Page 1 - 2770 Taarnby uge 12-13
P. 1

2770                                         TAG               AHVJIESMEN...
                                                                   MED

NR. 270 • 24. ÅRGANG • UGE 12-13                                   TÅRNBY              19. MARTS - 1. APRIL 2019

                                                   En dyr støtte?

Sirgræsvej ved Blåklokkevej, hvor forældrene forlanger trafiksikring. Den hvide varevogn kommer fra Ladywalk: Gav i fjor 1,2     kordstort til-          har betalt alle sit”. Regnskabet
Blåklokkevej, og har Kastrupgårdsskolen bag sig. Fotoet er taget en stille mandag formiddag.     mio. kr. til gode formål,    skud, 1,2 mio.          er dog kun for den selvsup-
                                                   men alene deltagerbe-      kr. - denne gang         plerende bestyrelse: ”Du må
Har ventet længe nok                                         talingen er mellem 6       var det til Hjer-        stole på det jeg siger, det er det
                                                   og 7 mio. årligt         teforeningen og         bedste jeg kan gøre”, siger for-
                                                                   til Endometrio-         manden gennem 17 år.
                                                   Af Ulf B. Bjørton        seforeningen.
                                                                                         Læs mere side 8
                                                   Kastrup: SÃ¥ er det igen ved at  Bagsiden af
                                                   være tid for ”Danmarks stør-   medaljen er at
                                                   ste motionsevent kun for     man kan spørge
                                                   kvinder”; Ladywalk fik i 2018  om det ikke
                                                   44.859 ud at vandre 14 steder  er en lidt dyr
                                                   i landet, heraf 7.419 på ruten  måde at støtte
                                                   på Amager, der bl.a. går gen-  på: Af delta-
                                                   nem Kastrup strandpark. La-   gerbetalingen
                                                   dywalks mål er dobbelt, dels   på 140 kr. går
                                                   at give kvinder glæden ved    27 kr. videre, det er cirka 19
                                                   at komme ud og gå, dels at    procent. Ladywalks formand
                                                   støtte organisationer der hjæl- Ivan Mejlgaard synes det er
                                                   per sygdomsramte kvinder.    en træls måde at se på det, for
                                                   Derfor var succeshistorien i   andre motionsarrangører giver
                                                   2018 at man kunne give re-    ikke en krone: ”Vi giver det
                                                                   væk der bliver tilbage når vi

Trafik: 50 forældre og hele 9          det ikke var færdigt kunne han ikke løfte sløret  Køreplaner skal tilbage
byrådsmedlemmer deltog i aftes i         for indholdet!
møde om sikring af Sirgræsvej ved                                  Trafik: Teknisk udvalg      ikke samtidig også afgangs-   egentlig har den højt besung-
Kastrupgårdsskolen. Politikerne lo-        Borgmester Allan Andersen (Soc.) oplyste dog    stiller sig ikke tilfreds    tider, har ikke formildet po-  ne digitale information, og
vede løsningsudspil i april, men ville      allerede fredag til 2770, at det vil være ”helle-  med Movias halve løs-      litikerne i teknisk udvalg i   hvor mange der står helt bare.
ikke løfte sløret for hvad. 2770 kan       værk og sådan noget, der sænker hastigheden”.    ning. Har sendt trafik-     Tårnby.
afsløre det hælder mod ’kun’ at blive                                selskabet en ny protest                      ”Vi kan kun beklage at vi
noget helleværk og indsnævring          Og hvis det er tilfældet vil det næppe tilfred-  og vil have undersøgt       Udvalget sendte allerede i   ikke har fået lavet den rigtige
                         stille forældrene:                 hvad det koster at få      februar et protestbrev til Mo-  løsning i første omgang”, siger
Af Ulf B. Bjørton                                          afgangstiderne op igen      via, og på mødet i torsdags   Brian Bruun (DF), mens Car-
                         ”For os at se er et lyskryds med trykknapper                    besluttede man så at sende et  sten Fuhr (Konservative) ikke
Kastrup: På under to uger har 330 meldt sig i  det bedste. Måske Torontoanlæg. Et helleværk    Af Ulf B. Bjørton        nyt med beskeden til trafik-   giver meget for Movias oplys-
facebookgruppen ’Sikker skolevej - Kastrup-   tror vi ikke på. Jeg selv er bange for det bliver                  selskabet, at de ikke har løst  ning om at de ikke har fået ret
gårdsskolen’, og omkring 50 af dem mødte op,   endnu farligere, hvis børn kommer til at stå på   Kommunen: Movias beslut-     problemet.            mange mails med klager:
da man i aften havde sat politikerne stævne i  hellen midt ude på vejen”, sagde en af initiativ-  ning om at rippe stoppesteds-
Postkassen. Der kunne hverken klages over po-  tagerne til gruppen, Tina Bergløv Kjær, til 2770  standerne for brugbare op-    Samtidig satte man forvalt-   ”De mennesker der primært
litikernes fremmøde - hele ni byrådsmedlem-   efter mødet. Hun er også bange for det hele kan   lysninger udløste massive    ningen til at undersøge hvad   bliver ramt er jo ikke dem der
mer sad klar - eller stemningen på mødet. Men  drukne i en helhedsplan for hele området, så der  protester. Og deres kovending  det vil koste, hvis kommu-    sender mails”.
meget konkret fik deltagerne ikke, for teknisk  går fem år mere: ”Vi har ventet længe nok”.     og beslutning om at sætte ru-  nen selv sørger for at få opsat
udvalgs formand Lars Hein (Soc.) oplyste, at                             tebeskrivelser op igen, men   den nødvendige information,     Læs indlæg fra Movia
det længe har været planen at forelægge et pro-  Men Hein lover at man er lige så opsat på                      samt at undersøge hvor man-             på side 12
jekt på teknisk udvalgs møde i april, men da   at sikre skolevejen hurtigt. Blot uenig om hvad                   ge stoppesteder i Tårnby der
                         den bedste løsning er: ”Forvaltningen har fore-
                         løbig sagt det ikke er optimalt med lys eller to-
                         ronto, men bedre med indsnævring”.

                               Indlæg af Tina Kjær på side 6

                                                   Susanne Jensen          -š%37QPXŦŜŠ)1+XIQŤŭ2Š7KŠ8
                                                   Butikschef
                         Uffe Jochumsen
                         Indehaver

          Vask, klip og føn: 415 kr.   NYT STÆRKT                                    PETER
          Farve fra .......... 470 kr.                                           HUMMELGAARD
          Striber fra .........575 kr.    TEAM

             TÃ¥rnbyvej 51       TIL TÃ…RNBY OG

          Tlf. 32 51 10 05          DRAGØR.

www.allegårdens-frisør.dk             home Tårnby
                         V/Uffe Jochumsen
                         Kongelundsvej 296
                         2770 Kastrup
                         Tlf. 32 82 01 00
                         dragoer@home.dk
   1   2   3   4   5   6