Page 1 - 2770 Taarnby uge 20-21
P. 1

2770                                                             TAG AHVJIESMEN...
                                                                                  MED

NR. 273 • 24. ÅRGANG • UGE 20-21                                            TÅRNBY                   14. MAJ - 27. MAJ 2019

Torvet                Illustration af den planlagte butik på hjørnet af Løjtegårdsvej og Egensevej - hvor alt nuværende byggeri altså rives ned. I Flytning
får føl               baggrunden ses den allerede eksisterende Rema 1000, for synsvinklen er ude fra Løjtegårdsvej og mod nordøst.         af 12-30
                                                                                  er stadig
TÃ¥rnby: Planerne om endelig at    Lidl foran gennembrud?                                                    i spil
bygge et nyt butikscenter på
Tårnby Torv har længe ligget i    Erhverv: Den tyske daglig-        med ønsket om at måtte bygge en     kanten af hele området, hvis vi skal    Fly: CPH’s kommunikationschef
hårdknude. AP Pension har på     varegigant står endelig til        1200m2 butik som nabo til Rema      udbygge”.                 Peter Goll præciserer udtalelser
sin side lovet Dansk Supermar-    også at få en butik i den         1000’s succesfulde butik af næsten                         på nabomøde
ked - som de købte centret af - at  vestlige del af kommunen         lige så stor størrelse. Som kuriosum   Men hvad er sket siden du speeder op?
de må lave en Føtex, men kom-                         kan det bemærkes at Lidl i dag ejer    ”Ikke andet end at vi er nødt til at   Af Ulf B. Bjørton
munen har ikke villet acceptere   Af Ulf B. Bjørton             den vestlige del af Remas p-plads!    tage stilling til Lidl’s ansøgning. Og
tre store dagligvarebutikker i et                                            jeg har ingen holdning til hvor der    Kommunen: Ved nabomødet i Vilhelm
nyt center, fordi der så ikke ville Tårnby: I sidste 2770 fortalte vi om at  Ud af tænkeboksen            skal være Lidl eller Rema, vi giver    Lauritzen-terminalen sidste torsdag fortalte
være plads til ret mange udvalgs-  der nu laves lokalplan for et nyt super-                      muligheder for forskellige butikker”.   kommunikationschef Peter Goll, at CPH
varebutikker i stueplan.       marked, og siden også boliger, på den   For at kunne opfylde Lidls ønske er                         ingen planer har om at nedlægge tværbane
                   ejendom firmaet Walbom har forladt    det nødvendigt at gøre Rema, ben-    Indkørsel fra Egensevej          12-30: ”Det indgår ikke i vores planer, og
 Men nu kan en løsning være     på Amager Landevej 244-246. Rådgi-    zintanken og en kommende Lidl til                          det kommer ikke til at komme fra os”. Da
på vej: Et politisk flertal (minus  ver for bygherren oplyser til kommu-   et ’lokalcenter’, hvor der også kan   En Lidl på Løjtegårdsvej vil ikke få    spørgeren, en tidligere miljømedarbejder,
DF) har sagt ja til at udvide    nen at der forhandles med to kæder,    være plads til 1-2 små udvalgsvare-   ind- og udkørsel lige ved siden af Re-   holdt fast i at der da havde været planer om
centret med det grønne om-      og at aftale ventes indenfor få uger;   eller specialbutikker, og det har man  mas indkørsel, men som det fremgår     at bygge ud over 12-30, svarede Goll, at det
råde nord for Sneserevej - op    2770 erfarer at Lidl er med, og hvis de  tidligere knyttet sammen med en     at illustrationen ovenfor (hvor Remas   havde været en af flere muligheder, men da
til Tårnby skole - således at det  får gennembrud her ser det ikke ud til  fremtidig ændret status for hele er-   tårn skimtes i baggrunden) skal der    lufthavnen fra politisk hold var blevet til-
tredje supermarked lægges her.    at skulle stå alene. For bygge- og ejen- hvervsområdet ved Egensevej-Fugle-    køres ind via Egensevej.          hvisket, at man måtte have spist noget man
Kommunen betinger sig at der     domsudvalget har nu godkendt, at der   bækvej (så der også kan laves boliger),                       ikke kunne tåle, så var det opgivet.
laves boliger oven på, 50 pro-    igangsættes planarbejde for et nyt lo-  som ikke lå lige om hjørnet.       Af en detailhandelsanalyse fra 2018
cent af dem almennyttige.      kalcenter ved Løjtegårdsvej.                            fremgår i øvrigt, at en Lidl på Løjte-   Det kunne give indtryk af at al ændring af
                                        ”Jeg er gået i tænkeboks, og jeg    gårdsvej forventes at omsætte for cir-   12-30 er skrinlagt, men overfor 2770 præ-
      Læs mere side 9      Her har Lidl købt ejendommen på     tror det har længere udsigter”, sagde  ka 50 mio., og at dette vil ske dels på  ciserer kommunikationschefen at det er en
                   hjørnet af Egensevej, hvor A-plus og   borgmester Allan Andersen (Soc.) så-   bekostning af Remaen ved siden af,     misforståelse: ”Vi kommer ikke til at lukke
Tårnby: Lotte Munk, skuespil-    Superdæk i dag holder til, og har no-   ledes for lige et år siden til 2770.   dels ved at omsætningsfremgangen      bane 12-30, der er vi helt låst på, at den
ler boende på Ny Skelgårdsvej i   get tid løbet kommunen på dørene                          bliver mindre ved øvrige butiksudvi-    skal blive ved med at være der. Men med
Tårnby, er de næste par uger                          Nu er han ude af boksen, og siger:   delser rundt i Tårnby.           hensyn til en forskydning af den har vi ikke
Kirsten Walther i en tragiko-                         ”Et lokalcenter ligger jo godt i ud-                        lagt os fast. Vi holder mulighederne åbne”.
misk gyser om sandhed, bedrag                                                      Kommentar side 2
og skuespil. Fordi hun finder                                                                    En forskydning mod sydøst vil betyde,
dyb nødvendighed i at komme                                                                    at der ikke længere flyves over det centrale
nærmere legenden.                                                                         Tårnby, hvorfor den her vil have samme
                                                                                  (gode) virkning som en fuldstændig luk-
          Se side 14                                                                   ning. Goll har ingen tidshorisont for en
                                                                                  evt. forskubbelse: ”Det kigger vi løbende
                                                                                  på under vores kapacitetsanalyser”.

                                                                                     Læs om nabomødet på side 8

                    HAR DU                                                           :7:*IˆXSŧŴŧŭ*60ˆ)IOWŭŮ(
                    HUSKET
                   AT FÃ… EN
                   VURDERING
                    AF MIG?

                                                            Susanne Jensen   PETER

                                                            PBuartitknsecrhef

                   home TÃ¥rnby                                              HUMMELGAARD
                   V/Uffe Jochumsen
                   Kongelundsvej 296
                   2770 Kastrup
                   Tlf. 32 82 01 00

                   dkraasgtrouepr@hhommee..ddkk
   1   2   3   4   5   6