Page 1 - 2770 Taarnby uge 38-39
P. 1

2770                                             TAG        AHVJIESMEN...
                                                                       MED

NR. 258 • 23. ÅRGANG • UGE 38-39        TÅRNBY                                            18. SEPTEMBER - 1. OKTOBER 2018

Mad gør                    Tårnet genåbnes
glad                      Erhverv: Byrådet positiv
                        overfor at give iværksæt-                                   har indgået med Væksthus Hovedsta-
Ældre: Der lød ”Uhm” og            tercentret i vandtårnet ved                                  den, om at gøre en større indsats for
”Lækkert” da der onsdag            Løjtegårdsvej en ny chance                                  iværksætteri, har byrådets økonomi-
var prøvesmagning af den                                                           udvalg nu besluttet at stille sig positiv
kritiserede plejehjemsmad           Af Ulf B. Bjørton                                       overfor et nyt forsøg. Den første inte-
                                                                       resserede har meldt sig, de næste kan
Af Ulf B. Bjørton               Tårnby: I 2013 fik nye virksomheder                              komme ved diverse iværksættermøder
                        mulighed for at komme godt i gang                               her i efteråret.
Kastrup: I foråret kritiserede på-       ved at leje ”begynderlokale” i vand-
rørende den mad vore ældste får,        tårnet med gode faciliteter og rimelig                             Det konservative byrådsmedlem Car-
og i vores serie om plejehjemmene       husleje. Men iværksættertårnet blev                              sten Fuhr var den oprindelige idémand
kom det også frem, at man i de         opgivet igen efter knapt tre år, der ikke                           bag iværksættertårnet, og glæder sig na-
årlige tilfredshedsundersøgelser        havde været nogen større succes. Man                             turligvis over, at det får en chance til:
lige præcis sprang smagen over. Så       kom aldrig op på at have udlejet alle
det kunne også tages som et svar        seks-syv kontorer samtidig, og tilsidst                            ”Det døde jo mest på grund af man
på dette, at Det Danske Madhus         lettedes beslutningen af at sidste lejer                           ikke markedsførte det og at man ikke
- der står for levering af maden        sagde op.                                           i kommunen havde iværksætterrådgi-
både til plejehjemmene og til en                                                       vere - det har vi nu, og så har vi en
del hjemmeboende ældre - onsdag         Men kontorerne står der endnu, og                              borgmester der også aktivt kæmper
havde inviteret hvem der havde         som konsekvens af den aftale Tårnby                              for iværksættere og erhvervsudvikling.
lyst til at komme og smage.                                                         Det er en markant ændring i forhold
                                                                       til Zimino”, skriver Fuhr til 2770.
 En del fortrinsvis modne folk
havde taget imod invitationen,         PVC i bassinet?
og selv om mange jo er høflige         Svømmehal: Får Tårnby en                                   Myrtha”. Raunstrup mente, under
netop ved gæstebud, så virkede         hal med plastmateriale man                                  henvisning til bl.a. myrthapools.dk, at
det umiddelbart ærligt med de         netop ville undgå?                                      myrtha pr. definition indeholder pvc,
mange positive kommentarer                                                          noget andet ville altså populært sagt
til både en krydret suppe, frika-       Af Ulf B. Bjørton                                       være som lego uden plastik.
deller, torsk, svensk pølseret og
citrondesserter. ”Mad gør glad”        Vestamager: Blandt det tabende firma,                             Men under klagesagen i vinter kunne
stod der på ryggen af værterne,        Raunstrups, mange ankepunkter over-                              Tårnbys advokat fremlægge en netop
og ”det er længe siden jeg har         for Klagenævnet for Udbud var også at                             modtaget mail, ikke fra Myrthapools,
smagt rigtige melboller”, udbrød        vinderen GVL vil lave bassiner i PVC-                             men fra GVL’s rådgiver Aqua-Team,
en gæst, mens direktøren argu-         materiale, der er langt billigere end en                           som på forespørgsel overraskende sva-
menterede for at også de unge vil       stålkonstruktion. Raunstrup mente at                             rede, at bassinet vil blive lavet i myrtha
have hans ”mormormad”.             dommerkomitéen havde fejlet ved ikke                             uden pvc-dug.
                        at trække fra for dette, selv om der i ud-
 Se interview med ham, og med         budsbetingelserne udtrykkeligt står at                             Klagenævnet nåede ikke at forholde
to daglige brugere, som vi bl.a.        man helst ikke vil have PVC.                                 sig til pvc-tvisten, før sagen blev stop-
spurgte om det nu var helt det                                                        pet af det hemmeligholdte forlig, men
samme, der blev serveret ved se-        I de første udkast til Tårnbys evalu-                            Raunstrups advokat påpegede i sin
ancen i dagcentret.              eringsrapport står om GVL’s bassiner                             processkrivelse, at Tårnby med den
                        at de udføres i materialet ”xxxx”, i den                           nye mail selv havde indrømmet, at de
             Se side 8       endelige er det rettet til ”som fabrikat                           havde afgjort udbuddet uden at vide
                                                                       om der kommer pvc i bassinet.

 Tilbud frem til 31. oktober:           Dagens ret:                                       Uffe Jochumsen   Susanne Jensen
                                                                       Indehaver     Butikschef
   Permanent. Spar 50,- Tilbud 600,-       mandag-fredag: 90 kr.
 Striber med hætte. Spar 50,- Tilbud 400,-                                                  NYT STÆRKT
                           Stegt flæHvskermmeadnpdeargs:illesovs.                            TEAM
    Farvede striber, lyse som mørke.             Månedsplan på
      Spar 50,- Tilbud fra 650,-                                                    TIL TÅRNBY OG
      Bestilling på 53 54 27 11      www.jensensmad.dk                                        DRAGØR.
                          Flotte stykker smørrebrød: 14 kr.
Frisør Karina Hvistendal                                                           home Tårnby
                                           reckeVopintdafiioarrrngmaeenargmt,iefovørn.edersre, ls- V/Uffe Jochumsen
      Tårnby Torv 1                                                          Kongelundsvej 296
                        Åbent mandag-fredag 08.00-20.00                                2770 Kastrup
          Åbningstider:                                                       Tlf. 32 82 01 00
Mandag, torsdag og fredag 9-16. Tirsdag 9-17. HJEMMELAVET KVALITETSMAD                                   dragoer@home.dk

          Onsdag lukket
   1   2   3   4   5   6