   5   6